Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Meligethes gagathinus

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Meligethes gagathinus
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,5 mm lång, oval, svagt välvd blanksvart skalbagge. De brunsvarta benen är korta med plattade lår och skenben. Framskenbenen är kraftigt och oregelbundet sågtandade på utsidan. Antennerna är mörka med en oval klubba. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Meligethes gagathinus Observationer i Sverige för Meligethes gagathinus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen i de flesta landskap i Götaland och Svealand upp till Värmland och Dalarna. Fynd efter 1985 finns från sydöstligaste Götaland och Uppland. Arten rapporterades som svensk först 1971. Tidigare var den sammanblandad med den snarlika arten Meligethes lugubris och alla tidigare fynd rapporterades som denna art, vilket medfört att förekomsten tills nyligen har varit dåligt känd och underskattad. Arten är även rapporterad från Danmark, Finland och Baltikum. I Danmark är den rödlistad som sårbar. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Kina och Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på Mentha på stränder och fuktängar. Utbredd från Skåne till Dalarna. Sentida fynd främst i sydligaste Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i blommorna av olika myntaarter, hos oss främst vattenmynta (Mentha aquatica). Vattenmyntans utbredning är hos oss i stort sett begränsad till Götaland och skalbaggens förekomst i Svealand tyder på att arten även kan leva på åkermynta (M. arvensis). Påträffas i fuktiga miljöer som stränder och fuktängar, på Öland ofta kring alvarens vätar. Även de fullbildade skalbaggarna påträffas i värdväxtens blommor, men kan också påträffas i blommorna av andra våtmarksväxter, särskilt fibblor och andra korgblommiga.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· myntor
· myntor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nitidulidae (glansbaggar), Släkte Meligethes, Art Meligethes gagathinus Erichson, 1845 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på Mentha på stränder och fuktängar. Utbredd från Skåne till Dalarna. Sentida fynd främst i sydligaste Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2–2,5 mm lång, oval, svagt välvd blanksvart skalbagge. De brunsvarta benen är korta med plattade lår och skenben. Framskenbenen är kraftigt och oregelbundet sågtandade på utsidan. Antennerna är mörka med en oval klubba. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Meligethes gagathinus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Meligethes gagathinus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen i de flesta landskap i Götaland och Svealand upp till Värmland och Dalarna. Fynd efter 1985 finns från sydöstligaste Götaland och Uppland. Arten rapporterades som svensk först 1971. Tidigare var den sammanblandad med den snarlika arten Meligethes lugubris och alla tidigare fynd rapporterades som denna art, vilket medfört att förekomsten tills nyligen har varit dåligt känd och underskattad. Arten är även rapporterad från Danmark, Finland och Baltikum. I Danmark är den rödlistad som sårbar. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Kina och Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes gagathinusErichson, 1845

Larvutvecklingen sker i blommorna av olika myntaarter, hos oss främst vattenmynta (Mentha aquatica). Vattenmyntans utbredning är hos oss i stort sett begränsad till Götaland och skalbaggens förekomst i Svealand tyder på att arten även kan leva på åkermynta (M. arvensis). Påträffas i fuktiga miljöer som stränder och fuktängar, på Öland ofta kring alvarens vätar. Även de fullbildade skalbaggarna påträffas i värdväxtens blommor, men kan också påträffas i blommorna av andra våtmarksväxter, särskilt fibblor och andra korgblommiga.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· myntor - Mentha (Viktig)
Vattenmynta är hävdgynnad och beroende av öppna fuktiga ängs- och betesmarker. Den har minskat betydligt genom avtagande hävd av sådana marker och skalbaggen hotas genom ytterligare igenväxning av värdväxtlokalerna.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Artens utbredning bör undersökas noggrannare. Bete på fuktmarker bör gynnas eller återupptas för att gynna vattenmynta.

Audisio, P. 1993. Coleoptera Nitidulidae - Kateretidae. Edizioni Calderini, Bologna.

Baranowski, R. 1978. Intressanta skalbaggsfynd 3 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 99:53–60.

Israelsson, G. 1971. Notes on some North-European Coleoptera. Ent. Tidskr. 92:66–73.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes gagathinus, Erichson, 1845
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.