Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brokig majbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Meloe variegatus
Brokig majbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En klumpigt byggd skalbagge med karakteristisk kroppsform. Färgen är svart med mörkt bronsgrön metallglans, och huvudets och halssköldens sidokanter är kopparröda. Varje bakkroppsegment har på ovansidan en röd och en grön fläck. Bakkroppen är ofta starkt uppsvälld och täcks inte av täckvingarna. Huvudet och halsskölden är mycket grovt rynkigt punkterade. Kroppslängden varierar starkt: från 11 till 38 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för brokig majbagge Observationer i Sverige för brokig majbagge
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Påträffades under 1800-talet på flera lokaler i Skåne, bl.a. vid Malmö, Kämpinge och Trolle-Ljungby, och förekom då vid något tillfälle även i större antal. Några svenska fynd efter 1900 är inte kända. Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden men är funnen i Litauen. Den anges i äldre litteratur vara ”utbredd men sällsynt” i Danmark men återfinns i 1997 års danska rödlista under kategorin ”Akut hotad”. Även i Tyskland är arten starkt minskande, och i England betraktas den som försvunnen. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och norra Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker. Endast känd genom några 1800-talsfynd från Skåne. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larvutvecklingen sker i bon av solitära bin på torra, öppna gräsmarker, främst på sandmark. I Danmark är arten funnen såväl i kustklintar som på hedar och i flygsanddyner. Från England uppges bl.a. bin av släktena Anthophora och Osmia som tänkbara värddjur, men vilka arter som är aktuella i Norden är ej känt. Arten är en dagaktiv växtätare och kan under våren/försommaren påträffas krypande i vegetationen. Äggläggningen sker på våren i små gropar som grävs av honan. De nykläckta larverna (s.k. triunguliner) klättrar snabbt upp i blommor för att där klamra sig fast vid besökande bin och följa med bina till deras bon i marken. De genomgår i boet flera mindre rörliga larvstadier, varvid de äter upp ägget/larven och dess matförråd av pollen och nektar. Tar födan i en cell slut fortsätter larven till nästa. Den fullbildade skalbaggen stannar i jorden till nästa vår.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Parasitoid
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· bin
· bin
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Meloidae (oljebaggar), Släkte Meloe, Art Meloe variegatus Donovan, 1793 - brokig majbagge Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker. Endast känd genom några 1800-talsfynd från Skåne. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En klumpigt byggd skalbagge med karakteristisk kroppsform. Färgen är svart med mörkt bronsgrön metallglans, och huvudets och halssköldens sidokanter är kopparröda. Varje bakkroppsegment har på ovansidan en röd och en grön fläck. Bakkroppen är ofta starkt uppsvälld och täcks inte av täckvingarna. Huvudet och halsskölden är mycket grovt rynkigt punkterade. Kroppslängden varierar starkt: från 11 till 38 mm.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för brokig majbagge

Länsvis förekomst och status för brokig majbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brokig majbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffades under 1800-talet på flera lokaler i Skåne, bl.a. vid Malmö, Kämpinge och Trolle-Ljungby, och förekom då vid något tillfälle även i större antal. Några svenska fynd efter 1900 är inte kända. Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden men är funnen i Litauen. Den anges i äldre litteratur vara ”utbredd men sällsynt” i Danmark men återfinns i 1997 års danska rödlista under kategorin ”Akut hotad”. Även i Tyskland är arten starkt minskande, och i England betraktas den som försvunnen. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och norra Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Meloini  
 • Släkte
  Meloe  
 • Art
  Meloe variegatusDonovan, 1793 - brokig majbagge

Larvutvecklingen sker i bon av solitära bin på torra, öppna gräsmarker, främst på sandmark. I Danmark är arten funnen såväl i kustklintar som på hedar och i flygsanddyner. Från England uppges bl.a. bin av släktena Anthophora och Osmia som tänkbara värddjur, men vilka arter som är aktuella i Norden är ej känt. Arten är en dagaktiv växtätare och kan under våren/försommaren påträffas krypande i vegetationen. Äggläggningen sker på våren i små gropar som grävs av honan. De nykläckta larverna (s.k. triunguliner) klättrar snabbt upp i blommor för att där klamra sig fast vid besökande bin och följa med bina till deras bon i marken. De genomgår i boet flera mindre rörliga larvstadier, varvid de äter upp ägget/larven och dess matförråd av pollen och nektar. Tar födan i en cell slut fortsätter larven till nästa. Den fullbildade skalbaggen stannar i jorden till nästa vår.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· bin - Apiformes (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Brokig majbagge är en exklusiv torrmarksart och gynnades förmodligen av bete på sandmarker. Klimatiska faktorer kan också ha spelat en roll vid artens försvinnande.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Hansen, V. 1945. Danmarks Fauna, Biller XII, Heteromerer: 50, 191–202.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 310.

Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. Svensk Insektsfauna, nr. 27: 108.

Sandahl, O. 1881. Smärre meddelanden. Ent. Tidskr. 2: 212.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Meloini  
 • Släkte
  Meloe  
 • Art
  Meloe variegatus, Donovan, 1793 - brokig majbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.