Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Longitarsus reichei

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Longitarsus reichei
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,3-1,9 mm lång jordloppa med avlång, högt välvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben där fotens första led är längre än resten av foten. Färgen är gul med mörkare huvud. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Longitarsus reichei Observationer i Sverige för Longitarsus reichei
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från spridda lokaler utmed Götalandskusten, från Bohuslän till Gotland och Södermanland. Närmast finns arten i Danmark och i Norge där den är klassad som starkt hotad. Den har nyligen upptäckts även i Finland. Arten är utbredd från Europa österut till Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever i Sverige antagligen uteslutande på gulkämpar (Plantago maritima) på betade havsstrandängar. Känd från spridda lokaler utmed Götalandskusten, från Halland till Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever i Sverige antagligen uteslutande på gulkämpar (Plantago maritima) på betade havsstrandängar. Utomlands anges den emellertid även förekomma på andra Plantago-arter och i Finland har arten påträffats i inlandet där inga gulkämpar finns.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gulkämpar
· gulkämpar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Longitarsus, Art Longitarsus reichei (Allard, 1860) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever i Sverige antagligen uteslutande på gulkämpar (Plantago maritima) på betade havsstrandängar. Känd från spridda lokaler utmed Götalandskusten, från Halland till Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,3-1,9 mm lång jordloppa med avlång, högt välvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben där fotens första led är längre än resten av foten. Färgen är gul med mörkare huvud. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Longitarsus reichei

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Longitarsus reichei

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från spridda lokaler utmed Götalandskusten, från Bohuslän till Gotland och Södermanland. Närmast finns arten i Danmark och i Norge där den är klassad som starkt hotad. Den har nyligen upptäckts även i Finland. Arten är utbredd från Europa österut till Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus reichei(Allard, 1860)

Lever i Sverige antagligen uteslutande på gulkämpar (Plantago maritima) på betade havsstrandängar. Utomlands anges den emellertid även förekomma på andra Plantago-arter och i Finland har arten påträffats i inlandet där inga gulkämpar finns.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gulkämpar - Plantago maritima (Viktig)
Betade havsstrandängar som är lämpliga miljöer för arten har minskat starkt under 1900-talets senare del. Bete på havsstrandängar förekommer i nutiden mest i naturreservat och fågelskyddsområden.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Bete på havsstrandängar bör bibehållas eller återupptas för att gynna artens värdväxt. Åtgärder bör vidtas för att undersöka artens status inom skyddade områden som ofta har tillträdesförbud och därför är svåråtkomliga för amatörentomologer. Arten bör även eftersökas i inlandet för att klarlägga om den även kan leva på andra arter än gulkämpar.

Douguet, S. 1994. Coleopteres Chrysomelidae Volume 2 Alticinae. Fed. Francaise Soc. Sci. Nat. Paris.

Cox, M. (2007) Atlas of the seed and leaf beetles of Britain and Ireland. Information Press, Oxford.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus reichei, (Allard, 1860)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.