Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tiofläckig vedsvampbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Mycetophagus decempunctatus
Tiofläckig vedsvampbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En svart, 4,5 mm lång skalbagge med brokigt tecknade täckvingar. Antennerna är gula med betydligt mörkare ändleder. På var och en av täckvingarna finns en stor gul skulderfläck och tre små gula fläckar bakom mitten. Arten är svår att skilja från andra Mycetophagus-arter och bör därför bestämmas av specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för tiofläckig vedsvampbagge Observationer i Sverige för tiofläckig vedsvampbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd med vissa luckor från Skåne till Lule lappmark. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till Kazakhstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Knuten till trädsvampar på lövträd, främst sprängticka (Inonotus obliquus) och alticka (Inonotus radiatus) på björk och gråal, även bokdyna (Hypoxylon fragiforme) på bokved. Funnen med vissa luckor från Skåne till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-250). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (400-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i trädsvampar på lövträd. Arten är oftast funnen på sprängticka (Inonotus obliquus) och alticka (Inonotus radiatus) på björk och gråal, där den ibland är påträffad med Mycetophagus multipunctatus. I Blekinge är arten även påträffad på kulsvampen bokdyna (Hypoxylon fragiforme) på brännved av bok tillsammans med Mycetophagus atomarius. Liksom andra nära släktingar tycks även M. decempuncatatus övervintra som fullbildad skalbagge i fruktkropparna av sprängticka, eller strax utanför dem under bark eller i förna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· klibbal
· klibbal
· skogsalm
· skogsalm
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· alticka
· alticka
· bokdyna
· bokdyna
· fnöskticka
· fnöskticka
· sprängticka
· sprängticka
· valkticka
· valkticka
Dött träd
Dött träd
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· klibbal
· klibbal
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Mycetophagidae (vedsvampbaggar), Släkte Mycetophagus, Art Mycetophagus decempunctatus Fabricius, 1801 - tiofläckig vedsvampbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Knuten till trädsvampar på lövträd, främst sprängticka (Inonotus obliquus) och alticka (Inonotus radiatus) på björk och gråal, även bokdyna (Hypoxylon fragiforme) på bokved. Funnen med vissa luckor från Skåne till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-250). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (400-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En svart, 4,5 mm lång skalbagge med brokigt tecknade täckvingar. Antennerna är gula med betydligt mörkare ändleder. På var och en av täckvingarna finns en stor gul skulderfläck och tre små gula fläckar bakom mitten. Arten är svår att skilja från andra Mycetophagus-arter och bör därför bestämmas av specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tiofläckig vedsvampbagge

Länsvis förekomst och status för tiofläckig vedsvampbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tiofläckig vedsvampbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd med vissa luckor från Skåne till Lule lappmark. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till Kazakhstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mycetophagidae - vedsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Mycetophaginae  
 • Tribus
  Mycetophagini  
 • Släkte
  Mycetophagus  
 • Art
  Mycetophagus decempunctatusFabricius, 1801 - tiofläckig vedsvampbagge

Larvutvecklingen sker i trädsvampar på lövträd. Arten är oftast funnen på sprängticka (Inonotus obliquus) och alticka (Inonotus radiatus) på björk och gråal, där den ibland är påträffad med Mycetophagus multipunctatus. I Blekinge är arten även påträffad på kulsvampen bokdyna (Hypoxylon fragiforme) på brännved av bok tillsammans med Mycetophagus atomarius. Liksom andra nära släktingar tycks även M. decempuncatatus övervintra som fullbildad skalbagge i fruktkropparna av sprängticka, eller strax utanför dem under bark eller i förna.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Exploaterad miljö, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· alticka - Inonotus radiatus (Viktig)
· bokdyna - Hypoxylon fragiforme (Har betydelse)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
· sprängticka - Inonotus obliquus (Viktig)
· valkticka - Phellinus laevigatus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
Arten hotas av bristen på lämpligt utvecklingssubstrat.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Spara mer gammal tickbevuxen björk och gråal i skogslandskapet, speciellt i norra delen av landet.

Baranowski, R.& Nilsson, S. G. 1995. Bokskogar med urskogskvaliteer i Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs Län. Rapport. p. 14, 17.

Leiler, T.-E. 1961. Anteckningar om svenska coleopterers utbredning och levnadssätt. Opusc. Ent. 26: 204.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rindenkäfer der nordschwedischen Laubbäume. Medd. fr. Statens Skogsforskn.inst.Bd. 40, Nr. 2: 181.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 268.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mycetophagidae - vedsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Mycetophaginae  
 • Tribus
  Mycetophagini  
 • Släkte
  Mycetophagus  
 • Art
  Mycetophagus decempunctatus, Fabricius, 1801 - tiofläckig vedsvampbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.