Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Malthinus facialis

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Malthinus facialis
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket långsträckt art som är vekt byggd och cirka 4 mm lång. Den har långa ben och antenner. Halsskölden är gul. Täckvingarna är gråbruna med en gul sptesfläck.
Utbredning
Länsvis förekomst för Malthinus facialis Observationer i Sverige för Malthinus facialis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Västergötland. Den finns vidare i Danmark och Norge samt i Mellan- och Sydeuropa, Baltikum, Turkiet och Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Biologin är inte närmare känd, men andra arter inom samma släkte utvecklas i murken ved. De fullvuxna djuren har tagits vid bankning av lövträdsgrenar, bl.a. på bok. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Andra arter inom samma släkte utvecklas i död ved, och larvutvecklingen sker förmodligen i döda lövträdsgrenar. De fullvuxna djuren har påträffats vid bankning av lövträdsgrenar. I Blekinge har arten hittats i gammal bokskog, och även utomlands härrör flertalet fynd från bokskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp
· asp
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cantharidae (flugbaggar), Släkte Malthinus, Art Malthinus facialis Thomson, 1864 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Biologin är inte närmare känd, men andra arter inom samma släkte utvecklas i murken ved. De fullvuxna djuren har tagits vid bankning av lövträdsgrenar, bl.a. på bok. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En mycket långsträckt art som är vekt byggd och cirka 4 mm lång. Den har långa ben och antenner. Halsskölden är gul. Täckvingarna är gråbruna med en gul sptesfläck.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Malthinus facialis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Malthinus facialis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Västergötland. Den finns vidare i Danmark och Norge samt i Mellan- och Sydeuropa, Baltikum, Turkiet och Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Cantharidae - flugbaggar 
 • Underfamilj
  Malthininae  
 • Tribus
  Malthinini  
 • Släkte
  Malthinus  
 • Art
  Malthinus facialisThomson, 1864

Biologin är dåligt känd. Andra arter inom samma släkte utvecklas i död ved, och larvutvecklingen sker förmodligen i döda lövträdsgrenar. De fullvuxna djuren har påträffats vid bankning av lövträdsgrenar. I Blekinge har arten hittats i gammal bokskog, och även utomlands härrör flertalet fynd från bokskog.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Som sannolikt bunden till gamla, bokdominerade lövträdsområden missgynnas arten av rationellt skogsbruk med borttagande av död ved.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara gamla lövskogsbestånd i Sydsverige, och förbättra om möjligt kunskapen om artens biologi.

Baranowski, R. Nilsson, S. G. 1994. Vedinsekter på Tromtö. Länsstyrelsen i Blekinge län.

Notini, G. 1941. Föreningsmeddelanden. Ent. Tidskr. 62: 194–197.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Cantharidae - flugbaggar 
 • Underfamilj
  Malthininae  
 • Tribus
  Malthinini  
 • Släkte
  Malthinus  
 • Art
  Malthinus facialis, Thomson, 1864
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.