Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svart majbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Meloe proscarabaeus
Svart majbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor, klumpig, egendomligt byggd skalbagge där endast en förkrympt del av täckvingarna finns kvar. Färgen är svart med svagt blå anstrykning och storleken varierar från 11 mm (ofta hanar) upp till 35 mm (ofta honor). Honans bakkropp är starkt uppsvälld och kan innehålla flera tusen ägg. Benen är mycket kraftigt byggda och fötterna långa. Hanen har mitt på antennerna en märklig inskärning som han kopplar fast vid honans antenner under parningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för svart majbagge Observationer i Sverige för svart majbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Sentida fynd främst i Skåne och på Öland och Gotland, med mer enstaka förekomster norrut till Uppland. Arten är även påträffad i våra nordiska grannländer och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker. På beteshävdade torrängar, i sandiga kustklintar, igenväxande grustag osv. Tidigare i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Sentida fynd endast i Skåne, på Öland och Gotland samt i Östergötland (Omberg). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-250). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i bon av solitära bin, huvudsakligen sandbin (Andrena), på torra, öppna gräsmarker. På beteshävdade torrängar, sandiga hedmarker, kustklintar (backafall), i grustäkter. De fullbildade skalbaggarna är dagaktiva polyfaga växtätare, som är aktiva under våren och försommaren då parningen sker. Honan gräver sedan ner äggmassorna i marken och redan i mitten av juni kan man sedan se de egendomliga, gulfärgade triungulidlarverna uppkrupna i blommor, där de söker bin att klamra sig fast vid för transport ner i binas gångar. De genomgår i boet flera mindre rörliga larvstadier, varvid de äter upp ägget/larven och dess matförråd av pollen och nektar. När larven tömt den cell där den först placerats fortsätter den till nästa cell, och fortsätter så tills den är fullväxt.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Parasitoid
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· bin
· bin
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Meloidae (oljebaggar), Släkte Meloe, Art Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - svart majbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker. På beteshävdade torrängar, i sandiga kustklintar, igenväxande grustag osv. Tidigare i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Sentida fynd endast i Skåne, på Öland och Gotland samt i Östergötland (Omberg). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-250). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Konventioner Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
En stor, klumpig, egendomligt byggd skalbagge där endast en förkrympt del av täckvingarna finns kvar. Färgen är svart med svagt blå anstrykning och storleken varierar från 11 mm (ofta hanar) upp till 35 mm (ofta honor). Honans bakkropp är starkt uppsvälld och kan innehålla flera tusen ägg. Benen är mycket kraftigt byggda och fötterna långa. Hanen har mitt på antennerna en märklig inskärning som han kopplar fast vid honans antenner under parningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svart majbagge

Länsvis förekomst och status för svart majbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svart majbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Sentida fynd främst i Skåne och på Öland och Gotland, med mer enstaka förekomster norrut till Uppland. Arten är även påträffad i våra nordiska grannländer och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Meloini  
 • Släkte
  Meloe  
 • Art
  Meloe proscarabaeusLinnaeus, 1758 - svart majbagge

Larvutvecklingen sker i bon av solitära bin, huvudsakligen sandbin (Andrena), på torra, öppna gräsmarker. På beteshävdade torrängar, sandiga hedmarker, kustklintar (backafall), i grustäkter. De fullbildade skalbaggarna är dagaktiva polyfaga växtätare, som är aktiva under våren och försommaren då parningen sker. Honan gräver sedan ner äggmassorna i marken och redan i mitten av juni kan man sedan se de egendomliga, gulfärgade triungulidlarverna uppkrupna i blommor, där de söker bin att klamra sig fast vid för transport ner i binas gångar. De genomgår i boet flera mindre rörliga larvstadier, varvid de äter upp ägget/larven och dess matförråd av pollen och nektar. När larven tömt den cell där den först placerats fortsätter den till nästa cell, och fortsätter så tills den är fullväxt.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· bin - Apiformes (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Artens tillbakagång är en direkt avspegling av minskningen i populationerna av solitära bin i de nordiska länderna. Ett alltmer påtagligt hot är upphört bete, grusbeläggning av sandiga småvägar, aktiv igenplantering med skog på torra ängsmarker. Även restaurering av grustag och den snabba igenväxningen av torra, ofta sandiga eller grusiga sluttningar har eliminerat många lokaler för såväl majbaggen som dess värdarter.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Behåll torra sandiga och grusiga marker öppna, helst med någon form av åtgärder som hindrar igenväxning och beskuggning men gynnar blomrikedomen. Undvik att restaurera och plantera igen grustag.

Hansen, V. 1945. Biller XII. Heteromera. Danmarks Fauna, Bd. 50: 50, 191–202.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 310.

Leiler, T.-E. 1951. Bidrag till kännedom om svenska coleopterers utbredning och levnadssätt. 2. Opusc. Ent. 16: 32.

Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. Svensk Insektfauna Nr. 27: 109.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Nuorteva, P., Tuisalo, E., Larsson, B., Nummelin, M., Ojala, A. & Yrjönen, K. Suomen toukohärkäkantojen (The decline of Finnsh meloid populations, Coleoptera, Meloidae). Luonnen Tutkija 87: 84–95.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Meloini  
 • Släkte
  Meloe  
 • Art
  Meloe proscarabaeus, Linnaeus, 1758 - svart majbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.