Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Meligethes hoffmanni

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Meligethes hoffmanni
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,5–2 mm lång, oval, svagt välvd blanksvart skalbagge. De brunsvarta benen är korta med plattade lår och skenben. Framskenbenen är kraftigt och oregelbundet sågtandade på utsidan. Antennerna är mörka med en oval klubba. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Meligethes hoffmanni Observationer i Sverige för Meligethes hoffmanni
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gamanderpollenbaggen är i Norden bara känd från Öland. Några uppgifter från Skåne har visat sig bero på felbestämning. Från Öland finns även några fynd efter 1985. Arten är annars utbredd från Nordafrika och Sydeuropa över Mindre Asien till Bajkalsjön i södra Sibirien. Utanför Sverige når den nordligast upp till Ungern och Slovakien och arten är alltså en av många sydliga arter som i Norden har en starkt isolerad förekomst på Öland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i blommor av lökgamander på öppna till halvöppna marker. Endast påträffad på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i blommorna av lökgamander (Teucrium scordium), på öppen till halvöppen, fuktig mark. De fullbildade skalbaggarna kan även påträffas i blommor av tok och andra, främst gulblommande, växter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· lökgamander
· lökgamander
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nitidulidae (glansbaggar), Släkte Meligethes, Art Meligethes hoffmanni Reitter, 1871 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i blommor av lökgamander på öppna till halvöppna marker. Endast påträffad på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,5–2 mm lång, oval, svagt välvd blanksvart skalbagge. De brunsvarta benen är korta med plattade lår och skenben. Framskenbenen är kraftigt och oregelbundet sågtandade på utsidan. Antennerna är mörka med en oval klubba. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Meligethes hoffmanni

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Meligethes hoffmanni

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gamanderpollenbaggen är i Norden bara känd från Öland. Några uppgifter från Skåne har visat sig bero på felbestämning. Från Öland finns även några fynd efter 1985. Arten är annars utbredd från Nordafrika och Sydeuropa över Mindre Asien till Bajkalsjön i södra Sibirien. Utanför Sverige når den nordligast upp till Ungern och Slovakien och arten är alltså en av många sydliga arter som i Norden har en starkt isolerad förekomst på Öland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes hoffmanniReitter, 1871

Larvutvecklingen sker i blommorna av lökgamander (Teucrium scordium), på öppen till halvöppen, fuktig mark. De fullbildade skalbaggarna kan även påträffas i blommor av tok och andra, främst gulblommande, växter.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· lökgamander - Teucrium scordium (Viktig)
Gamanderpollenbaggens förekomst är helt beroende av värdväxten. Arten hotas om värdväxten minskar. Lökgamander förekommer ännu rätt rikligt på Öland och Gotland samt sparsamt i sydöstra Skåne. Växten är beroende av öppna fuktmarker i torrmiljö och sådana minskar genom igenväxning på grund av upphört bete. I södra Europa är gamanderpollenbaggens förekomst starkt minskande och i till exempel Italien hotas arten genom dränering av värdväxtens få kvarvarande växtplatser.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Möjlig förekomst av gamanderpollenbagge på lökgamander på Gotland och eventuellt i Skåne bör undersökas. På Öland bör bete av magra betesmarker med fuktsvackor gynnas och återupptas.

Audisio, P. 1993. Coleoptera Nitidulidae-Kateretidae. Edizioni Calderini, Bologna.

Mjöberg, E. 1912. Om en syd- och mellaneuropeisk relikt insektsfauna på Gottland och Öland jämte en del allmännare insektsgeografiska spörsmål. Ent. Tidskr. 33: 177–207.

Palm, T. 1955. Coleoptera med isolerad nordeuropeisk förekomst i Sverige. En sammanställning och kritisk granskning av i Cat. Col. 1939 upptagna eller senare meddelade arter. Opusc. Entom. 20: 105–131.

Spornraft, 1992. Nitidulidae. I Lohse, G. A. och Lucht, W. H. Die Käfer Mitteleuropas 13. Goecke & Evers, Krefeld.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes hoffmanni, Reitter, 1871
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.