Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lordithon pulchellus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Lordithon pulchellus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4–6 mm lång kortvinge med slank, spolformig kropp. Rödgul med svart huvud och bakkroppsspets, antennbas och ben rödgula, täckvingarna svarta med ett gult tvärband vid basen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Lordithon pulchellus Observationer i Sverige för Lordithon pulchellus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i spridda landskap från Skåne till Ångermanland. Ej funnen i Danmark, men känd från övriga Norden samt Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till de östligaste delarna av Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i svampar växande på död ved. Påträffad på murkna björk- och barrträdsstammar i fuktigt läge, men också i svampig förna av grenar och löv i en skuggig och fuktig bäckravin, och i ruttnande svaveltickor på ek. På Gotland är arten funnen i igenväxande lövängar med rik förekomst av död ved. Funnen i spridda landskap från Skåne till Ångermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (40-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-4000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i svampar växande på död ved. Påträffad på murkna björk- och barrträdsstammar i fuktigt läge, men också i svampig förna av grenar och löv i en skuggig och fuktig bäckravin, och i ruttnande svaveltickor på ek. På Gotland är arten funnen i igenväxande lövängar med rik förekomst av död ved.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svavelticka
· svavelticka
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Lordithon, Art Lordithon pulchellus (Mannerheim, 1830) Synonymer Bolitobius pulchellus Mannerheim, 1830

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i svampar växande på död ved. Påträffad på murkna björk- och barrträdsstammar i fuktigt läge, men också i svampig förna av grenar och löv i en skuggig och fuktig bäckravin, och i ruttnande svaveltickor på ek. På Gotland är arten funnen i igenväxande lövängar med rik förekomst av död ved. Funnen i spridda landskap från Skåne till Ångermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (40-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-4000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 4–6 mm lång kortvinge med slank, spolformig kropp. Rödgul med svart huvud och bakkroppsspets, antennbas och ben rödgula, täckvingarna svarta med ett gult tvärband vid basen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Lordithon pulchellus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Lordithon pulchellus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i spridda landskap från Skåne till Ångermanland. Ej funnen i Danmark, men känd från övriga Norden samt Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till de östligaste delarna av Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Mycetoporini  
 • Släkte
  Lordithon  
 • Art
  Lordithon pulchellus(Mannerheim, 1830)
  Synonymer
  Bolitobius pulchellus Mannerheim, 1830

Larvutvecklingen sker i svampar växande på död ved. Påträffad på murkna björk- och barrträdsstammar i fuktigt läge, men också i svampig förna av grenar och löv i en skuggig och fuktig bäckravin, och i ruttnande svaveltickor på ek. På Gotland är arten funnen i igenväxande lövängar med rik förekomst av död ved.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Myrbiotoper, Trädbärande gräsmark, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svavelticka - Laetiporus sulphureus (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hotsituationen är svårbedömd. De få fynden tyder dock på att arten ställer höga krav på substrat och livsmiljö.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40: 2.

Palm, T. 1966. Kortvingar, häfte 4. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Sörensson, M. 1982. Inventering av Träkumla-Stånga grustag. Länsstyrelsen i Gotlands län 1982.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Mycetoporini  
 • Släkte
  Lordithon  
 • Art
  Lordithon pulchellus, (Mannerheim, 1830)
  Synonymer
  Bolitobius pulchellus Mannerheim, 1830
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.