Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Labidostomis tridentata

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Labidostomis tridentata
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6-8,5 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk kroppsform. Huvudet är nedåtböjt men ovanifrån synligt. Grundfärgen är svart med grön eller blågrön metallglans, täckvingarna är ljust brungula. Också ben och antenner är mörka. Hos hanen är framkroppen bredare, käkarna kraftigt utvecklade, och frambenen starkt förlängda med krökta skenben. Arten är svår att skilja från den närstående arten L. humeralis, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Labidostomis tridentata Observationer i Sverige för Labidostomis tridentata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är tidigare känd från de flesta landskap från Skåne till Norrbotten (endast från Gotland, Dalsland, Härjedalen och Ångermanland saknas fynd), och därutöver i Lycksele och Lule lappmarker. Nuvarande status är dåligt känd, men arten förefaller ha minskat kraftigt, och mycket få sentida fynd är kända (bl.a. från Blekinge och Värmland). Möjligen kan till viss del förväxling med den snarlika arten L. humeralis föreligga. Närmast är arten funnen i Danmark, Norge, där den är klassad som starkt hotad, och Finland samt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Den fullbildade skalbaggen påträffas i bladverket av unga träd och buskar – ofta ek, men också hassel, björk eller sälg, mer sällan i blommor av t.ex. brudbröd. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. På torra och varma lokaler: i sydvända branter, buskmark, skogsbryn mot torra betesmarker, vid åstränder o.s.v. Tidigare känd från de flesta landskap från Skåne till Norrbotten samt Lycksele och Lule lappmarker. Nuvarande status är dåligt känd, men arten förefaller ha minskat kraftigt, och få sentida fynd är kända. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Den fullbildade skalbaggen påträffas i bladverket av unga träd och buskar – ofta ek, men också hassel, björk eller sälg, mer sällan i blommor av t.ex. Filipendula. I Storbritannien uppges arten föredra unga björkar. Den påträffas främst på torra och varma lokaler: i sydvända branter, buskmark, skogsbryn mot torra betesmarker, vid åstränder o.s.v. Larven omger sig med en säck, och lever bland vissna löv på marken. Uppgifter att den skulle leva som myrgäst är antagligen felaktiga. Utvecklingen antas vara ettårig. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Fullbildade individer påträffas främst i juni.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Buskmark
Buskmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· björkar
· björkar
· brudbröd
· brudbröd
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Labidostomis, Art Labidostomis tridentata (Linnaeus, 1758) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Den fullbildade skalbaggen påträffas i bladverket av unga träd och buskar – ofta ek, men också hassel, björk eller sälg, mer sällan i blommor av t.ex. brudbröd. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. På torra och varma lokaler: i sydvända branter, buskmark, skogsbryn mot torra betesmarker, vid åstränder o.s.v. Tidigare känd från de flesta landskap från Skåne till Norrbotten samt Lycksele och Lule lappmarker. Nuvarande status är dåligt känd, men arten förefaller ha minskat kraftigt, och få sentida fynd är kända. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 6-8,5 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk kroppsform. Huvudet är nedåtböjt men ovanifrån synligt. Grundfärgen är svart med grön eller blågrön metallglans, täckvingarna är ljust brungula. Också ben och antenner är mörka. Hos hanen är framkroppen bredare, käkarna kraftigt utvecklade, och frambenen starkt förlängda med krökta skenben. Arten är svår att skilja från den närstående arten L. humeralis, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Labidostomis tridentata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Labidostomis tridentata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är tidigare känd från de flesta landskap från Skåne till Norrbotten (endast från Gotland, Dalsland, Härjedalen och Ångermanland saknas fynd), och därutöver i Lycksele och Lule lappmarker. Nuvarande status är dåligt känd, men arten förefaller ha minskat kraftigt, och mycket få sentida fynd är kända (bl.a. från Blekinge och Värmland). Möjligen kan till viss del förväxling med den snarlika arten L. humeralis föreligga. Närmast är arten funnen i Danmark, Norge, där den är klassad som starkt hotad, och Finland samt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Clytrini  
 • Släkte
  Labidostomis  
 • Art
  Labidostomis tridentata(Linnaeus, 1758)

Den fullbildade skalbaggen påträffas i bladverket av unga träd och buskar – ofta ek, men också hassel, björk eller sälg, mer sällan i blommor av t.ex. Filipendula. I Storbritannien uppges arten föredra unga björkar. Den påträffas främst på torra och varma lokaler: i sydvända branter, buskmark, skogsbryn mot torra betesmarker, vid åstränder o.s.v. Larven omger sig med en säck, och lever bland vissna löv på marken. Uppgifter att den skulle leva som myrgäst är antagligen felaktiga. Utvecklingen antas vara ettårig. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Fullbildade individer påträffas främst i juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Exploaterad miljö, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· brudbröd - Filipendula vulgaris (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Den exakta anledningen till artens synbara tillbakagång är ej känd. Arten kan dock som värmegynnad torrmarksart förmodas vara missgynnad av igenväxning p.g.a. otillräcklig eller upphörande hävd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Artens status och dess exakta habitatkrav bör utredas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Clytrini  
 • Släkte
  Labidostomis  
 • Art
  Labidostomis tridentata, (Linnaeus, 1758)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.