Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Medon fusculus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Medon fusculus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4–5 mm lång kortvinge med parallellsidig kroppsform. Matt rödbrun med rödgul halssköld och brungula täckvingar. Arten är svårbestämd.
Utbredning
Länsvis förekomst för Medon fusculus Observationer i Sverige för Medon fusculus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från två lokaler i Södermanland (Ösmo). Arten påträffades först 1996, och är sedan återfunnen vid flera tillfällen. Arten är säkerligen till stor del förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Närmast i Norge samt i Baltikum (Litauen). Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet och Syrien, och arten är även uppgiven från Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Biologin är dåligt känd. Arterna i släktet Medon påträffas i förna eller under sten, och det antas att de flesta eller möjligen alla har ett underjordiskt levnadssätt, och möjligen är knutna till gnagarbon. I Sverige är arten funnen bl.a. i ett igenväxande grustag, dels vid håvning kvällstid, dels i anslutning till smågnagargångar under masonitskivor liggande direkt på ett underlag av finsand/silt i grustagets öppna, vegetationsfattiga delar. Ett fynd är också gjort under hästspillning på sandmark. I England är arten funnen i multnande växtdelar och i mullvadsbon. Endast känd från ett par lokaler i Södermanland (Ösmo). Första fyndet gjordes 1982, och arten är sedan dess återfunnen vid flera tillfällen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arterna i släktet Medon påträffas i förna eller under sten, och det antas att de flesta eller möjligen alla har ett underjordiskt levnadssätt, och möjligen är knutna till gnagarbon. I Sverige är arten funnen bl.a. i ett igenväxande grustag, dels vid håvning kvällstid, dels i anslutning till smågnagargångar under masonitskivor liggande direkt på ett underlag av finsand/silt i grustagets öppna, vegetationsfattiga delar. Ett fynd är också gjort under hästspillning på sandmark. I England är arten funnen i multnande växtdelar och i mullvadsbon. Larvutvecklingen sker under sommaren. Fullbildade skalbaggar övervintrar och påträffas dels under våren-försommaren, dels under sensommaren-hösten.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Medon, Art Medon fusculus (Mannerheim, 1830) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arterna i släktet Medon påträffas i förna eller under sten, och det antas att de flesta eller möjligen alla har ett underjordiskt levnadssätt, och möjligen är knutna till gnagarbon. I Sverige är arten funnen bl.a. i ett igenväxande grustag, dels vid håvning kvällstid, dels i anslutning till smågnagargångar under masonitskivor liggande direkt på ett underlag av finsand/silt i grustagets öppna, vegetationsfattiga delar. Ett fynd är också gjort under hästspillning på sandmark. I England är arten funnen i multnande växtdelar och i mullvadsbon. Endast känd från ett par lokaler i Södermanland (Ösmo). Första fyndet gjordes 1982, och arten är sedan dess återfunnen vid flera tillfällen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 4–5 mm lång kortvinge med parallellsidig kroppsform. Matt rödbrun med rödgul halssköld och brungula täckvingar. Arten är svårbestämd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Medon fusculus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Medon fusculus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från två lokaler i Södermanland (Ösmo). Arten påträffades först 1996, och är sedan återfunnen vid flera tillfällen. Arten är säkerligen till stor del förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Närmast i Norge samt i Baltikum (Litauen). Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet och Syrien, och arten är även uppgiven från Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Paederinae - smalkortvingar 
 • Tribus
  Paederini  
 • Släkte
  Medon  
 • Art
  Medon fusculus(Mannerheim, 1830)

Biologin är dåligt känd. Arterna i släktet Medon påträffas i förna eller under sten, och det antas att de flesta eller möjligen alla har ett underjordiskt levnadssätt, och möjligen är knutna till gnagarbon. I Sverige är arten funnen bl.a. i ett igenväxande grustag, dels vid håvning kvällstid, dels i anslutning till smågnagargångar under masonitskivor liggande direkt på ett underlag av finsand/silt i grustagets öppna, vegetationsfattiga delar. Ett fynd är också gjort under hästspillning på sandmark. I England är arten funnen i multnande växtdelar och i mullvadsbon. Larvutvecklingen sker under sommaren. Fullbildade skalbaggar övervintrar och påträffas dels under våren-försommaren, dels under sensommaren-hösten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens status och hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskapsläge. Liksom för många andra arter knutna till vegetationsfattiga marker kan dock täktrestaurering utgöra ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas. Öppna sand-, grus- och lermarker med sparsam vegetation i tidiga successionsstadier är ofta hemvist för sällsynta eller hotade insekter, något som bör beaktas vid återställandet av täkter.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Håkan Ljungberg 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Paederinae - smalkortvingar 
 • Tribus
  Paederini  
 • Släkte
  Medon  
 • Art
  Medon fusculus, (Mannerheim, 1830)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Håkan Ljungberg 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.