Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lycoperdina bovistae

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Lycoperdina bovistae
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En blanksvart, 4,5 mm lång skalbagge med brunröda, kraftiga byggda antenner och ben. Ibland är även huvudet och spetsen på täckvingarna bruna. Vid halssköldens bas finns två tydliga längsfåror.
Utbredning
Länsvis förekomst för Lycoperdina bovistae Observationer i Sverige för Lycoperdina bovistae
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i Skåne, Blekinge och Halland samt på Öland. Närmast i Danmark samt i Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Utvecklas i röksvampar, främst i skog. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i torra fruktkroppar av röksvampar (bl.a. i Lycoperdon pyriforme), främst arter som växer på stubbar och stammar i skog, men även sådana som växer på marken i mer öppet läge. I Danmark är arten även påträffad i soppar på bokstubbar. Fullbildade skalbaggar har kläckts på försommaren och de övervintrar sedan i svamparna eller i lövlagret runt dessa.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Agaricaceae
· Agaricaceae
· Geastrum
· Geastrum
· por-röksvampar
· por-röksvampar
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· bok
· bok
· skogsalm
· skogsalm
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Endomychidae (svampbaggar), Släkte Lycoperdina, Art Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Utvecklas i röksvampar, främst i skog. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En blanksvart, 4,5 mm lång skalbagge med brunröda, kraftiga byggda antenner och ben. Ibland är även huvudet och spetsen på täckvingarna bruna. Vid halssköldens bas finns två tydliga längsfåror.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Lycoperdina bovistae

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Lycoperdina bovistae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Skåne, Blekinge och Halland samt på Öland. Närmast i Danmark samt i Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Endomychidae - svampbaggar 
 • Underfamilj
  Lycoperdininae  
 • Släkte
  Lycoperdina  
 • Art
  Lycoperdina bovistae(Fabricius, 1792)

Larvutvecklingen sker i torra fruktkroppar av röksvampar (bl.a. i Lycoperdon pyriforme), främst arter som växer på stubbar och stammar i skog, men även sådana som växer på marken i mer öppet läge. I Danmark är arten även påträffad i soppar på bokstubbar. Fullbildade skalbaggar har kläckts på försommaren och de övervintrar sedan i svamparna eller i lövlagret runt dessa.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Öppna gräsmarker, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
· Geastrum (Har betydelse)
· por-röksvampar - Lycoperdon (Viktig)
Ved och bark (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten kan hotas lokalt genom sin mycket begränsade utbredning. Förmodligen ställer den sådana krav på sin biotop att även smärre ingrepp på lokalerna hotar arten, och då det är glest mellan dem är möjligheterna till återkolonisation små.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De lokaler där denna sällsynta och lokala art förekommer bör lämnas helt intakta för framtiden.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 24.

Brinck, P. 1958. Från Entomologiska Sällskapets i Lund Förhandlingar 1957. Opusc. Ent. 23: 130.

Bruce, N. 1944. Några data från insamlingsresor för Riksmuseum jämte förteckning över nyfynd för land och landskap. Ent. Tidskr. 65: 16.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 284.

Palm, T. 1961. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggars biologi och systematik. 39–41. Ent. Tidskr. 82: 82.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Endomychidae - svampbaggar 
 • Underfamilj
  Lycoperdininae  
 • Släkte
  Lycoperdina  
 • Art
  Lycoperdina bovistae, (Fabricius, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.