Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Nemoura arctica

Organismgrupp Sländor, Bäcksländor Nemoura arctica
  Sländor, Bäcksländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Honorna är 6-10 mm, hannarna något mindre. Kroppen är brun och vingarna ljusbruna. Liksom övriga bäcksländor har den två relativt långa antenner samt vingar som ligger platt mot kroppen. Larverna är rödbruna, mörkast på ryggsidan, huvudet har mörka njurformade fläckar mellan antennerna. I övrigt liknar den andra bäcksländelarver, d v s avlångt smal med två bakre spröt.
Utbredning
Länsvis förekomst för Nemoura arctica Observationer i Sverige för Nemoura arctica
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nemoura arctica är en cirkumpolär art med nordlig utbredning i Sverige (Jämtland Norrbotten och samtliga lappmarker utom Pite lappmark). Aktuella uppgifter saknas, men arten var ingalunda ovanlig i Lycksele, Lule och Torne lappmark på 1960-talet. Arten är svårbestämd men avsaknaden av moderna fynd kan inte enbart förklaras utifrån detta.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Var tidigare utbredd i stillarinnande bäckar nära fjällen - fram till början av 1960-talet var den känd från ca 60 lokaler. I senare material tycks emellertid arten helt saknas (finns varken i Lena Bondestads material från fjällnära bäckar eller i Umeå universitets sentida material). Avsaknaden av fynd kan dock delvis bero på problem att skilja arten från närstående arter. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (50-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (200-1000) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Arten förekommer både i rinnande vatten och i sjöar. Även bottenbeskaffenheten där N. arctica finns kan variera betydligt, från sandig och rörlig till stenig och stabil. I västra Lule Lappmark tycks den vara särskilt allmän i Carex-bältet i vissa grunda fjällsjöar. Den förekommer där även i långsamflytande avsnitt av bäckar och jokkar, men inte forsmiljöer. Både ett- och tvååriga livscykler är kända. I en laboratoriestudie med ett stort antal skandinaviska bäcksländearter var N. arctica den art som hade den mest temperaturberoende tillväxten, vilket ger en flexibilitet där larverna utvecklas på ett år när förutsättningarna är gynnsamma och två år vid sämre sådana. N. arctica är ofta den enda bäcksländearten i småbäckar på hög höjd. I Messaureområdet infaller flygtiden under juli–september, vilket är sent jämfört med andra nemourider.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Vattenmassa
Vattenmassa
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sjöar
Sjöar
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Plecoptera (bäcksländor), Familj Nemouridae (kryssbäcksländor), Släkte Nemoura, Art Nemoura arctica Esben-Petersen, 1910 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Var tidigare utbredd i stillarinnande bäckar nära fjällen - fram till början av 1960-talet var den känd från ca 60 lokaler. I senare material tycks emellertid arten helt saknas (finns varken i Lena Bondestads material från fjällnära bäckar eller i Umeå universitets sentida material). Avsaknaden av fynd kan dock delvis bero på problem att skilja arten från närstående arter. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (50-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (200-1000) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Honorna är 6-10 mm, hannarna något mindre. Kroppen är brun och vingarna ljusbruna. Liksom övriga bäcksländor har den två relativt långa antenner samt vingar som ligger platt mot kroppen. Larverna är rödbruna, mörkast på ryggsidan, huvudet har mörka njurformade fläckar mellan antennerna. I övrigt liknar den andra bäcksländelarver, d v s avlångt smal med två bakre spröt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Nemoura arctica

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Nemoura arctica

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nemoura arctica är en cirkumpolär art med nordlig utbredning i Sverige (Jämtland Norrbotten och samtliga lappmarker utom Pite lappmark). Aktuella uppgifter saknas, men arten var ingalunda ovanlig i Lycksele, Lule och Torne lappmark på 1960-talet. Arten är svårbestämd men avsaknaden av moderna fynd kan inte enbart förklaras utifrån detta.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Nemouridae - kryssbäcksländor 
 • Släkte
  Nemoura  
 • Art
  Nemoura arcticaEsben-Petersen, 1910

Arten förekommer både i rinnande vatten och i sjöar. Även bottenbeskaffenheten där N. arctica finns kan variera betydligt, från sandig och rörlig till stenig och stabil. I västra Lule Lappmark tycks den vara särskilt allmän i Carex-bältet i vissa grunda fjällsjöar. Den förekommer där även i långsamflytande avsnitt av bäckar och jokkar, men inte forsmiljöer. Både ett- och tvååriga livscykler är kända. I en laboratoriestudie med ett stort antal skandinaviska bäcksländearter var N. arctica den art som hade den mest temperaturberoende tillväxten, vilket ger en flexibilitet där larverna utvecklas på ett år när förutsättningarna är gynnsamma och två år vid sämre sådana. N. arctica är ofta den enda bäcksländearten i småbäckar på hög höjd. I Messaureområdet infaller flygtiden under juli–september, vilket är sent jämfört med andra nemourider.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Fjällbiotoper, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Sjöar, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Något hot mot arten är inte känt men att arten saknas i moderna uppgifter kan vara alarmerande.

Påverkan
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Eftersom något hot inte är känt kan inga andra åtgärder föreslås än att skaffa bättre kunskap om artens nuvarande status, utbredning och eventuell hotbild.

Brinck, P. & Froehlich, C.G. 1960. On the stonefly fauna of western Lule Lappmark, Swedish Lapland. Kungl.

Fysiogr. Sällsk. Lund., Förhandl. Bd 30, Nr 1: 1–19.

Lillehammer, A. 1988. Stoneflies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark. Brill, Leiden.

Lillehamnur, A., Brittain, J.E., Saltveit, S.J. & Nielsen, P.S. 1989. Egg development, nymphal growth and life cycle strategies in Plecoptera. Ecography. 12: 173–186.

Mendl, H. & Müller, K. 1974. Die Plecopteren des Messauregebiet. Ent. Tidskr. 95: 129–147.

Ulfstrand, S. 1969. Ephemeroptera and Plecoptera from River Vindelälven in Swedish Lapland. Ent. Tidskr. 90: 145–164.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Rev Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Nemouridae - kryssbäcksländor 
 • Släkte
  Nemoura  
 • Art
  Nemoura arctica, Esben-Petersen, 1910
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Rev Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.