Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Carphacis striatus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Carphacis striatus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5–6 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Svart eller mörkbrun, täckvingar och bakkroppsledernas bakkanter ljusare, antennbas och ben rödgula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Carphacis striatus Observationer i Sverige för Carphacis striatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i spridda landskap i östra Sverige, från Skåne till Södermanland. Närmast i Danmark och Finland. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika (Marocko), och arten är dessutom uppgiven från Japan. Arten är rödlistad även i Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten är knuten till gammal grov ädellövskog där den lever i savflöden och i ettåriga trädsvampar som spräng-, fjäll- och svavelticka på ek och bok. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Lever i anslutning till savflöden och i ettåriga trädsvampar som spräng-, fjäll- och svavelticka på ek och bok. Främst i gammal grov ädellövskog. I Skåne är flera fynd gjorda i bergbranter eller ravinsluttningar med grov, senvuxen bok.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· fjällticka
· fjällticka
· sprängticka
· sprängticka
· svavelticka
· svavelticka
· vedmussling
· vedmussling
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Carphacis, Art Carphacis striatus (Olivier, 1795) Synonymer Bolitobius striatus (Olivier, 1795), Carphacis angularis (Paykull, 1800)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten är knuten till gammal grov ädellövskog där den lever i savflöden och i ettåriga trädsvampar som spräng-, fjäll- och svavelticka på ek och bok. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 5–6 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Svart eller mörkbrun, täckvingar och bakkroppsledernas bakkanter ljusare, antennbas och ben rödgula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Carphacis striatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Carphacis striatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i spridda landskap i östra Sverige, från Skåne till Södermanland. Närmast i Danmark och Finland. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika (Marocko), och arten är dessutom uppgiven från Japan. Arten är rödlistad även i Danmark.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Mycetoporini  
 • Släkte
  Carphacis  
 • Art
  Carphacis striatus(Olivier, 1795)
  Synonymer
  Bolitobius striatus (Olivier, 1795)
  Carphacis angularis (Paykull, 1800)

Biologin är dåligt känd. Lever i anslutning till savflöden och i ettåriga trädsvampar som spräng-, fjäll- och svavelticka på ek och bok. Främst i gammal grov ädellövskog. I Skåne är flera fynd gjorda i bergbranter eller ravinsluttningar med grov, senvuxen bok.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· fjällticka - Polyporus squamosus (Har betydelse)
· sprängticka - Inonotus obliquus (Har betydelse)
· svavelticka - Laetiporus sulphureus (Viktig)
· vedmussling - Gloeophyllum sepiarium (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten förefaller vara knuten till bestånd av naturskogskaraktär, och hotas därför av avverkning eller gallring.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bestånd med grova ädellövträd bör skyddas.

Malmqvist, A. 2002. Inventering av vedlevande skalbaggar i Höör och Hörby kommuner 2002. Naturcentrum AB.

Palm, T. 1966. Kortvingar, häfte 4. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Mycetoporini  
 • Släkte
  Carphacis  
 • Art
  Carphacis striatus, (Olivier, 1795)
  Synonymer
  Bolitobius striatus (Olivier, 1795)
  Carphacis angularis (Paykull, 1800)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.