Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Medon rufiventris

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Medon rufiventris
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,5–4 mm lång kortvinge med parallellsidig kropp. Rödbrun, huvud något mörkare. Arten är svår att skilja från närstående arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Medon rufiventris Observationer i Sverige för Medon rufiventris
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast ett svenskt exemplar är känt, funnet vid Halltorp på Öland 1963. Ej i de övriga nordiska länderna eller i Baltikum, närmast känd från Polen. Världsutbredningen omfattar Europa, Nordafrika och Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. I Mellaneuropa är arten funnen under bark på döda löv- och barrträd. Endast ett svenskt exemplar är känt, funnet vid Halltorp på Öland 1963. Arten finns närmast i Polen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. I Mellaneuropa är arten funnen under bark på döda löv- och barrträd. Många av släktets arter är knutna till bon av däggdjur, t.ex. mullvad och smågnagare.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Medon, Art Medon rufiventris (Nordmann, 1837) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. I Mellaneuropa är arten funnen under bark på döda löv- och barrträd. Endast ett svenskt exemplar är känt, funnet vid Halltorp på Öland 1963. Arten finns närmast i Polen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 3,5–4 mm lång kortvinge med parallellsidig kropp. Rödbrun, huvud något mörkare. Arten är svår att skilja från närstående arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Medon rufiventris

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Medon rufiventris

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast ett svenskt exemplar är känt, funnet vid Halltorp på Öland 1963. Ej i de övriga nordiska länderna eller i Baltikum, närmast känd från Polen. Världsutbredningen omfattar Europa, Nordafrika och Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Paederinae - smalkortvingar 
 • Tribus
  Paederini  
 • Släkte
  Medon  
 • Art
  Medon rufiventris(Nordmann, 1837)

Biologin är dåligt känd. I Mellaneuropa är arten funnen under bark på döda löv- och barrträd. Många av släktets arter är knutna till bon av däggdjur, t.ex. mullvad och smågnagare.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Status och hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskap. Fyndplatsen är dock känd för en mycket artrik fauna knuten till gamla lövträd.
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Lundberg, S. 1981. Sällsynta skalbaggar i Halltorps hage. Ent. Tidskr. 102: 135–137.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Paederinae - smalkortvingar 
 • Tribus
  Paederini  
 • Släkte
  Medon  
 • Art
  Medon rufiventris, (Nordmann, 1837)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.