Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Malthinus seriepunctatus

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Malthinus seriepunctatus
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket långsträckt och vekt byggd, cirka 5 mm lång art med mycket långa ben och antenner. Halskölden är gul med svaga mörka teckningar. Täckvingarna är ofta mörkare efter sömmen. De är mycket mjuka och påfallande svagt kitiniserade. Ögonen är kraftigt utsående.
Utbredning
Länsvis förekomst för Malthinus seriepunctatus Observationer i Sverige för Malthinus seriepunctatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Uppland samt en äldre lokal i Dalarna. Den saknas i Baltikum och våra nordiska grannländer, men förekommer i Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Biologin är inte närmare känd, men arten lever förmodligen i döda lövträdsgrenar. Känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Uppland och Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (40-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Andra arter inom samma släkte utvecklas i död ved, och larvutvecklingen sker förmodligen i döda lövträdsgrenar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cantharidae (flugbaggar), Släkte Malthinus, Art Malthinus seriepunctatus Kiesenwetter, 1851 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Biologin är inte närmare känd, men arten lever förmodligen i döda lövträdsgrenar. Känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Uppland och Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (40-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En mycket långsträckt och vekt byggd, cirka 5 mm lång art med mycket långa ben och antenner. Halskölden är gul med svaga mörka teckningar. Täckvingarna är ofta mörkare efter sömmen. De är mycket mjuka och påfallande svagt kitiniserade. Ögonen är kraftigt utsående.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Malthinus seriepunctatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Malthinus seriepunctatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Halland, Småland, Öland, Uppland samt en äldre lokal i Dalarna. Den saknas i Baltikum och våra nordiska grannländer, men förekommer i Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Cantharidae - flugbaggar 
 • Underfamilj
  Malthininae  
 • Tribus
  Malthinini  
 • Släkte
  Malthinus  
 • Art
  Malthinus seriepunctatusKiesenwetter, 1851

Biologin är dåligt känd. Andra arter inom samma släkte utvecklas i död ved, och larvutvecklingen sker förmodligen i döda lövträdsgrenar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Troligen avverkning av lövskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Det är angeläget att de lokaler där arten påträffas, vilka i de flesta fall även är botaniskt värdefulla, skyddas från slutavverkning och andra drastiska ingrepp..

Horion, A. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Sonderband: 55–56.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Cantharidae - flugbaggar 
 • Underfamilj
  Malthininae  
 • Tribus
  Malthinini  
 • Släkte
  Malthinus  
 • Art
  Malthinus seriepunctatus, Kiesenwetter, 1851
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.