Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svart majbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Meloe proscarabaeus
Svart majbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd (11)20–35 mm, starkt varierande – små individer kan vara ner till 11 mm. Svart med mer eller mindre tydlig blå metallglans. Färgen är inget säkert kännetecken. Antenn hos hanen tydligt krökt, hos honan endast svagt krökt. Halssköld nästan fyrkantig, med en otydlig och rundad tand vid basen.

Ofta svår att skilja från violett majbagge Meloe violaceus.
Utbredning
Länsvis förekomst för svart majbagge Observationer i Sverige för svart majbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Svart majbagge var tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Sentida fynd finns främst i Skåne och på Öland och Gotland, med mer enstaka förekomster norrut till Uppland.

Närmast i Norden och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker. På beteshävdade torrängar, i sandiga kustklintar, igenväxande grustag osv. Tidigare i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Sentida fynd endast i Skåne, på Öland och Gotland samt i Östergötland (Omberg). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-250). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Svart majbagge är en parasitoid på marklevande solitära bin. Larvutvecklingen sker i bon av solitära bin, huvudsakligen sandbin (Andrena), på torra, öppna gräsmarker. På beteshävdade torrängar, sandiga hedmarker, kustklintar (backafall), i grustäkter. De fullbildade skalbaggarna är dagaktiva växtätare, och påträffas under mars-juni med en topp i april. Honorna gräver ned de talrika äggen i gropar i marken. De små rörliga triungulinlarverna kryper upp i blommor och följer med solitära, marklevande bin hem till deras bon. De genomgår i boet flera mindre rörliga larvstadier, varvid de äter upp ägget/larven och dess matförråd av pollen och nektar. När larven tömt den cell där den först placerats fortsätter den till nästa cell, och fortsätter så tills den är fullvuxen.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Parasitoid
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· bin
· bin
· sandbin
· sandbin
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Meloidae (oljebaggar), Släkte Meloe, Art Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - svart majbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker. På beteshävdade torrängar, i sandiga kustklintar, igenväxande grustag osv. Tidigare i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Sentida fynd endast i Skåne, på Öland och Gotland samt i Östergötland (Omberg). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-250). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Konventioner Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Längd (11)20–35 mm, starkt varierande – små individer kan vara ner till 11 mm. Svart med mer eller mindre tydlig blå metallglans. Färgen är inget säkert kännetecken. Antenn hos hanen tydligt krökt, hos honan endast svagt krökt. Halssköld nästan fyrkantig, med en otydlig och rundad tand vid basen.

Ofta svår att skilja från violett majbagge Meloe violaceus.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svart majbagge

Länsvis förekomst och status för svart majbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svart majbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svart majbagge var tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Sentida fynd finns främst i Skåne och på Öland och Gotland, med mer enstaka förekomster norrut till Uppland.

Närmast i Norden och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Meloini  
 • Släkte
  Meloe  
 • Art
  Meloe proscarabaeusLinnaeus, 1758 - svart majbagge

Svart majbagge är en parasitoid på marklevande solitära bin. Larvutvecklingen sker i bon av solitära bin, huvudsakligen sandbin (Andrena), på torra, öppna gräsmarker. På beteshävdade torrängar, sandiga hedmarker, kustklintar (backafall), i grustäkter. De fullbildade skalbaggarna är dagaktiva växtätare, och påträffas under mars-juni med en topp i april. Honorna gräver ned de talrika äggen i gropar i marken. De små rörliga triungulinlarverna kryper upp i blommor och följer med solitära, marklevande bin hem till deras bon. De genomgår i boet flera mindre rörliga larvstadier, varvid de äter upp ägget/larven och dess matförråd av pollen och nektar. När larven tömt den cell där den först placerats fortsätter den till nästa cell, och fortsätter så tills den är fullvuxen.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· bin - Apiformes (Viktig)
· sandbin - Andrena (Viktig)
Artens tillbakagång i landet är förmodligen en följd av igenväxning av öppna torrmarker.


Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
På kända förekomstlokaler är säkerställande av hävd och förhindrande av igenväxning de viktigaste åtgärderna.

Hansen, V. 1945. Biller XII. Heteromera. Danmarks Fauna, Bd. 50: 50, 191–202.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 310.

Leiler, T.-E. 1951. Bidrag till kännedom om svenska coleopterers utbredning och levnadssätt. 2. Opusc. Ent. 16: 32.

Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. Svensk Insektfauna Nr. 27: 109.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Nuorteva, P., Tuisalo, E., Larsson, B., Nummelin, M., Ojala, A. & Yrjönen, K. Suomen toukohärkäkantojen (The decline of Finnsh meloid populations, Coleoptera, Meloidae). Luonnen Tutkija 87: 84–95.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Meloini  
 • Släkte
  Meloe  
 • Art
  Meloe proscarabaeus, Linnaeus, 1758 - svart majbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2018.