Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Labidostomis longimana

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Labidostomis longimana
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,5–7 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk kroppsform. Huvudet är nedåtböjt men ovanifrån synligt. Grundfärgen är svart med grön eller bronsfärgad metallglans, täckvingarna är ljust brungula. Också ben och antenner är mörka. Hos hanen är framkroppen bredare, käkarna kraftigt utvecklade, och frambenen starkt förlängda med krökta skenben.
Utbredning
Länsvis förekomst för Labidostomis longimana Observationer i Sverige för Labidostomis longimana
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var tidigare spridd i de östra delarna av Götaland och Svealand. Efter 1985 är den endast rapporterad från Skåne, Blekinge, Småland och Östergötland. Närmast är den känd från Danmark, där den anses vara starkt hotad, och Norge, där den anses regionalt utdöd, samt från Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Den fullbildade skalbaggen påträffas i blommor av olika örter, i Sverige oftast getväppling. I Mellaneuropa påträffas arten på bl.a. käringtand och klöver. Liksom hos närstående arter omger sig larven med en säck. Närmare detaljer om larvens levnadssätt är inte kända. Lever på torra och varma lokaler: på torrängar, i sydvända vägslänter, i sand- och grustäkter o.s.v. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-180). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-720) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Den fullbildade skalbaggen påträffas i blommor av olika örter; i Sverige oftast getväppling (Anthyllis vulneraria). I Mellaneuropa påträffas arten på bl.a. käringtand (Lotus) och klöver (Trifolium). På torra och varma lokaler: på torrängar, i sydvända vägslänter, i sand- och grustäkter o.s.v. Liksom hos närstående arter omger sig larven med en säck. Utvecklingen antas vara ettårig. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Fullbildade individer påträffas främst i juni.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· getväppling
· getväppling
· klövrar
· klövrar
· käringtand
· käringtand
· ärtväxter
· ärtväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Labidostomis, Art Labidostomis longimana (Linnaeus, 1761) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Den fullbildade skalbaggen påträffas i blommor av olika örter, i Sverige oftast getväppling. I Mellaneuropa påträffas arten på bl.a. käringtand och klöver. Liksom hos närstående arter omger sig larven med en säck. Närmare detaljer om larvens levnadssätt är inte kända. Lever på torra och varma lokaler: på torrängar, i sydvända vägslänter, i sand- och grustäkter o.s.v. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Södermanland och Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-180). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-720) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 3,5–7 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk kroppsform. Huvudet är nedåtböjt men ovanifrån synligt. Grundfärgen är svart med grön eller bronsfärgad metallglans, täckvingarna är ljust brungula. Också ben och antenner är mörka. Hos hanen är framkroppen bredare, käkarna kraftigt utvecklade, och frambenen starkt förlängda med krökta skenben.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Labidostomis longimana

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Labidostomis longimana

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var tidigare spridd i de östra delarna av Götaland och Svealand. Efter 1985 är den endast rapporterad från Skåne, Blekinge, Småland och Östergötland. Närmast är den känd från Danmark, där den anses vara starkt hotad, och Norge, där den anses regionalt utdöd, samt från Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Clytrini  
 • Släkte
  Labidostomis  
 • Art
  Labidostomis longimana(Linnaeus, 1761)

Den fullbildade skalbaggen påträffas i blommor av olika örter; i Sverige oftast getväppling (Anthyllis vulneraria). I Mellaneuropa påträffas arten på bl.a. käringtand (Lotus) och klöver (Trifolium). På torra och varma lokaler: på torrängar, i sydvända vägslänter, i sand- och grustäkter o.s.v. Liksom hos närstående arter omger sig larven med en säck. Utvecklingen antas vara ettårig. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Fullbildade individer påträffas främst i juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· getväppling - Anthyllis vulneraria (Viktig)
· klövrar - Trifolium (Har betydelse)
· käringtand - Lotus corniculatus (Har betydelse)
· ärtväxter - Fabaceae (Viktig)
Arten är starkt beroende av öppna, solexponerade lokaler.Den missgynnas därför starkt av igenväxning av sådana lokaler genom minskad beteshävd. Även täktrestaurering är starkt negativ för arten som försvann från sin sista kända lokal i Svealand genom igenläggning av ett sandtag.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och grustäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2003. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Clytrini  
 • Släkte
  Labidostomis  
 • Art
  Labidostomis longimana, (Linnaeus, 1761)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2003. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.