Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulbakig trädstyltfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Neurigona abdominalis
Gulbakig trädstyltfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gulbakig trädstyltfluga är en c:a 5 mm lång, slank och mycket långbent styltfluga med gröngrå mellankropp och enfärgat gul bakkropp. Den flyger sökande uppefter trädstammar, och kan även ses sittande på barken på högresta ben med huvudet uppåt. Arten kan bestämmas med Parent (1938) och d’Assis Fonseca (1978).
Utbredning
Länsvis förekomst för gulbakig trädstyltfluga Observationer i Sverige för gulbakig trädstyltfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var av Zetterstedt känd från Skåne och Östergötland. Senare uppgifter föreligger från Skåne, Bohuslän, Öland (Halltorps hage), Småland (Tenhult), Södermanland (Huddinge) och Västerbotten (Baggböle). Den är även känd från Danmark, Norge och Finland, men utanför Norden är arten endast rapporterad från England. N. abdominalis tycks således ha en mycket begränsad, nordvästlig utbredning, och betraktas över allt som sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Utbredningen omfattar Skåne till Bohuslän och Uppland. Arten förekommer i gles löv- och blandskog med något fristående, en bit upp grenfria rakstammiga träd. Har troligen också krav på jordmånen, t ex mullhalt. Antagligen missgynnad av igenväxning och förbuskning till följd av upphört eller minskande skogs- och hagmarksbete. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 400 (120000-170000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (200-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Arten förekommer i löv- och blandskog, lundar och hagmarker. Släktets alla arter är för könens sammanträffande och parning bundna till träd. Hanarna letar honor genom en sökflykt som börjar med en anflygning mot stambasen och fortsätter upp utefter stammen. Vuxna flugor ses även sittande på örter och buskar. Larverna är sannolikt rovlevande. Stubbs & Chandler (1978) förmodar att larvutvecklingen sker under bark, men det är väl så troligt att den försiggår i marken. Beroendet av träd är förmodligen – förutom deras bioklimatologiska inverkan – rent strukturellt, innebärande krav på något fristående, släta stammar som är grenfria upp till åtminstone några meters höjd. Samtidigt behöver arten antagligen något mullhaltig jordmån och viss ört- och buskvegetation.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Levande djur
Levande djur
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Neurigona, Art Neurigona abdominalis (Fallén, 1823) - gulbakig trädstyltfluga Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Utbredningen omfattar Skåne till Bohuslän och Uppland. Arten förekommer i gles löv- och blandskog med något fristående, en bit upp grenfria rakstammiga träd. Har troligen också krav på jordmånen, t ex mullhalt. Antagligen missgynnad av igenväxning och förbuskning till följd av upphört eller minskande skogs- och hagmarksbete. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 400 (120000-170000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (200-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Gulbakig trädstyltfluga är en c:a 5 mm lång, slank och mycket långbent styltfluga med gröngrå mellankropp och enfärgat gul bakkropp. Den flyger sökande uppefter trädstammar, och kan även ses sittande på barken på högresta ben med huvudet uppåt. Arten kan bestämmas med Parent (1938) och d’Assis Fonseca (1978).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulbakig trädstyltfluga

Länsvis förekomst och status för gulbakig trädstyltfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulbakig trädstyltfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var av Zetterstedt känd från Skåne och Östergötland. Senare uppgifter föreligger från Skåne, Bohuslän, Öland (Halltorps hage), Småland (Tenhult), Södermanland (Huddinge) och Västerbotten (Baggböle). Den är även känd från Danmark, Norge och Finland, men utanför Norden är arten endast rapporterad från England. N. abdominalis tycks således ha en mycket begränsad, nordvästlig utbredning, och betraktas över allt som sällsynt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Neurigoninae  
 • Släkte
  Neurigona  
 • Art
  Neurigona abdominalis(Fallén, 1823) - gulbakig trädstyltfluga

Arten förekommer i löv- och blandskog, lundar och hagmarker. Släktets alla arter är för könens sammanträffande och parning bundna till träd. Hanarna letar honor genom en sökflykt som börjar med en anflygning mot stambasen och fortsätter upp utefter stammen. Vuxna flugor ses även sittande på örter och buskar. Larverna är sannolikt rovlevande. Stubbs & Chandler (1978) förmodar att larvutvecklingen sker under bark, men det är väl så troligt att den försiggår i marken. Beroendet av träd är förmodligen – förutom deras bioklimatologiska inverkan – rent strukturellt, innebärande krav på något fristående, släta stammar som är grenfria upp till åtminstone några meters höjd. Samtidigt behöver arten antagligen något mullhaltig jordmån och viss ört- och buskvegetation.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Ved och bark (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Skogsbetets upphörande bör ha varit negativt för arten, och den tilltagande förbuskningen torde inskränka dess livsmöjligheter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Viss röjning av sly och ris, som på många håll sker i allmänt landskapsvårdande syfte, är troligen till fördel för denna art och dess släktingar.

Andersson, H. & Danielsson, R. 1980. Halltorps hage. Entomologisk inventering samt förslag till skötselåtgärder. Naturvårdsverket, Rapport 1371.

d’Assis Fonseca, E.C.M. 1978. Diptera Orthorrhapha Brachycera. Dolichopodidae. Handbooks for the Identification of British Insects. IX: 5.

Parent, O. 1938. Diptères Dolichopodidae. Faune de France 35. Paris.

Stubbs, A. & Chandler, P. 1978. A Dipterist’s Handbook. The Amateur Entomologist 15. Richmond.

Zetterstedt, J. W. 1843. Diptera Scandinaviae II: 612–613. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Neurigoninae  
 • Släkte
  Neurigona  
 • Art
  Neurigona abdominalis, (Fallén, 1823) - gulbakig trädstyltfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2007.