Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spansk fluga

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Lytta vesicatoria
Spansk fluga Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket vacker, starkt glänsande grön skalbagge. Färgen kan ibland även skifta mer i brons eller blågrönt. Storleken varierar mellan 9 och 20 mm. Arten har påfallande kraftiga ben och ofta en röd fläck i pannan. Torkad spansk fluga kunde ännu i början av 1900-talet inköpas på apotek. Av de pulvriserade skalbaggarna tillverkades ett kärlekselixir samt olika blåsdragande preparat.
Utbredning
Länsvis förekomst för spansk fluga Observationer i Sverige för spansk fluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd är endast kända från Öland. Närmast i Danmark och i Baltikum. I Danmark är arten rödlistad som Försvunnen. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker, medan den fullbildade insekten äter blad på träd och buskar som ask och syren. Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast inom ett mycket begränsat område på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 80 (50-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i bon av solitära bin på torra, öppna marker. En uppgift om värdbi finns från Öland (Ekerum 1934), där en larv av Lytta påträffades i ett bo av ett bladskärarbi (Megachile sp.). Den lilla triungulinlarven tar sig förmodligen (i motsats till Meloë-larverna) in i binas gångar av egen kraft, och förtär sedan bilarvens förråd av nektar och pollen. Den fullbildade skalbaggen äter blad på träd och buskar som ask, syren och liguster.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Parasitoid
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ask
· ask
· syren
· syren
Levande djur
Levande djur
· bin
· bin
· tapetserarbin
· tapetserarbin
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Meloidae (oljebaggar), Släkte Lytta, Art Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) - spansk fluga Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker, medan den fullbildade insekten äter blad på träd och buskar som ask och syren. Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast inom ett mycket begränsat område på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 80 (50-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En mycket vacker, starkt glänsande grön skalbagge. Färgen kan ibland även skifta mer i brons eller blågrönt. Storleken varierar mellan 9 och 20 mm. Arten har påfallande kraftiga ben och ofta en röd fläck i pannan. Torkad spansk fluga kunde ännu i början av 1900-talet inköpas på apotek. Av de pulvriserade skalbaggarna tillverkades ett kärlekselixir samt olika blåsdragande preparat.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spansk fluga

Länsvis förekomst och status för spansk fluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spansk fluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd är endast kända från Öland. Närmast i Danmark och i Baltikum. I Danmark är arten rödlistad som Försvunnen. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Lyttini  
 • Släkte
  Lytta  
 • Art
  Lytta vesicatoria(Linnaeus, 1758) - spansk fluga

Larvutvecklingen sker i bon av solitära bin på torra, öppna marker. En uppgift om värdbi finns från Öland (Ekerum 1934), där en larv av Lytta påträffades i ett bo av ett bladskärarbi (Megachile sp.). Den lilla triungulinlarven tar sig förmodligen (i motsats till Meloë-larverna) in i binas gångar av egen kraft, och förtär sedan bilarvens förråd av nektar och pollen. Den fullbildade skalbaggen äter blad på träd och buskar som ask, syren och liguster.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· syren - Syringa vulgaris (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· bin - Apiformes (Viktig)
· tapetserarbin - Megachile (Har betydelse)
Arten hotas främst av att dess värddjur snabbt blir allt mer sällsynta. Deras livsutrymme krymper hastigt på grund av upphört bete och slåtter med åtföljande igenväxning av öppna marker. Likaså förändras mikroklimatet på ett för arten och dess värddjur negativt sätt genom att igenväxningen ökar beskuggningen.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
En av de viktigaste åtgärderna för att bevara arten är att bibehålla öppna och halvöppna marker, inklusive grustag och liknande varma platser. Man borde även göra en riktad inventering för att klarlägga huruvida den fortfarande finns kvar på Öland.

Åtgärdsprogram Fastställt

Ander. K. 1954. Från Entomologiska Sällskapets i Lund förhandlingar åren 1935-1942. Opusc. Ent. 19: 247.

Hansen, V. 1945. Biller XII. Heteromerer. Danmarks Fauna, Bd. 50: 51–52, 191–202.

Jansson, A. 1929. Insektsgeografiskt märkliga fynd på Öland sommaren 1928. Ent. Tidskr. 50: 67.

Kinnmark, F. 1943. Coleopterologiska notiser. Ent. Tidskr. 64: 202.

Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. Svensk Insektfauna, Bd. 27: 109–110.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Lundblad, O. 1950. Några skalbaggsfynd från Öland. Ent. Tidskr. 71: 70.

Palmqvist, S. 1953. Skånska skalbaggsfynd (Col.) II. Opusc. Ent. 18: 46.

Sandahl, O. 1881. Smärre meddelanden. Ent. Tidskr. 2: 212.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Lyttini  
 • Släkte
  Lytta  
 • Art
  Lytta vesicatoria, (Linnaeus, 1758) - spansk fluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.