Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Mecinus heydenii

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Mecinus heydenii
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,9-2,7 mm lång vivel med långsträckt, parallellsidig kropp samt kort snyte och korta ben. Kroppen är svart med metalliskt blåskimrande täckvingar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Mecinus heydenii Observationer i Sverige för Mecinus heydenii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige känd från några spridda landskap från Skåne till Värmland. Det finns endast få sentida fynd, men arten kan till viss del vara förbisedd. I våra grannländer känd från Danmark där den är noterad från de flesta distrikt på Jylland, samt från Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från mellersta och östra Europa mot ryska Ural.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på gulsporre (Linaria) där den bildar stängelgaller. På öppen, torr mark, t.ex sandiga stränder. Känd från spridda landskap från Skåne till Värmland. Få sentida fynd, men kan vara starkt förbisedd eftersom den nya generationen uppträder först på hösten. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på gulsporre (Linaria vulgaris) på öppen torr mark, t.ex sandiga stränder, grusmarker, torrängar, täkter och ruderatmark. De fullvuxna skalbaggarna övervintrar och kan observeras på värdväxten på försommaren, då äggläggning sker i dess stängel. Larvens gnag skapar en smal stängelgall, i vilken förpuppningen senare sker, och en ny generation kläcks fram under sensommaren (Rheinheimer et al. 2010, Andersson 1989).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gulsporre
· gulsporre
· sporrar
· sporrar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Mecinus, Art Mecinus heydenii Wencker, 1866 Synonymer Mecinus heydeni Wencker, 1866

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på gulsporre (Linaria) där den bildar stängelgaller. På öppen, torr mark, t.ex sandiga stränder. Känd från spridda landskap från Skåne till Värmland. Få sentida fynd, men kan vara starkt förbisedd eftersom den nya generationen uppträder först på hösten. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,9-2,7 mm lång vivel med långsträckt, parallellsidig kropp samt kort snyte och korta ben. Kroppen är svart med metalliskt blåskimrande täckvingar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Mecinus heydenii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Mecinus heydenii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige känd från några spridda landskap från Skåne till Värmland. Det finns endast få sentida fynd, men arten kan till viss del vara förbisedd. I våra grannländer känd från Danmark där den är noterad från de flesta distrikt på Jylland, samt från Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från mellersta och östra Europa mot ryska Ural.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Mecinini  
 • Släkte
  Mecinus  
 • Art
  Mecinus heydeniiWencker, 1866
  Synonymer
  Mecinus heydeni Wencker, 1866

Lever på gulsporre (Linaria vulgaris) på öppen torr mark, t.ex sandiga stränder, grusmarker, torrängar, täkter och ruderatmark. De fullvuxna skalbaggarna övervintrar och kan observeras på värdväxten på försommaren, då äggläggning sker i dess stängel. Larvens gnag skapar en smal stängelgall, i vilken förpuppningen senare sker, och en ny generation kläcks fram under sensommaren (Rheinheimer et al. 2010, Andersson 1989).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gulsporre - Linaria vulgaris (Viktig)
· sporrar - Linaria (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Andersson, B. (1989) Pataholm - en skalbaggslokal i östra Småland. FaZett 2 (2), s.19-21

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Mecinini  
 • Släkte
  Mecinus  
 • Art
  Mecinus heydenii, Wencker, 1866
  Synonymer
  Mecinus heydeni Wencker, 1866
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.