Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  källarlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Laemostenus terricola
Källarlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 13-18 mm lång, slankt byggd jordlöpare med påfallande långa extremiteter och små ögon. Färgen är brunsvart, och översidan har vanligtvis ett svagt violett, blått eller grönt metallskimmer.
Utbredning
Länsvis förekomst för källarlöpare Observationer i Sverige för källarlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare glest spridd i södra och mellersta Sverige, norrut till Dalarna och Gästrikland. Starkt minskande under 1900-talet. Norr om Skåne har efter 1960 endast några enstaka fynd gjorts på Öland. I Skåne har arten däremot på senare år konstaterats vara utbredd och ej alltför ovanlig. Närmast i Danmark, södra Norge och södra Finland, även i Baltikum. Vidare utbredd i Europa söderut till Portugal, Italien och Jugoslavien, österut till Volga. Införd till Island och Nordamerika. Rödlistad i alla våra grannländer.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett rovdjur som tidigare i Sverige nästan uteslutande påträffades i mörka, smutsiga inomhusmiljöer: i källare, stall och liknande. Glest spridd i södra och mellersta Sverige, norrut till Gästrikland. Starkt minskande under 1900-talet, norr om Skåne endast några enstaka fynd efter 1950. Nu mycket sällsynt i inomhusmiljöer, men däremot stabil och ej sällsynt i kaninbon i Skåne. Hotas av förbättrad hygien och ändrade byggnadsformer (betonggolv i stället för jordgolv i stallar o. likn.). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som tidigare i Sverige nästan uteslutande påträffades synantropt, i källare, jordkällare, stall, kvarnar och liknande. Ofta förekom arten tillsammans med dödsbud (släktet Blaps), och har liksom dessa minskat starkt i inomhusmiljöer under 1900-talet. Å andra sidan har det under senare år konstaterats att arten åtminstone i Skåne också lever i djurbon i det fria, främst av kaniner. Det är naturligtvis fullt möjligt, att arten även i inomhusmiljöer är primärt knuten till djurbon (t.ex. av råttor eller andra smågnagare). Även i Mellaneuropa (inkl. Danmark) funnen i däggdjursbon, ihåliga träd o. likn. I Skåne är de flesta fynden gjorda på sandmark, men i Mellaneuropa förekommer arten lika ofta i kaninbon i skuggiga miljöer. Fortplantningen sker (åtminstone i det fria) på försommaren med larvutvecklingen under sommaren. Den nya generationen kläcks under sensommaren, för att under sensommaren/hösten vara aktiv på markytan och spridas över ett större område.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Laemostenus, Art Laemostenus terricola (Herbst, 1784) - källarlöpare Synonymer mindre källarlöpare, Pristonychus terricola (Herbst, 1784)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett rovdjur som tidigare i Sverige nästan uteslutande påträffades i mörka, smutsiga inomhusmiljöer: i källare, stall och liknande. Glest spridd i södra och mellersta Sverige, norrut till Gästrikland. Starkt minskande under 1900-talet, norr om Skåne endast några enstaka fynd efter 1950. Nu mycket sällsynt i inomhusmiljöer, men däremot stabil och ej sällsynt i kaninbon i Skåne. Hotas av förbättrad hygien och ändrade byggnadsformer (betonggolv i stället för jordgolv i stallar o. likn.). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 13-18 mm lång, slankt byggd jordlöpare med påfallande långa extremiteter och små ögon. Färgen är brunsvart, och översidan har vanligtvis ett svagt violett, blått eller grönt metallskimmer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för källarlöpare

Länsvis förekomst och status för källarlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för källarlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare glest spridd i södra och mellersta Sverige, norrut till Dalarna och Gästrikland. Starkt minskande under 1900-talet. Norr om Skåne har efter 1960 endast några enstaka fynd gjorts på Öland. I Skåne har arten däremot på senare år konstaterats vara utbredd och ej alltför ovanlig. Närmast i Danmark, södra Norge och södra Finland, även i Baltikum. Vidare utbredd i Europa söderut till Portugal, Italien och Jugoslavien, österut till Volga. Införd till Island och Nordamerika. Rödlistad i alla våra grannländer.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Sphodrini  
 • Släkte
  Laemostenus  
 • Art
  Laemostenus terricola(Herbst, 1784) - källarlöpare
  Synonymer
  mindre källarlöpare
  Pristonychus terricola (Herbst, 1784)

Ett rovdjur som tidigare i Sverige nästan uteslutande påträffades synantropt, i källare, jordkällare, stall, kvarnar och liknande. Ofta förekom arten tillsammans med dödsbud (släktet Blaps), och har liksom dessa minskat starkt i inomhusmiljöer under 1900-talet. Å andra sidan har det under senare år konstaterats att arten åtminstone i Skåne också lever i djurbon i det fria, främst av kaniner. Det är naturligtvis fullt möjligt, att arten även i inomhusmiljöer är primärt knuten till djurbon (t.ex. av råttor eller andra smågnagare). Även i Mellaneuropa (inkl. Danmark) funnen i däggdjursbon, ihåliga träd o. likn. I Skåne är de flesta fynden gjorda på sandmark, men i Mellaneuropa förekommer arten lika ofta i kaninbon i skuggiga miljöer. Fortplantningen sker (åtminstone i det fria) på försommaren med larvutvecklingen under sommaren. Den nya generationen kläcks under sensommaren, för att under sensommaren/hösten vara aktiv på markytan och spridas över ett större område.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Inomhusmiljöer

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
I inomhusmiljöer hotas arten av förbättrad hygien och ändrade byggnadsformer (betonggolv i stället för jordgolv i stallar o. likn.).

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Om möjligt bör man undvika att sanera det fåtal inomhuslokaler där arten ännu påträffas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Sphodrini  
 • Släkte
  Laemostenus  
 • Art
  Laemostenus terricola, (Herbst, 1784) - källarlöpare
  Synonymer
  mindre källarlöpare
  Pristonychus terricola (Herbst, 1784)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.