Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Nemoura dubitans

Organismgrupp Sländor, Bäcksländor Nemoura dubitans
  Sländor, Bäcksländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Honorna är 7–9 mm, hannarna något mindre. Kroppen är mörkbrun, benen rödbruna och vingarna ljust grå med mörk nervatur. Liksom övriga bäcksländor har den två relativt långa antenner samt vingar som ligger platt mot kroppen. Larverna är gråbruna, huvudet har njurformade mörka fläckar. I övrigt liknar den andra bäcksländelarver, d v s avlångt smal med två bakre spröt.
Utbredning
Länsvis förekomst för Nemoura dubitans Observationer i Sverige för Nemoura dubitans
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är angiven från två lokaler i Skåne (Bråån vid Gudmundtorp, Mariannelund och N. Mellby, Sandåkra), en lokal i Västra Götalands län, en i Västmanland (Skinnskatteberg) samt en lokal i Dalarna (Floda, Syrholn). Under 2000-talet har arten påträffats i Östergötland samt på några nya lokaler i Västergötland. Artens totala utbredningsområde omfattar förutom Sverige även Finland, Danmark, Tyskland, Holland, Schweiz och Brittiska öarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i källor och källpåverkade bäckutlopp. <10 kända lokaler, de flesta i Götaland men en i Västmanland. Varje dellokal liten och därför känslig för avverkningar, dikning och andra arbetsföretag; arten minskar sannolikt till följd av skogsbrukets påverkan på dess miljöer. Eftersom dess miljöer sällan provtas vid generella bottenfaunaundersökningar räknar vi med ett avsevärt mörkertal. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. 70784 Utifrån fynddata 140328. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Lever i biotop som påverkas negativt av skogsbruk. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Enligt uppgifter från Storbritannien tycks larverna leva i grunda kärrdrag med riklig växtlighet (vass, vide, vitmossa) och bottnen täckt av organiskt material, ibland nära källan. Lokalen i N. Mellby beskrevs också som ett sipprande vatten från en källa. Flygtid april–maj.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Plecoptera (bäcksländor), Familj Nemouridae (kryssbäcksländor), Släkte Nemoura, Art Nemoura dubitans Morton, 1894 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i källor och källpåverkade bäckutlopp. <10 kända lokaler, de flesta i Götaland men en i Västmanland. Varje dellokal liten och därför känslig för avverkningar, dikning och andra arbetsföretag; arten minskar sannolikt till följd av skogsbrukets påverkan på dess miljöer. Eftersom dess miljöer sällan provtas vid generella bottenfaunaundersökningar räknar vi med ett avsevärt mörkertal. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. 70784 Utifrån fynddata 140328. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Lever i biotop som påverkas negativt av skogsbruk. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Honorna är 7–9 mm, hannarna något mindre. Kroppen är mörkbrun, benen rödbruna och vingarna ljust grå med mörk nervatur. Liksom övriga bäcksländor har den två relativt långa antenner samt vingar som ligger platt mot kroppen. Larverna är gråbruna, huvudet har njurformade mörka fläckar. I övrigt liknar den andra bäcksländelarver, d v s avlångt smal med två bakre spröt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Nemoura dubitans

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Nemoura dubitans

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är angiven från två lokaler i Skåne (Bråån vid Gudmundtorp, Mariannelund och N. Mellby, Sandåkra), en lokal i Västra Götalands län, en i Västmanland (Skinnskatteberg) samt en lokal i Dalarna (Floda, Syrholn). Under 2000-talet har arten påträffats i Östergötland samt på några nya lokaler i Västergötland. Artens totala utbredningsområde omfattar förutom Sverige även Finland, Danmark, Tyskland, Holland, Schweiz och Brittiska öarna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Nemouridae - kryssbäcksländor 
 • Släkte
  Nemoura  
 • Art
  Nemoura dubitansMorton, 1894

Enligt uppgifter från Storbritannien tycks larverna leva i grunda kärrdrag med riklig växtlighet (vass, vide, vitmossa) och bottnen täckt av organiskt material, ibland nära källan. Lokalen i N. Mellby beskrevs också som ett sipprande vatten från en källa. Flygtid april–maj.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Eftersom artens ekologi och förekomst är dåligt känd är det svårt att utala sig om vilka hot som är reella mot arten. Troligen har en del skogsbruksåtgärder negativ effekt på arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Då kunskaperna om artens ekologi och utbredning är bristfälliga torde det mest angelägna vara att skaffa mer information. Ett lämpligt första steg vore att inventera långsamflytande, sydsvenska småvatten i kärrmarker. I Storbritannien, där arten är sällsynt, är förekomsterna ofta kopplade till områden som även i övrigt är skyddsvärda.

Bratton, J. H. A review of the scarcer Ephemeroptera and Plecoptera of Great Britain. Research & survey in nature conservation. Nature Conservancy Council. Peterborough. 40pp.

Brinck, P. 1949. Studies on Swedish stoneflies. Opusc. Ent. Suppl. 11: 1–250.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Plecoptera - bäcksländor 
 • Familj
  Nemouridae - kryssbäcksländor 
 • Släkte
  Nemoura  
 • Art
  Nemoura dubitans, Morton, 1894
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Malmqvist 1994. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.