Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Meligethes serripes

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Meligethes serripes
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,6–2,3 mm lång, oval, svagt välvd svartbrun skalbagge. De rödbruna benen är korta med plattade lår och skenben. Framskenbenen är mycket grovt sågtandade på utsidan. Antennerna är rödbruna med oval klubba. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Meligethes serripes Observationer i Sverige för Meligethes serripes
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd genom äldre fynd från Skåne, Halland, Småland, Öland och Västergötland. Den har gått starkt tillbaka och efter 1985 finns inga fynd rapporterade. Arten är tidigare uppgiven även från södra Finland men saknas annars i våra grannländer. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa över Mellaneuropa över södra delarna av Ryssland till östra Sibirien (Altai).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Anges leva på mjuk- och kalkdån på öppna marker. Känd från Skåne, Halland, Öland och Västergötland. Mycket få sentida fynd är kända. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i blommorna av kalkdån (Galeopsis angustifolia), och troligen även mjukdån (G. ladanum). På torra, öppna marker. Även de fullbildade skalbaggarna påträffas i värdväxtens blommor. Kalkdån har en ytterst begränsad förekomst i Sverige men mjukdån var tidigare utbredd på sandig åkermark och skräpmark upp till Svealand.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kalkdån
· kalkdån
· mjukdån
· mjukdån
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nitidulidae (glansbaggar), Släkte Meligethes, Art Meligethes serripes (Gyllenhal, 1827) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Anges leva på mjuk- och kalkdån på öppna marker. Känd från Skåne, Halland, Öland och Västergötland. Mycket få sentida fynd är kända. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 1,6–2,3 mm lång, oval, svagt välvd svartbrun skalbagge. De rödbruna benen är korta med plattade lår och skenben. Framskenbenen är mycket grovt sågtandade på utsidan. Antennerna är rödbruna med oval klubba. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Meligethes serripes

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Meligethes serripes

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd genom äldre fynd från Skåne, Halland, Småland, Öland och Västergötland. Den har gått starkt tillbaka och efter 1985 finns inga fynd rapporterade. Arten är tidigare uppgiven även från södra Finland men saknas annars i våra grannländer. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa över Mellaneuropa över södra delarna av Ryssland till östra Sibirien (Altai).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes serripes(Gyllenhal, 1827)

Larvutvecklingen sker i blommorna av kalkdån (Galeopsis angustifolia), och troligen även mjukdån (G. ladanum). På torra, öppna marker. Även de fullbildade skalbaggarna påträffas i värdväxtens blommor. Kalkdån har en ytterst begränsad förekomst i Sverige men mjukdån var tidigare utbredd på sandig åkermark och skräpmark upp till Svealand.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kalkdån - Galeopsis angustifolia (Viktig)
· mjukdån - Galeopsis ladanum (Har betydelse)
Det största hotet mot arten är försvinnandet av värdväxterna. Kalkdån är rödlistad som starkt hotad (EN) och mjukdån, som tidigare traktvis inte var ovanlig i södra Sverige, har minskat starkt i många trakter under 1900-talet på grund av ändrade odlingsförhållanden och är nu rödlistad som nära hotad (NT). Främst i södra och sydvästra Götaland förekommer arten ännu rätt rikligt på torr skräpmark och i trädesåkrar.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Kalkdånpollenbaggens nuvarande status och värdväxtberoende bör undersökas genom kontroll av kända lokaler för värdväxterna. Odling av sandig åkermark och bevarande av obesprutade hörn och åkerkanter gynnar mjukdånet.

Andersson, Bengt. 1981. Notiser om svenska skalbaggar 3. Ent. Tidskr. 102: 141–146.

Audisio, P. 1993. Coleoptera Nitidulidae-Kateretidae. Edizioni Calderini, Bologna.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes serripes, (Gyllenhal, 1827)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.