Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Mimumesa littoralis

Organismgrupp Steklar, Rovsteklar Mimumesa littoralis
  Steklar, Rovsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är en liten (5–8 mm lång), spenslig, helsvart rovstekel med långt skaftad bakkropp. Från det främre punktögat löper en köl som mynnar i en tvärgående köl som förbinder antennbaserna. Inom släktet karaktäriseras arten av att bukplåten bakom framhöfterna (epicnemium) saknar markerad köl och av att punkteringen på pannan är jämförelsevis gles. Antennernas undersida är i hela sin längd röd- eller brunaktig. Honans pygidalfält på sjätte bakkroppsleden är brett och jämnt punkterat.
Utbredning
Länsvis förekomst för Mimumesa littoralis Observationer i Sverige för Mimumesa littoralis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är Minumesa littoralis endast känd från Västerbotten (tre lokaler i närheten av Umeå, 1989–2007 och Norsjö 2007), Norrbotten (Piteå, Böle 2007) och Lule lappmark (Messaure, 1974). Endast enstaka individ har påträffats på lokalerna. I stora delar av Norrland är stekelfaunan dåligt känd och arten kan här ha en vidare utbredning än vad de få fynden antyder. En tidigare uppgift om förekomst på Öland har visat sig vara felaktig. I Danmark är arten mycket sällsynt medan den i Finland förekommer sporadiskt i sydost och längs västkusten. Artens kända totalutbredning omfattar Nord- och Västeuropa och österut genom Ryssland till Mongoliet och Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Denna rovstekel är endast känd från norra Norrland där ett fåtal fynd gjorts i Lule lappmark, Västerbotten och Norrbotten. Arten är huvudsakligen påträffad i täkter med sorterad sand men är även funnen på sandig havsstrand. Återställning och igenplantering av sandtäkter kan minska yta och kvalitet på artens habitat. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (5-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (6000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (20-300) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Byte och larvföda utgörs av små stritar. I Västeuropa anses arten i huvudsak vara en sanddynsart men i Västerbotten har alla fynd gjorts i anslutning till sandtag i tallhed, någon mil från kusten. Bon anläggs i marken. Marken på lokalerna i Västerbotten har bestått av välsorterat material i fraktionerna grovmo till mellansand. M. littoralis har påträffats vid kanten av sandtagen med en mosaik av partier med sluten ört- eller risvegetation och blottad sand. Flygtiden infaller under juni och juli i Sverige.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
· dvärgstritar
· dvärgstritar
· sporrstritar
· sporrstritar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Crabronidae, Släkte Mimumesa, Art Mimumesa littoralis (Bondroit, 1934) Synonymer Mimesa littoralis Bondroit, 1934

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Denna rovstekel är endast känd från norra Norrland där ett fåtal fynd gjorts i Lule lappmark, Västerbotten och Norrbotten. Arten är huvudsakligen påträffad i täkter med sorterad sand men är även funnen på sandig havsstrand. Återställning och igenplantering av sandtäkter kan minska yta och kvalitet på artens habitat. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (5-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (6000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (20-300) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Detta är en liten (5–8 mm lång), spenslig, helsvart rovstekel med långt skaftad bakkropp. Från det främre punktögat löper en köl som mynnar i en tvärgående köl som förbinder antennbaserna. Inom släktet karaktäriseras arten av att bukplåten bakom framhöfterna (epicnemium) saknar markerad köl och av att punkteringen på pannan är jämförelsevis gles. Antennernas undersida är i hela sin längd röd- eller brunaktig. Honans pygidalfält på sjätte bakkroppsleden är brett och jämnt punkterat.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Mimumesa littoralis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Mimumesa littoralis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är Minumesa littoralis endast känd från Västerbotten (tre lokaler i närheten av Umeå, 1989–2007 och Norsjö 2007), Norrbotten (Piteå, Böle 2007) och Lule lappmark (Messaure, 1974). Endast enstaka individ har påträffats på lokalerna. I stora delar av Norrland är stekelfaunan dåligt känd och arten kan här ha en vidare utbredning än vad de få fynden antyder. En tidigare uppgift om förekomst på Öland har visat sig vara felaktig. I Danmark är arten mycket sällsynt medan den i Finland förekommer sporadiskt i sydost och längs västkusten. Artens kända totalutbredning omfattar Nord- och Västeuropa och österut genom Ryssland till Mongoliet och Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Pemphredoninae  
 • Tribus
  Psenini  
 • Släkte
  Mimumesa  
 • Art
  Mimumesa littoralis(Bondroit, 1934)
  Synonymer
  Mimesa littoralis Bondroit, 1934

Byte och larvföda utgörs av små stritar. I Västeuropa anses arten i huvudsak vara en sanddynsart men i Västerbotten har alla fynd gjorts i anslutning till sandtag i tallhed, någon mil från kusten. Bon anläggs i marken. Marken på lokalerna i Västerbotten har bestått av välsorterat material i fraktionerna grovmo till mellansand. M. littoralis har påträffats vid kanten av sandtagen med en mosaik av partier med sluten ört- eller risvegetation och blottad sand. Flygtiden infaller under juni och juli i Sverige.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Blottad mark, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· dvärgstritar - Cicadellidae (Viktig)
· sporrstritar - Delphacidae (Viktig)
Artens förekomster i sandtag antyder att den gynnas av mänskliga aktiviteter, men återställning och igenplantering av de sandtag där arten förekommer kan möjligen på sikt utgöra ett hot mot arten. Inget akut hot synes dock föreligga mot artens förekomster i Västerbotten.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Artens status i Sverige bör närmare undersökas. Sandtag där arten förekommer bör inte återplanteras sedan täktverksamheten upphört.

Budris, E.R. 1992. Digger-wasps of the genus Mimumesa Malloch (Hymenoptera, Sphecidae) of the USSR. Ent.Obozr. 64, 941–948 (engelsk översättn.: Ent. Rev., Wash. 70 (7), 99–106).

Else, G.R. & Felton, J.C. 1994. Mimumesa unicolor (Vander Linden, 1829) (Hymenoptera, Sphecidae), a wasp new to the British list, with observations on related species. Entomologist’s Gazette 45, 107–114.

Hellqvist, S. 1996. Umeåtraktens rovsteklar. Natur i Norr 15, 69–86.

Lomholdt, O. 1975-76. The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. vol. 4: 1-2. 452 pp. Scandinavian Science Press Ltd., Klampenborg.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2002, Rev. Björn Cederberg 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Pemphredoninae  
 • Tribus
  Psenini  
 • Släkte
  Mimumesa  
 • Art
  Mimumesa littoralis, (Bondroit, 1934)
  Synonymer
  Mimesa littoralis Bondroit, 1934
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2002, Rev. Björn Cederberg 2008.