Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Manda mandibularis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Manda mandibularis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En platt, långsträckt och ljust roströd skalbagge som blir 6–7 mm lång. Huvud och halssköld är ofta lite mörkare. Huvudet är stort och nästan lika brett som halsskölden. Ögonen är stora och välvda. Käkarna är långa och framåtsträckta. Täckvingarna är korta och täcker knappt halva bakkroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Manda mandibularis Observationer i Sverige för Manda mandibularis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i nordöstra Skåne, Blekinge, Småland samt på Öland och Gotland. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i små lövkärr, på sumpstränder och smärre försumpningar i öppen mark, t.ex. på betes- eller slåtterhävdade strandängar. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 18000 (12000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever under tunn gräs- och bladförna på fuktig, vegetationsfattig mark. Såväl beskuggat på sumpstränder och i lövkärr som vid smärre försumpningar i öppen mark, t.ex. på betes- eller slåtterhävdade strandängar. Arten tycks ha ett grävande levnadssätt i den fuktiga jorden. Den kommer dock upp mot kvällen under sommaren och kan då slaghåvas i vegetationen.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Manda, Art Manda mandibularis (Gyllenhal, 1827) Synonymer Acrognathus mandibularis (Gyllenhal, 1827)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i små lövkärr, på sumpstränder och smärre försumpningar i öppen mark, t.ex. på betes- eller slåtterhävdade strandängar. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 18000 (12000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En platt, långsträckt och ljust roströd skalbagge som blir 6–7 mm lång. Huvud och halssköld är ofta lite mörkare. Huvudet är stort och nästan lika brett som halsskölden. Ögonen är stora och välvda. Käkarna är långa och framåtsträckta. Täckvingarna är korta och täcker knappt halva bakkroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Manda mandibularis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Manda mandibularis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i nordöstra Skåne, Blekinge, Småland samt på Öland och Gotland. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Manda  
 • Art
  Manda mandibularis(Gyllenhal, 1827)
  Synonymer
  Acrognathus mandibularis (Gyllenhal, 1827)

Ett rovdjur som lever under tunn gräs- och bladförna på fuktig, vegetationsfattig mark. Såväl beskuggat på sumpstränder och i lövkärr som vid smärre försumpningar i öppen mark, t.ex. på betes- eller slåtterhävdade strandängar. Arten tycks ha ett grävande levnadssätt i den fuktiga jorden. Den kommer dock upp mot kvällen under sommaren och kan då slaghåvas i vegetationen.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper, Ädellövskog, Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Förmodligen finns ett hot i att lämpliga fuktängar dikas samt att fuktängar växer igen. Visserligen tål arten en viss beskuggning men den försvinner förmodligen då skogen sluter sig för tätt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Man bör hålla fuktängar öppna helst genom bete. Dikar man ut fuktiga partier påverkar detta även djuren negativt. Man bör även förhindra att passande marker växer igen med skog.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entomolog. Meddel. 33: 101.

Huggert, L. och Ulefors, S.-O. 1971. Anteckningar om svenska Coleoptera. Ent. Tidskr. 92: 54–65.

Huggert, L. 1974. Anteckningar om Coleoptera. Ent. Tidskr. 95: 100–106.

Ljungberg, H. 1995. Jordlöpare och kortvingar på öppna våtmarker längs nedre Helgeån. Länsstyrelsen i Kristianstad län 1995.

Lundberg, S. 1981. Sällsynta skalbaggar i Halltorps hage. Ent. Tidskr. 102: 135–137.

Palm, T. 1961. Svensk Insektfauna 9. Skalbaggar, Kortvingar, Häfte 2: 9–10.

Sörensson, M. 1982. Inventering av Träkumla – Stånga grustag. Länsstyrelsen i Gotlands län 1982.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Manda  
 • Art
  Manda mandibularis, (Gyllenhal, 1827)
  Synonymer
  Acrognathus mandibularis (Gyllenhal, 1827)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.