Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Mycetoporus brucki

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Mycetoporus brucki
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4–5 mm lång kortvinge med slank, spolformig kropp. Svart eller brun, halssköldens kanter, täckvingarna och bakkroppsledernas bakkanter rödbruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Mycetoporus brucki Observationer i Sverige för Mycetoporus brucki
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast tre svenska fynd är kända: från Närke (Almby 1921), Uppland (Vänge, Fiby urskog 1946) och Värmland (Lundsberg 1938). Arten kan misstänkas vara till viss del förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Närmast i Norge och Finland. Världsutbredningen är dåligt känd p.g.a. oklarheter i nomenklaturen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Biologin är dåligt känd. De svenska fynden är gjorda vid förnasållning, bl.a. av barrförna, av lövförna vid en sjöstrand, av mossa och löv på stubbar vid en sank bäckstrand och i tuvor i en översvämmad gran-klibbalsumpskog. Endast funnen i enstaka exemplar i Närke, Uppland och Värmland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. De svenska fynden är gjorda vid förnasållning, bl.a. av barrförna, av lövförna vid en sjöstrand, av mossa och löv på stubbar vid en sank bäckstrand och i tuvor i en översvämmad gran-klibbalsumpskog.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Mycetoporus, Art Mycetoporus brucki (Pandellé, 1869) Synonymer Mycetoporus laevicollis Eppelsheim, 1878, Mycetoporus bruckii (Pandellé, 1869)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. De svenska fynden är gjorda vid förnasållning, bl.a. av barrförna, av lövförna vid en sjöstrand, av mossa och löv på stubbar vid en sank bäckstrand och i tuvor i en översvämmad gran-klibbalsumpskog. Endast funnen i enstaka exemplar i Närke, Uppland och Värmland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 4–5 mm lång kortvinge med slank, spolformig kropp. Svart eller brun, halssköldens kanter, täckvingarna och bakkroppsledernas bakkanter rödbruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Mycetoporus brucki

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Mycetoporus brucki

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast tre svenska fynd är kända: från Närke (Almby 1921), Uppland (Vänge, Fiby urskog 1946) och Värmland (Lundsberg 1938). Arten kan misstänkas vara till viss del förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Närmast i Norge och Finland. Världsutbredningen är dåligt känd p.g.a. oklarheter i nomenklaturen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Mycetoporini  
 • Släkte
  Mycetoporus  
 • Art
  Mycetoporus brucki(Pandellé, 1869)
  Synonymer
  Mycetoporus laevicollis Eppelsheim, 1878
  Mycetoporus bruckii (Pandellé, 1869)

Biologin är dåligt känd. De svenska fynden är gjorda vid förnasållning, bl.a. av barrförna, av lövförna vid en sjöstrand, av mossa och löv på stubbar vid en sank bäckstrand och i tuvor i en översvämmad gran-klibbalsumpskog.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hotsituationen är svårbedömd. De få fynden tyder dock på att arten ställer höga krav på substrat och livsmiljö. Arten kan misstänkas vara hotad av utdikning och slutavverkningar av sumpskogar och andra fuktiga skogsbestånd.
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Palm, T. 1966. Kortvingar, häfte 4. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Mycetoporini  
 • Släkte
  Mycetoporus  
 • Art
  Mycetoporus brucki, (Pandellé, 1869)
  Synonymer
  Mycetoporus laevicollis Eppelsheim, 1878
  Mycetoporus bruckii (Pandellé, 1869)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.