Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Meliceria tragardhi

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Meliceria tragardhi
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Den fullbildade skalbaggen är 1,7 mm lång och enfärgat rödbrun. Den har två gropar på huvudet samt två vid basen på varje täckvinge. Halsskölden har en tvärfåra med tre gropar. Ben och antenner är kraftiga. Honan har en lång, spetsig tagg i änden på sista ryggsegmentet.
Utbredning
Länsvis förekomst för Meliceria tragardhi Observationer i Sverige för Meliceria tragardhi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är endast känd i fyra exemplar funna på sammanlagt tre lokaler i världen. Den beskrevs efter två exemplar funna i Båtforsområdet vid nedre Dalälven 1937. 1994 återfanns den i östra Lettland och 1997 hittades ett exemplar tillsammans med läderbagge (Osmoderma eremita) i en grov ihålig ek i mellersta Närke.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Biologin är dåligt känd. De svenska fynden är gjorda i och vid grova träd med död ved. Typexemplaren påträffades under barken på en stor, helt död ek. Exemplaret från Närke togs i en fälla som var placerad i en stamhålighet i en grov ek. Andra arter i släktet har ett underjordiskt levnadssätt vid döende rötter av ek, och det är möjligt att arten inte fångas upp av konventionella inventeringsmetoder i ekmiljöer. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. De svenska fynden är gjorda i och vid grova träd med död ved. Typexemplaren påträffades under barken på en stor, helt död ek. Exemplaret från Närke togs i en fälla som var placerad i en stamhålighet i en grov ek. Fyndet i Lettland gjordes i marken. Den mest närbesläktade arten, som förekommer i Mellan- och Sydeuropa, lever tillsammans med myror vid foten av gamla lövträd och anges uppehålla sig ganska djupt under markytan.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Meliceria, Art Meliceria tragardhi Palm, 1938 Synonymer Meliceria traegardhi Palm, 1938

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. De svenska fynden är gjorda i och vid grova träd med död ved. Typexemplaren påträffades under barken på en stor, helt död ek. Exemplaret från Närke togs i en fälla som var placerad i en stamhålighet i en grov ek. Andra arter i släktet har ett underjordiskt levnadssätt vid döende rötter av ek, och det är möjligt att arten inte fångas upp av konventionella inventeringsmetoder i ekmiljöer. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Den fullbildade skalbaggen är 1,7 mm lång och enfärgat rödbrun. Den har två gropar på huvudet samt två vid basen på varje täckvinge. Halsskölden har en tvärfåra med tre gropar. Ben och antenner är kraftiga. Honan har en lång, spetsig tagg i änden på sista ryggsegmentet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Meliceria tragardhi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Meliceria tragardhi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är endast känd i fyra exemplar funna på sammanlagt tre lokaler i världen. Den beskrevs efter två exemplar funna i Båtforsområdet vid nedre Dalälven 1937. 1994 återfanns den i östra Lettland och 1997 hittades ett exemplar tillsammans med läderbagge (Osmoderma eremita) i en grov ihålig ek i mellersta Närke.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Meliceria  
 • Art
  Meliceria tragardhiPalm, 1938
  Synonymer
  Meliceria traegardhi Palm, 1938

Biologin är dåligt känd. De svenska fynden är gjorda i och vid grova träd med död ved. Typexemplaren påträffades under barken på en stor, helt död ek. Exemplaret från Närke togs i en fälla som var placerad i en stamhålighet i en grov ek. Fyndet i Lettland gjordes i marken. Den mest närbesläktade arten, som förekommer i Mellan- och Sydeuropa, lever tillsammans med myror vid foten av gamla lövträd och anges uppehålla sig ganska djupt under markytan.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens status och eventuell hotbild är svårbedömd p.g.a. kunskapsbrist. De svenska lokalerna är redan naturreservat. Vid nedre Dalälven är arten, trots att den ivrigt eftersökts av entomologer, inte återfunnen. Många av de gamla ekarna inom Båtforsområdet riskerar att dö på grund av utskuggning, främst genom att vattenregleringarna möjliggjort en kraftig uppväxt av gran i de strandnära miljöerna.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess utbredning och exakta krav klarläggas. Vid nedre Dalälven bör åtgärder vidtas för att bevara de ursprungliga lövdominerade svämskogarna.

Jansson, N. 1997. Vedskalbaggsfaunan i två ekområden i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län. Rapport 1997:22.

Jansson, N & Lundberg, S. 2000. Skalbaggar i ihåliga ädellövträd - Två nya arter för Sverige jämte återfynd av kortvingarna Hypnogyra glabra (Nordmann) och Meliceria tragardhi (Palm). Ent. Tidskr. 121:93-96.

Lundberg, S. 1978. Skalbaggar som ej återfunnits. Ent. Tidskr. 99: 123.

Palm, T. 1938. Meliceria trädgårdhi n. sp. Ent. Tidskr. 59: 87–90.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999, Nicklas Jansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Euplectini  
 • Släkte
  Meliceria  
 • Art
  Meliceria tragardhi, Palm, 1938
  Synonymer
  Meliceria traegardhi Palm, 1938
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999, Nicklas Jansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.