Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lixus bardanae

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Lixus bardanae
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 8–12 mm lång vivel med långsträckt spolformig och tillplattad kropp med långa, slanka ben. Kroppen är svart med översidan glest behårad och liksom pudrad av ett gulaktigt sekret. Den gula färgen skavs mycket lätt av, och äldre exemplar kan vara nästan enfärgat svarta.
Utbredning
Länsvis förekomst för Lixus bardanae Observationer i Sverige för Lixus bardanae
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från spridda lokaler i östra Småland, Öland, Östergötland, Bohuslän och Närke. Sentida svenska fynd finns endast från två kustområden, i östra Småland samt norra Bohuslän. Arten kan dock till viss del vara förbisedd. Närmast känd från Norge och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Centralasien och Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larven lever inne i stammen av olika Rumex-arter, kanske främst vattenskräppa (R. hydrolapathum). På fuktig mark; vid sanka sjö- och åstränder, vid kärr och småvatten i betesmark, på strandängar och havsstränder. Känd från Småland, Öland, Östergötland, Bohuslän och Närke. Sentida fynd endast från kustlokaler i östra Småland och Bohuslän. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika högvuxna Rumex-arter, t.ex. vattenskräppa (R. hydrolapathum) och krusskräppa (R. crispus). Arten är även funnen på bergsyra (R. acetosella) som troligen endast används av fullvuxna skalbaggar som näringsväxt. Antagligen kräver larverna Rumex-arter med grova stänglar, i vilka de fullföljer hela sin utveckling. Arten förekommer både på fuktig mark vid sanka sjö- och åstränder, vid kärr och småvatten i betesmark, och på torr, stenig mark på havsstränder. Förpuppningen sker i en puppkammare inne i stängeln. Fullbildade skalbaggar påträffas under sensommaren-hösten, och återigen efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· krusskräppa
· krusskräppa
· skräppor
· skräppor
· vattenskräppa
· vattenskräppa
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Lixus, Art Lixus bardanae (Fabricius, 1787) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larven lever inne i stammen av olika Rumex-arter, kanske främst vattenskräppa (R. hydrolapathum). På fuktig mark; vid sanka sjö- och åstränder, vid kärr och småvatten i betesmark, på strandängar och havsstränder. Känd från Småland, Öland, Östergötland, Bohuslän och Närke. Sentida fynd endast från kustlokaler i östra Småland och Bohuslän. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 8–12 mm lång vivel med långsträckt spolformig och tillplattad kropp med långa, slanka ben. Kroppen är svart med översidan glest behårad och liksom pudrad av ett gulaktigt sekret. Den gula färgen skavs mycket lätt av, och äldre exemplar kan vara nästan enfärgat svarta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Lixus bardanae

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Lixus bardanae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från spridda lokaler i östra Småland, Öland, Östergötland, Bohuslän och Närke. Sentida svenska fynd finns endast från två kustområden, i östra Småland samt norra Bohuslän. Arten kan dock till viss del vara förbisedd. Närmast känd från Norge och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Centralasien och Nordafrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Lixinae  
 • Tribus
  Lixini  
 • Släkte
  Lixus  
 • Art
  Lixus bardanae(Fabricius, 1787)

Lever på olika högvuxna Rumex-arter, t.ex. vattenskräppa (R. hydrolapathum) och krusskräppa (R. crispus). Arten är även funnen på bergsyra (R. acetosella) som troligen endast används av fullvuxna skalbaggar som näringsväxt. Antagligen kräver larverna Rumex-arter med grova stänglar, i vilka de fullföljer hela sin utveckling. Arten förekommer både på fuktig mark vid sanka sjö- och åstränder, vid kärr och småvatten i betesmark, och på torr, stenig mark på havsstränder. Förpuppningen sker i en puppkammare inne i stängeln. Fullbildade skalbaggar påträffas under sensommaren-hösten, och återigen efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· krusskräppa - Rumex crispus (Viktig)
· skräppor - Rumex (Viktig)
· vattenskräppa - Rumex hydrolapathum (Har betydelse)
Exakt status är dåligt känd. Arten kan möjligen missgynnas av igenväxning av strandängar p.g.a. upphörd hävd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras.

Charpentier, R. 1957. Några fynd av Coleoptera. - Ent. Tidskr. 78: 152-155.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Lixinae  
 • Tribus
  Lixini  
 • Släkte
  Lixus  
 • Art
  Lixus bardanae, (Fabricius, 1787)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.