Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Meligethes solidus

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Meligethes solidus
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,6–3,3 mm lång, mycket brett oval, svagt välvd nötbrun till brunsvart skalbagge. De gulaktiga benen är korta med platta breda leder. Framskenbenen är vasst grovsågade på utsidan. Antennerna är gulaktiga med oval klubba. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Meligethes solidus Observationer i Sverige för Meligethes solidus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sedan gammalt känd från Öland men det finns spridda rapporter även från Skåne, östra Småland, Gotland, Östergötland och Södermanland. Efter 1985 finns bara fynd från Öland. Arten är även rapporterad från Lettland men tycks för övrigt saknas i våra grannländer. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i blommorna av solvända på torra, öppna marker. Funnen i spridda landskap i östra Sverige från Skåne till Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (320-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i blommorna av solvända (Helianthemum nummularium). På torra, öppna, gärna kalkhaltiga marker med lågväxt vegetation, främst i magra betesmarker. Även de fullbildade skalbaggarna påträffas i värdväxtens blommor. Solvändan är en solälskande, krypande dvärgbuske som främst förekommer i de sydöstra delarna av Götaland och Svealand. Arten förekommer inte i alla marker där solvända förekommer, utan verkar ha ännu större krav på värme och solexponering än sin värdväxt.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· solvända
· solvända
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nitidulidae (glansbaggar), Släkte Meligethes, Art Meligethes solidus (Kugelann, 1794) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i blommorna av solvända på torra, öppna marker. Funnen i spridda landskap i östra Sverige från Skåne till Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (320-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,6–3,3 mm lång, mycket brett oval, svagt välvd nötbrun till brunsvart skalbagge. De gulaktiga benen är korta med platta breda leder. Framskenbenen är vasst grovsågade på utsidan. Antennerna är gulaktiga med oval klubba. Arterna i släktet är mycket svårbestämda och identifieringen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Meligethes solidus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Meligethes solidus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sedan gammalt känd från Öland men det finns spridda rapporter även från Skåne, östra Småland, Gotland, Östergötland och Södermanland. Efter 1985 finns bara fynd från Öland. Arten är även rapporterad från Lettland men tycks för övrigt saknas i våra grannländer. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes solidus(Kugelann, 1794)

Larvutvecklingen sker i blommorna av solvända (Helianthemum nummularium). På torra, öppna, gärna kalkhaltiga marker med lågväxt vegetation, främst i magra betesmarker. Även de fullbildade skalbaggarna påträffas i värdväxtens blommor. Solvändan är en solälskande, krypande dvärgbuske som främst förekommer i de sydöstra delarna av Götaland och Svealand. Arten förekommer inte i alla marker där solvända förekommer, utan verkar ha ännu större krav på värme och solexponering än sin värdväxt.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· solvända - Helianthemum nummularium (Viktig)
Det största hotet för solvändepollenbaggen är att värdväxten försvinner från lämpliga lokaler. Solvända är beroende av öppen, solvarm mark med lågväxt vegetation. Den minskar i hela sitt utbredningsområde på grund av igenväxning i samband med minskat eller upphörande bete.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Artens förekomst bör undersökas inom solvändans utbredningsområde. Bete i torra soliga naturbetesmarker bör gynnas eller återupptas.

Audisio, P. 1993. Coleoptera Nitidulidae - Kateretidae. Edizioni Calderini, Bologna.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet - hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002: 20.

Palm, T. 1955. Coleoptera med isolerad nordeuropeisk förekomst i Sverige. En sammanställning och kritisk granskning av i Cat. Col. 1939 upptagna eller senare meddelade arter. Opusc. Entom. 20: 105–131.

Sörensson, M. Inventering av insektsfaunan Muskmyr, Lergraven i Havdhem, Tjängvide, Hall Hangvar. 1982. Länsstyrelsen i Gotlands län 1982.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes solidus, (Kugelann, 1794)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2006.