Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blek dvärgbuksimmare

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Micronecta griseola
Blek dvärgbuksimmare Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Buksimmare är skinnbaggar med karaktäriskt utseende och beteende. De kan endast förväxlas med ryggsimare vilka också simmar med långa årliknande bakben men som namnet anger med ryggen nedåt. Hos buksimmare är det främre benen korta och skedformade medan mittbenen är relativt långa och smala. Ryggen är tillplattad (rundad hos ryggsimmare), ögonen stora och huvudet kännetecknas av en kort sugsnabel. Familjen har 35 svenska arter men släktet Micronecta endast tre st. Som namnet antyder är dvärgbuksimmare små, ca 2 mm, medan de största arterna av släktet Corixa kan vara upp till 16 mm. Micronecta griseola är ljusare än sina fränder i släktet och särskiljs säkrast genom utseendet på hanens könsdelar.
Utbredning
Länsvis förekomst för blek dvärgbuksimmare Observationer i Sverige för blek dvärgbuksimmare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blek dvärgbuksimmare är känd från ett fåtal svenska lokaler (på Gotland, i Östergötland och Småland). På en av dessa har den ej återfunnits vid eftersök. Arten är dock känd för att uppvisa stora beståndsfluktuationer. M. griseola förekommer i stora delar av Europa men inte på de Brittiska öarna, i Ryssland samt i flera av länderna i forna Jugoslavien. I Norden är arten känd från Finland, Danmark och Sverige.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer i stora delar av Europa. I Sverige känd från fåtal lokaler (Gotland, Småland, Östergötland). Förekommer i små, ofta temporära pölar, småvatten. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (15000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2b(iii)c(iv)).
Ekologi
Lever i små, ofta temporära pölar, småvatten. De flesta buksimmare är allätare och detta gäller troligtvis även för dvärgbuksimmarna, vilka dock gärna förtär planktonlevande hinnkräftor.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Vattenmassa
Vattenmassa
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Corixidae (buksimmare), Släkte Micronecta, Art Micronecta griseola Horváth, 1899 - blek dvärgbuksimmare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer i stora delar av Europa. I Sverige känd från fåtal lokaler (Gotland, Småland, Östergötland). Förekommer i små, ofta temporära pölar, småvatten. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (15000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2b(iii)c(iv)).
Buksimmare är skinnbaggar med karaktäriskt utseende och beteende. De kan endast förväxlas med ryggsimare vilka också simmar med långa årliknande bakben men som namnet anger med ryggen nedåt. Hos buksimmare är det främre benen korta och skedformade medan mittbenen är relativt långa och smala. Ryggen är tillplattad (rundad hos ryggsimmare), ögonen stora och huvudet kännetecknas av en kort sugsnabel. Familjen har 35 svenska arter men släktet Micronecta endast tre st. Som namnet antyder är dvärgbuksimmare små, ca 2 mm, medan de största arterna av släktet Corixa kan vara upp till 16 mm. Micronecta griseola är ljusare än sina fränder i släktet och särskiljs säkrast genom utseendet på hanens könsdelar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blek dvärgbuksimmare

Länsvis förekomst och status för blek dvärgbuksimmare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blek dvärgbuksimmare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blek dvärgbuksimmare är känd från ett fåtal svenska lokaler (på Gotland, i Östergötland och Småland). På en av dessa har den ej återfunnits vid eftersök. Arten är dock känd för att uppvisa stora beståndsfluktuationer. M. griseola förekommer i stora delar av Europa men inte på de Brittiska öarna, i Ryssland samt i flera av länderna i forna Jugoslavien. I Norden är arten känd från Finland, Danmark och Sverige.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Nepomorpha  
 • Överfamilj
  Corixoidea  
 • Familj
  Corixidae - buksimmare 
 • Underfamilj
  Micronectinae  
 • Släkte
  Micronecta  
 • Art
  Micronecta griseolaHorváth, 1899 - blek dvärgbuksimmare

Lever i små, ofta temporära pölar, småvatten. De flesta buksimmare är allätare och detta gäller troligtvis även för dvärgbuksimmarna, vilka dock gärna förtär planktonlevande hinnkräftor.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
I polska förhållande hotas arten av eutrofiering, en faktor som även kan påverka svenska småvatten med igenväxning och syrebrist som följd. Även igenläggning av vatten och skogsbruk är troliga negativa faktorer.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Att öka kunskapen om artens ekologi och svenska utbredning. Tillse att de idag kända lokalerna skyddas t ex genom biotopskydd.

Heliövaara, K. & Väisänen, R. 1983. Environmental changes and the flat bugs (Heteroptera, Aradidae and Aneuridae. Ann. Ent. Fenn. 49: 103–109.

Jansson, A. 1996. Heteroptera, Nepomorpha, Aquatic Bugs. In Aquatic Insects of North Europe. P. 91-104. Apollo Books Stenstrup.

Kurzatkowska, a. 2003. ,Preference of Micronectidae (Heteroptera: Corixidae) for Low Trophism Lakes: Data from Mazurian Lake District (Northeastern Poland). Journal of the Entomological Research Society. 5: 1-12.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Nepomorpha  
 • Överfamilj
  Corixoidea  
 • Familj
  Corixidae - buksimmare 
 • Underfamilj
  Micronectinae  
 • Släkte
  Micronecta  
 • Art
  Micronecta griseola, Horváth, 1899 - blek dvärgbuksimmare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.