Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Laccophilus poecilus

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Laccophilus poecilus
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,4–4 mm lång, äggrund, bakåt något tillspetsad, ganska platt art med smala antenner. Huvudet är gult liksom halsskölden, som har mörk fram- och bakkant. Täckvingarna är brunsvarta med mer eller mindre tydliga gula fläckar, ibland sammanflytande till två oregelbundna tvärband, ett framtill och ett baktill, samt gula sidokanter. De främre benparen har femledade tarser.
Utbredning
Länsvis förekomst för Laccophilus poecilus Observationer i Sverige för Laccophilus poecilus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd genom gamla fynd från Blekinge, Östergötland och Västergötland, och nyligen återfunnen i Blekinge och i östra Småland. Närmast i Norge, där den påträffats först 1998, samt i Baltikum. Från Danmark föreligger ett subfossilt fynd. I övrigt finns arten i Centraleuropa och Medelhavsområdet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Ett vattenlevande rovdjur som i Sverige mest påträffas i brackvatten i skyddade vikar eller laguner med med sand-, silt- och gyttjebotten och med växtlighet bestående av förhållandevis tät Phragmites- och Scirpus-vegetation. I Norge är arten funnen i ett myrvatten med ris samt vit- och brunmossor i kanten inte långt från kusten. Längre söderut i Europa lever den framför allt i grunda, varma, vegetationsrika små dammar och diken. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett vattenlevande rovdjur som i Sverige mest påträffas i brackvatten i skyddade vikar eller laguner med med sand-, silt- och gyttjebotten och med växtlighet bestående av förhållandevis tät Phragmites- och Scirpus-vegetation. I Norge är arten funnen i ett myrvatten med ris samt vit- och brunmossor i kanten inte långt från kusten. Längre söderut i Europa lever den framför allt i grunda, varma, vegetationsrika små dammar och diken. Den är starkt beroende av vattenkvaliteten.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Brackvatten
Brackvatten
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Hav
Hav
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dytiscidae (dykare), Släkte Laccophilus, Art Laccophilus poecilus Klug, 1834 Synonymer Laccophilus ponticus Sharp, 1882, Laccophilus variegatus (Germar, 1812) nec (Geoffroy, 1785)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Ett vattenlevande rovdjur som i Sverige mest påträffas i brackvatten i skyddade vikar eller laguner med med sand-, silt- och gyttjebotten och med växtlighet bestående av förhållandevis tät Phragmites- och Scirpus-vegetation. I Norge är arten funnen i ett myrvatten med ris samt vit- och brunmossor i kanten inte långt från kusten. Längre söderut i Europa lever den framför allt i grunda, varma, vegetationsrika små dammar och diken. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 3,4–4 mm lång, äggrund, bakåt något tillspetsad, ganska platt art med smala antenner. Huvudet är gult liksom halsskölden, som har mörk fram- och bakkant. Täckvingarna är brunsvarta med mer eller mindre tydliga gula fläckar, ibland sammanflytande till två oregelbundna tvärband, ett framtill och ett baktill, samt gula sidokanter. De främre benparen har femledade tarser.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Laccophilus poecilus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Laccophilus poecilus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd genom gamla fynd från Blekinge, Östergötland och Västergötland, och nyligen återfunnen i Blekinge och i östra Småland. Närmast i Norge, där den påträffats först 1998, samt i Baltikum. Från Danmark föreligger ett subfossilt fynd. I övrigt finns arten i Centraleuropa och Medelhavsområdet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Laccophilinae  
 • Släkte
  Laccophilus  
 • Art
  Laccophilus poecilusKlug, 1834
  Synonymer
  Laccophilus ponticus Sharp, 1882
  Laccophilus variegatus (Germar, 1812) nec (Geoffroy, 1785)

Ett vattenlevande rovdjur som i Sverige mest påträffas i brackvatten i skyddade vikar eller laguner med med sand-, silt- och gyttjebotten och med växtlighet bestående av förhållandevis tät Phragmites- och Scirpus-vegetation. I Norge är arten funnen i ett myrvatten med ris samt vit- och brunmossor i kanten inte långt från kusten. Längre söderut i Europa lever den framför allt i grunda, varma, vegetationsrika små dammar och diken. Den är starkt beroende av vattenkvaliteten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark, Brackvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Hav

Biotoper där arten kan förekomma: Småvatten

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
I Blekinge är utbyggnad av kanaler och hamnområden samt anläggandet av båtbryggor och badplatser hot. Arten är känslig för försämrad vattenkvalitet genom övergödning och oljeutsläpp. Igenväxning av havsstrandängar p.g.a. upphört bete kan också vara ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Arten bör fortsatt eftersökas och kustvattnens betydelse för dess bevarande utforskas. Vidare måste man se till att kustområdet hålls öppet genom betning och i möjligaste mån skyddas från exploatering och försämrad vattenkvalité.

Anonymus 1999. Biodiversity Action Plans for British Water Beetles. Latissimus 11: 11–12.

Lindberg, H. 1948. Zur Kenntnis der Insektenfauna im Brackwasser des Baltischen Meeres. Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol. 10(9): 132–133.

Nilsson, A. N. & Holmen, M. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II.

Dytiscidae. Fauna Ent. Scand. 32: 146, 149–150.

Nodmar, O. 1998. Några mycket sällsynta skalbaggar i Blekinge. Lucanus 3: 40–41.

Rowaida, S. A. & Angus, R. 1998. Laccophilus poecilus Klug, 1834 – the valid name for L. ponticus Sharp, 1882. Latissimus 10: 3.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Laccophilinae  
 • Släkte
  Laccophilus  
 • Art
  Laccophilus poecilus, Klug, 1834
  Synonymer
  Laccophilus ponticus Sharp, 1882
  Laccophilus variegatus (Germar, 1812) nec (Geoffroy, 1785)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.