Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Longitarsus quadriguttatus

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Longitarsus quadriguttatus
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,3–3 mm lång jordloppa med avlång, högvälvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben, där fotens första led är längre än resten av foten. Kroppen är blanksvart med fyra rödaktiga fläckar på täckvingarna vilket är unikt inom släktet. Antenner och ben är rödaktiga. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Longitarsus quadriguttatus Observationer i Sverige för Longitarsus quadriguttatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast påträffad i Skåne, senast 1981. I Norden är den även angiven från Danmark där den anses som sällsynt men inte hotad, och Baltikum. Totalutbredningen omfattar större delen av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever främst på hundtunga i varma sluttningar. Det föreligger endast fynd från Skåne. Sentida fynd saknas, men arten kan möjligen vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (200-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (0-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever på hundtunga (Cynoglossum officinale), på torra, solexponerade och varma platser med sandig jord och markblottor; överbetade slänter, vägkanter och annan sandig skräpmark. Värdväxten föredrar bar, näringsrik sandig mark för sin frögroning. De fullbildade skalbaggarna kläcks på hösten och övervintrar i marken. De påträffas främst under vår och försommar på värdväxtens bladrosetter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hundtunga
· hundtunga
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Longitarsus, Art Longitarsus quadriguttatus (Pontoppidan, 1765) Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever främst på hundtunga i varma sluttningar. Det föreligger endast fynd från Skåne. Sentida fynd saknas, men arten kan möjligen vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (200-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (0-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 2,3–3 mm lång jordloppa med avlång, högvälvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben, där fotens första led är längre än resten av foten. Kroppen är blanksvart med fyra rödaktiga fläckar på täckvingarna vilket är unikt inom släktet. Antenner och ben är rödaktiga. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Longitarsus quadriguttatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Longitarsus quadriguttatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast påträffad i Skåne, senast 1981. I Norden är den även angiven från Danmark där den anses som sällsynt men inte hotad, och Baltikum. Totalutbredningen omfattar större delen av Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus quadriguttatus(Pontoppidan, 1765)

Lever på hundtunga (Cynoglossum officinale), på torra, solexponerade och varma platser med sandig jord och markblottor; överbetade slänter, vägkanter och annan sandig skräpmark. Värdväxten föredrar bar, näringsrik sandig mark för sin frögroning. De fullbildade skalbaggarna kläcks på hösten och övervintrar i marken. De påträffas främst under vår och försommar på värdväxtens bladrosetter.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hundtunga - Cynoglossum officinale (Viktig)
Hotsituationen är svårbedömd. Arten tycks alltid ha varit sällsynt, och ingen tydlig minskning antyds av de få fynden. Hundtunga är beroende av öppen, störd, näringsrik sandmark, och igenväxning av sådana lokaler är ett hot mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas för att klarlägga nuvarande status och hotsituation. På kända lokaler bör störningen som gynnar hundtungan bibehållas.

Douguet, S. 1994. Coleopteres Chrysomelidae Volume 2 Alticinae. Fed. Francaise Soc. Sci. Nat. Paris.

Palm, T. 1961. Anteckningar om svenska skalbaggar. XIV. Ent. Tidskr. 82:74–79.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus quadriguttatus, (Pontoppidan, 1765)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.