Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Meligethes nanus

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Meligethes nanus
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,5–2,5 mm lång, oval, svagt välvd svartbrun skalbagge. De gulbruna benen är korta med plattade lår och skenben. Framskenbenen är oregelbundet sågtandade på utsidan. Antennerna är gula eller rödgula. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Meligethes nanus Observationer i Sverige för Meligethes nanus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är med säkerhet känd endast från Öland och Gotland. Det finns också en obelagd uppgift från Halland (1800-talet) som mycket väl kan vara riktig. Sentida fynd finns bara från Källa på norra Öland samt från Lilla Karlsö på Gotland. Arten är helt bunden till den mycket sällsynta kransborren som tidigare odlades som medicinalväxt i Sverige. Arten har rimligen spritts till oss med värdväxtens odling och hade säkerligen tidigare en mer vidsträckt utbredning i Sverige. Den är inte känd från någon av våra grannländer. Artens utbredningsområde sträcker sig från Medelhavsområdet österut till Kaspiska havet. Den förekommer dessutom sporadiskt i Mellaneuropa men även där är den försvinnande och den är nu tillsammans med värdväxten borta från nästan alla lokaler norr om Alperna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på kransborre på öppna, varma torrmarker. Känd från Halland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från enstaka lokaler på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (12-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i blommorna av kransborre (Marrubium vulgare). Växtplatserna är varma, näringsrika skräpmarker kring uthus i gårdsmiljö, ibland även på andra näringsrika torrmarker på kalk. Även de fullbildade skalbaggarna påträffas i värdväxtens blommor. Kransborre är en värmekrävande växt från Medelhavsområdet som i äldre tid odlades som medicinalväxt men som sedan länge gått ur bruk. Arten fanns en tid kvar som odlingsrest i Götaland och Svealand men redan i början av 1900-talet var den försvunnen från de flesta av sina växtplatser i Sverige. Kransborren förekommer numera endast på tillsammans ett tiotal växtplatser på Öland och Gotland. Den är rödlistad som starkt hotad (EN) i Sverige. Även i Mellaneuropa är kransborren en försvinnande odlingsrelikt och den är till exempel rödlistad som starkt hotad i Tyskland.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kransborre
· kransborre
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nitidulidae (glansbaggar), Släkte Meligethes, Art Meligethes nanus Erichson, 1845 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på kransborre på öppna, varma torrmarker. Känd från Halland, Öland och Gotland. Sentida fynd endast från enstaka lokaler på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (12-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
En 1,5–2,5 mm lång, oval, svagt välvd svartbrun skalbagge. De gulbruna benen är korta med plattade lår och skenben. Framskenbenen är oregelbundet sågtandade på utsidan. Antennerna är gula eller rödgula. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Meligethes nanus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Meligethes nanus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är med säkerhet känd endast från Öland och Gotland. Det finns också en obelagd uppgift från Halland (1800-talet) som mycket väl kan vara riktig. Sentida fynd finns bara från Källa på norra Öland samt från Lilla Karlsö på Gotland. Arten är helt bunden till den mycket sällsynta kransborren som tidigare odlades som medicinalväxt i Sverige. Arten har rimligen spritts till oss med värdväxtens odling och hade säkerligen tidigare en mer vidsträckt utbredning i Sverige. Den är inte känd från någon av våra grannländer. Artens utbredningsområde sträcker sig från Medelhavsområdet österut till Kaspiska havet. Den förekommer dessutom sporadiskt i Mellaneuropa men även där är den försvinnande och den är nu tillsammans med värdväxten borta från nästan alla lokaler norr om Alperna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes nanusErichson, 1845

Larvutvecklingen sker i blommorna av kransborre (Marrubium vulgare). Växtplatserna är varma, näringsrika skräpmarker kring uthus i gårdsmiljö, ibland även på andra näringsrika torrmarker på kalk. Även de fullbildade skalbaggarna påträffas i värdväxtens blommor. Kransborre är en värmekrävande växt från Medelhavsområdet som i äldre tid odlades som medicinalväxt men som sedan länge gått ur bruk. Arten fanns en tid kvar som odlingsrest i Götaland och Svealand men redan i början av 1900-talet var den försvunnen från de flesta av sina växtplatser i Sverige. Kransborren förekommer numera endast på tillsammans ett tiotal växtplatser på Öland och Gotland. Den är rödlistad som starkt hotad (EN) i Sverige. Även i Mellaneuropa är kransborren en försvinnande odlingsrelikt och den är till exempel rödlistad som starkt hotad i Tyskland.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kransborre - Marrubium vulgare (Viktig)
Kransborren har sedan mitten av 1800-talet minskat starkt i Sverige. Risken för att växten ska försvinna från ytterligare någon av sina fåtaliga lokaler är ett starkt hot mot denna pollenbagge. Eftersom värdväxten är klassad som starkt hotad och kransborrepollenbaggen bara är känd från några få av dess lokaler bör man överväga om den inte egentligen borde betraktas som akut hotad (CR).

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Eventuell förekomst av arten bör undersökas på samtliga kända lokaler för kransborre på Öland och Gotland. De få kvarvarande lokalerna för kransborre bör övervakas. Odling av kransborre i örtagårdar, särskilt på Öland och Gotland bör uppmuntras och växtens överlevnad säkerställas genom ett speciellt åtgärdsprogram.

Audisio, P. 1993. Coleoptera Nitidulidae-Kateretidae. Edizioni Calderini, Bologna.

Linnman, N. 1965. Några skalbaggsfynd. Ent. Tidskr. 86: 24–27.

Palm, T. 1955. Coleoptera med isolerad nordeuropeisk förekomst i Sverige. En sammanställning och kritisk granskning av i Cat. Col. 1939 upptagna eller senare meddelade arter. Opusc. Entom. 20: 105–131.

Knutsson, T. 1995 Marrubium vulgare, kransborre. Artfaktablad. [http://www,artdata.slu.se/rodlista/]Sveriges Lantbruksuniversitet.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes nanus, Erichson, 1845
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.