Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Microscydmus nanus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Microscydmus nanus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 0,9 mm stor skalbagge med slank kropp och långa ben. Färgen varierar från rödgul till mörkbrun, ben och antenner är gula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Microscydmus nanus Observationer i Sverige för Microscydmus nanus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Känd från alla våra grannländer samt Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet och Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever i murken ved, främst av lövträd som bok eller ek. Funnen i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (150-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (600-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Påträffas ofta i murken ved eller under bark av lövträd som bok eller ek, men också i markförna i skogsmark. I Danmark är arten funnen i mossa på stubbar, i barrträdsstubbar och vid sållning av granbarr, samt hos myror av släktet Formica. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst vår och höst.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· popplar
· popplar
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Microscydmus, Art Microscydmus nanus (Schaum, 1844) Synonymer Euconnus nanus (Schaum, 1844)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever i murken ved, främst av lövträd som bok eller ek. Funnen i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (150-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (600-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 0,9 mm stor skalbagge med slank kropp och långa ben. Färgen varierar från rödgul till mörkbrun, ben och antenner är gula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Microscydmus nanus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Microscydmus nanus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Känd från alla våra grannländer samt Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet och Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Cyrtoscydmini  
 • Släkte
  Microscydmus  
 • Art
  Microscydmus nanus(Schaum, 1844)
  Synonymer
  Euconnus nanus (Schaum, 1844)

Biologin är dåligt känd. Påträffas ofta i murken ved eller under bark av lövträd som bok eller ek, men också i markförna i skogsmark. I Danmark är arten funnen i mossa på stubbar, i barrträdsstubbar och vid sållning av granbarr, samt hos myror av släktet Formica. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst vår och höst.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten kan bl.a. antas vara missgynnad av att andelen gamla lövträd minskar i skogslandskapet, och att gamla skadade träd gallras bort i odlingslandskapet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Avsätt äldre skogsbestånd för fri utveckling. Spara äldre lövträd i parker, betesmarker och alleer.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40: 2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Cyrtoscydmini  
 • Släkte
  Microscydmus  
 • Art
  Microscydmus nanus, (Schaum, 1844)
  Synonymer
  Euconnus nanus (Schaum, 1844)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.