Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Laccophilus biguttatus

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Laccophilus biguttatus
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En äggrund, något välvd, cirka 4,5 mm lång dykare. Ovansidan har en sidenmatt, grönbrun färg. Täckvingarnas skulptur är enkel och nätmaskorna små och ganska regelbundna. Antennerna är tunna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Laccophilus biguttatus Observationer i Sverige för Laccophilus biguttatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast är känd genom några få fynd från Bohuslän samt enstaka lokaler i Norrland: Hälsingland, Jämtland, Ångermanland, Lule lappmark och Torne lappmark. Det föreligger även fynd från Norge och Finland. Arten har en holarktisk utbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Ett vattenlevande rovdjur som främst lever i oligotrofa, mer eller mindre sura sjöar med sandig eller stenig botten och sparsam vegetation bestående av bl.a. vass, starr, Lobelia och Isoëtes, men fynd föreligger också från en myrtjärn med brunt vatten och gungflyn. Känd från Bohuslän, Hälsingland, Jämtland, Ångermanland, Lule och Torne lappmark. Arten saknar förmodligen flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (45-180). Förekomstarean (AOO) skattas till 360 (180-720) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett vattenlevande rovdjur som främst lever i oligotrofa, mer eller mindre sura sjöar med sandig eller stenig botten och sparsam vegetation bestående av bl.a. vass, starr, Lobelia och Isoëtes, men fynd föreligger också från en myrtjärn med brunt vatten och gungflyn. Larvutvecklingen sker under sommaren och fullbildade skalbaggar påträffas främst under augusti. Den övervintrar som adult i vattnet och tycks i stor utsträckning sakna flygförmåga.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dytiscidae (dykare), Släkte Laccophilus, Art Laccophilus biguttatus Kirby, 1837 Synonymer Laccophilus strohmi Thomson, 1874

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett vattenlevande rovdjur som främst lever i oligotrofa, mer eller mindre sura sjöar med sandig eller stenig botten och sparsam vegetation bestående av bl.a. vass, starr, Lobelia och Isoëtes, men fynd föreligger också från en myrtjärn med brunt vatten och gungflyn. Känd från Bohuslän, Hälsingland, Jämtland, Ångermanland, Lule och Torne lappmark. Arten saknar förmodligen flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (45-180). Förekomstarean (AOO) skattas till 360 (180-720) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En äggrund, något välvd, cirka 4,5 mm lång dykare. Ovansidan har en sidenmatt, grönbrun färg. Täckvingarnas skulptur är enkel och nätmaskorna små och ganska regelbundna. Antennerna är tunna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Laccophilus biguttatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Laccophilus biguttatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast är känd genom några få fynd från Bohuslän samt enstaka lokaler i Norrland: Hälsingland, Jämtland, Ångermanland, Lule lappmark och Torne lappmark. Det föreligger även fynd från Norge och Finland. Arten har en holarktisk utbredning.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Laccophilinae  
 • Släkte
  Laccophilus  
 • Art
  Laccophilus biguttatusKirby, 1837
  Synonymer
  Laccophilus strohmi Thomson, 1874

Ett vattenlevande rovdjur som främst lever i oligotrofa, mer eller mindre sura sjöar med sandig eller stenig botten och sparsam vegetation bestående av bl.a. vass, starr, Lobelia och Isoëtes, men fynd föreligger också från en myrtjärn med brunt vatten och gungflyn. Larvutvecklingen sker under sommaren och fullbildade skalbaggar påträffas främst under augusti. Den övervintrar som adult i vattnet och tycks i stor utsträckning sakna flygförmåga.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Myrbiotoper, Småvatten

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Ändrade miljöförhållanden såsom vattenregleringar och förändrad vattenkvalitet är, med tanke på den troliga avsaknaden av flygförmåga, allvarliga hot mot artens fortlevnad. Kalkning, som gynnat fiskreproduktion och algtillväxt, kan ha missgynnat arten, som drastiskt minskat i antal på ett par lokaler. På en av de kända lokalerna har det under 2005 inte gått att återfinna arten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Man måste undvika vattenregleringar. Dikningar i tillrinningsområden med påföljande humustransport bör undvikas. Vidare kan möjligen också utlakning av gifter i samband med avverkning och transporter i vattenområdenas närhet påverka arten negativt. Kalkningens effekter på arten bör undersökas.

Brancucci, M. 1983. Révision des espéces est-paléarctiques, orientales et australienes du genre Laccophilus. Ent.

Arb. aus dem Museum G. Frey. 31/32: 283–285.

Brinck, P. 1942. Die von J. W. Zetterstedt und C. G. Thomson neubeschriebenen Halipliden und Dytisciden.

Kungl. Fysiografiska Sällskapets i Lund förhandlingar. 12 (11): 6–7.

Gabrielsson, F. & Nilsson, A. N. 1993. Dykarbaggen Laccophilus biguttatus funnen i Ångermanland. Natur i Norr 12: 36–38.

Hagenlund, G. & Nilsson, A. N. 1985. Larval morphology, habitat and life cycle of the predaceous diving beetle Laccophilus stroehmi (Col., Dytiscidae). Fauna norv. Ser B, 32: 37–39.

Lundberg, S. 1978. Skalbaggsarter, som inte återfunnits i Sverige på lång tid – några tips (Coleoptera). Ent. Tidskr. 99: 122.

Lundberg, S. 1995. Catalogus Coleopterorum Sueciae: 519.

Lundberg, S. 1997. Skalbaggsarter som inte återfunnits i Sverige på lång tid – en uppföljning av en sammanställning från 1978. Ent. Tidskr. 118: 120.

Nilsson, A. N. & Holmen, M. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II.

Dytiscidae. Fauna Ent. Scand. 32: 148–149.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Laccophilinae  
 • Släkte
  Laccophilus  
 • Art
  Laccophilus biguttatus, Kirby, 1837
  Synonymer
  Laccophilus strohmi Thomson, 1874
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.