Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dammkulspetsvivel

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Nanophyes globulus
Dammkulspetsvivel Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,2–1,5 mm lång, starkt kullrig vivel med kort oval kroppsform och långt snyte. Kroppen är svart, täckvingarna rödgula med en svart teckning som kan variera i utsträckning.
Utbredning
Länsvis förekomst för dammkulspetsvivel Observationer i Sverige för dammkulspetsvivel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Västergötland och Värmland. Mycket få lokaler är kända, och sentida fynd är endast kända från Skåne, Blekinge och södra Småland. Värdväxtens oansenlighet gör dock att man kan misstänka att arten är till viss del förbisedd. Ej funnen i de övriga nordiska länderna. Världsutbredningen inskränker sig såvitt känt till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på rödlånke, som växer på bar fuktig mineraljord, t ex i grustag och åkerkanter. Utbredd från Skåne till Värmland. Få sentida fynd, men arten är liten och troligen till viss del förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på rödlånke (Peplis portula). På öppen, fuktig, störd mark, t.ex. beteshävdade stränder, åkerkanter, vid dammar. De flesta svenska fynden är gjorda i gamla grustäkter med vattensamlingar i botten. Larverna utvecklas i frökapslarna. Fullbildade individer uppträder under sensommaren och påträffas på värdväxten fram till september. De övervintrar och fortplantar sig sedan påföljande vår.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rödlånke
· rödlånke
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nanophyidae, Släkte Nanophyes, Art Nanophyes globulus (Germar, 1821) - dammkulspetsvivel Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på rödlånke, som växer på bar fuktig mineraljord, t ex i grustag och åkerkanter. Utbredd från Skåne till Värmland. Få sentida fynd, men arten är liten och troligen till viss del förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 1,2–1,5 mm lång, starkt kullrig vivel med kort oval kroppsform och långt snyte. Kroppen är svart, täckvingarna rödgula med en svart teckning som kan variera i utsträckning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dammkulspetsvivel

Länsvis förekomst och status för dammkulspetsvivel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dammkulspetsvivel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Västergötland och Värmland. Mycket få lokaler är kända, och sentida fynd är endast kända från Skåne, Blekinge och södra Småland. Värdväxtens oansenlighet gör dock att man kan misstänka att arten är till viss del förbisedd. Ej funnen i de övriga nordiska länderna. Världsutbredningen inskränker sig såvitt känt till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Nanophyidae  
 • Underfamilj
  Nanophyinae  
 • Tribus
  Nanophyini  
 • Släkte
  Nanophyes  
 • Art
  Nanophyes globulus(Germar, 1821) - dammkulspetsvivel

Lever på rödlånke (Peplis portula). På öppen, fuktig, störd mark, t.ex. beteshävdade stränder, åkerkanter, vid dammar. De flesta svenska fynden är gjorda i gamla grustäkter med vattensamlingar i botten. Larverna utvecklas i frökapslarna. Fullbildade individer uppträder under sensommaren och påträffas på värdväxten fram till september. De övervintrar och fortplantar sig sedan påföljande vår.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö, Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rödlånke - Lythrum portula (Viktig)
Artens status är dåligt känd, men värdväxten är rödlistad och knuten till tidiga successionsstadier. Det kan förmodas att viveln hotas av såväl upphört bete i strandmiljöer som täktrestaurering.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av stränder. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och lertäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Ent. Scand. 34. Brill, Leiden.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Nanophyidae  
 • Underfamilj
  Nanophyinae  
 • Tribus
  Nanophyini  
 • Släkte
  Nanophyes  
 • Art
  Nanophyes globulus, (Germar, 1821) - dammkulspetsvivel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.