Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Microrhagus emyi

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Microrhagus emyi
  Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal svart skalbagge som är 4 mm lång. Antennerna är mycket kraftiga och hos hanen sågtandade. På den kullriga halsskölden är bakhörnen utdragna som vassa spetsar. Skenben och fötter är färgade i rostrött.
Utbredning
Länsvis förekomst för Microrhagus emyi Observationer i Sverige för Microrhagus emyi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Norden endast känd från Bohuslän (Lindön 1963) och två lokaler på mellersta Öland (1974, 2008). De närmaste fyndplatserna ligger i Bayern och f.d. Tjeckoslovakien. I övrigt är den känd från Österrike och vissa områden i Sydeuropa och Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lever i svampangripna torra grenar av olika lövträd, inklusive hasselstammar. I Norden endast känd från Bohuslän (Lindön 1963) och två lokaler på mellersta Öland (1974, 2008). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i svampiga grenar av olika lövträd, inklusive hasselstammar. I Sverige är arten funnen vid bankning av hasselbuskar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
· sälg
· sälg
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Eucnemidae (halvknäppare), Släkte Microrhagus, Art Microrhagus emyi (Rouget, 1856) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever i svampangripna torra grenar av olika lövträd, inklusive hasselstammar. I Norden endast känd från Bohuslän (Lindön 1963) och två lokaler på mellersta Öland (1974, 2008). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En långsmal svart skalbagge som är 4 mm lång. Antennerna är mycket kraftiga och hos hanen sågtandade. På den kullriga halsskölden är bakhörnen utdragna som vassa spetsar. Skenben och fötter är färgade i rostrött.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Microrhagus emyi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Microrhagus emyi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Norden endast känd från Bohuslän (Lindön 1963) och två lokaler på mellersta Öland (1974, 2008). De närmaste fyndplatserna ligger i Bayern och f.d. Tjeckoslovakien. I övrigt är den känd från Österrike och vissa områden i Sydeuropa och Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Eucnemidae - halvknäppare 
 • Underfamilj
  Melasinae  
 • Tribus
  Dirhagini  
 • Släkte
  Microrhagus  
 • Art
  Microrhagus emyi(Rouget, 1856)

Lever i svampiga grenar av olika lövträd, inklusive hasselstammar. I Sverige är arten funnen vid bankning av hasselbuskar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten är starkt hotad eftersom den troligen endast finns inom mycket begränsade områden. Alltför kraftiga röjningar kan missgynna den.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Halltorpsreservatet bör snarast utvidgas för att gynna såväl M. emyi som ett stort antal andra hotade arter. Vid försiktiga röjningar runt de gamla ekarna är det viktigt att fortsätta spara riset på samma sätt som skett under senare år.

Lundberg, S. 1975. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 15 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 96: 8–13.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström & Stig Lundberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Eucnemidae - halvknäppare 
 • Underfamilj
  Melasinae  
 • Tribus
  Dirhagini  
 • Släkte
  Microrhagus  
 • Art
  Microrhagus emyi, (Rouget, 1856)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström & Stig Lundberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.