Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Longitarsus ochroleucus

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Longitarsus ochroleucus
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,2–2,6 mm lång jordloppa med avlång, högvälvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben, där fotens första led är längre än resten av foten. Kroppen är vitgul. Antenner och ben är av samma färg, men baklårens ytterdel är mörk. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Longitarsus ochroleucus Observationer i Sverige för Longitarsus ochroleucus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är uppgiven från en rad landskap från Skåne till Västergötland och Uppland. Säkert bestämda belägg har emellertid bara konstaterats från Skåne, Västergötland, Närke, Öland och Gotland. Efter 1985 finns fynd finns bara från Skåne och Öland (samt i vinddrift från Gotska Sandön), men arten är inte systematiskt eftersökt och är troligen förbisedd. Den är rapporterad från alla våra grannländer. I Norge är den klassad som starkt hotad, i Danmark anses den sällsynt men inte hotad. Världsutbredningen omfattar Europa, Mindre Asien och Nordafrika. I Norge är den rödlistad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på rölleka, baldersbrå och stånds på ruderatmarker och vid stränder. Påträffad i några landskap från Skåne till Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (25-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika arter av korsört, främst vanlig korsört (Senecio vulgaris) och stånds (S. jacobaea). Arten är också uppgiven från röllika (Achillea millefolium), baldersbrå (Matricaria perforata), och andra korgblommiga örter. På torra, öppna, solexponerade och ofta störningsskapade marker såsom stenbrott och vägslänter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· korgblommiga
· korgblommiga
· korsört
· korsört
· korsörter
· korsörter
· stånds
· stånds
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Longitarsus, Art Longitarsus ochroleucus (Marsham, 1802) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på rölleka, baldersbrå och stånds på ruderatmarker och vid stränder. Påträffad i några landskap från Skåne till Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (25-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,2–2,6 mm lång jordloppa med avlång, högvälvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben, där fotens första led är längre än resten av foten. Kroppen är vitgul. Antenner och ben är av samma färg, men baklårens ytterdel är mörk. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Longitarsus ochroleucus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Longitarsus ochroleucus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är uppgiven från en rad landskap från Skåne till Västergötland och Uppland. Säkert bestämda belägg har emellertid bara konstaterats från Skåne, Västergötland, Närke, Öland och Gotland. Efter 1985 finns fynd finns bara från Skåne och Öland (samt i vinddrift från Gotska Sandön), men arten är inte systematiskt eftersökt och är troligen förbisedd. Den är rapporterad från alla våra grannländer. I Norge är den klassad som starkt hotad, i Danmark anses den sällsynt men inte hotad. Världsutbredningen omfattar Europa, Mindre Asien och Nordafrika. I Norge är den rödlistad.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus ochroleucus(Marsham, 1802)

Lever på olika arter av korsört, främst vanlig korsört (Senecio vulgaris) och stånds (S. jacobaea). Arten är också uppgiven från röllika (Achillea millefolium), baldersbrå (Matricaria perforata), och andra korgblommiga örter. På torra, öppna, solexponerade och ofta störningsskapade marker såsom stenbrott och vägslänter.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· korgblommiga - Asteraceae (Har betydelse)
· korsört - Senecio vulgaris (Viktig)
· korsörter - Senecio (Viktig)
· stånds - Jacobaea vulgaris (Viktig)
Det främsta hotet mot arten är förmodligen igenväxning och olika slags exploatering av torra, störningsskapade biotoper.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas för att klarlägga nuvarande förekomster. Nedlagda täkter såsom grustag och stenbrott bör inte ”återställas”; denna typ av miljö bör bevaras, och igenväxning med buskar och träd bör motverkas.

Douguet, S. 1994. Coleopteres Chrysomelidae Volume 2 Alticinae. Fed. Francaise Soc. Sci. Nat. Paris.

Cox, M. (2007) Atlas of the seed and leaf beetles of Britain and Ireland. Information Press, Oxford.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus ochroleucus, (Marsham, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.