Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Neuraphes plicicollis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Neuraphes plicicollis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,3 mm lång, rödbrun skalbagge med slank, välvd kropp och mot spetsen klubblikt utvidgade antenner.
Utbredning
Länsvis förekomst för Neuraphes plicicollis Observationer i Sverige för Neuraphes plicicollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från spridda landskap från Skåne till Gästrikland. Närmast i Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen är begränsad till norra och mellersta Europa och Balkan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Biologin är dåligt känd. Arten är bl.a. funnen i mossa vid basen av en grov bok och i mulm i en ihålig lönnstubbe, och har möjligen anknytning till bon av smågnagare eller myror. Känd från spridda landskap från Skåne till Gästrikland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är bl.a. funnen i mossa vid basen av en grov bok och i mulm i en ihålig lönnstubbe, och har möjligen anknytning till bon av smågnagare eller myror. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Neuraphes, Art Neuraphes plicicollis Reitter, 1879 Synonymer Nevraphes plicicollis Reitter, 1879

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är bl.a. funnen i mossa vid basen av en grov bok och i mulm i en ihålig lönnstubbe, och har möjligen anknytning till bon av smågnagare eller myror. Känd från spridda landskap från Skåne till Gästrikland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 1,3 mm lång, rödbrun skalbagge med slank, välvd kropp och mot spetsen klubblikt utvidgade antenner.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Neuraphes plicicollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Neuraphes plicicollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från spridda landskap från Skåne till Gästrikland. Närmast i Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen är begränsad till norra och mellersta Europa och Balkan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Cyrtoscydmini  
 • Släkte
  Neuraphes  
 • Art
  Neuraphes plicicollisReitter, 1879
  Synonymer
  Nevraphes plicicollis Reitter, 1879

Biologin är dåligt känd. Arten är bl.a. funnen i mossa vid basen av en grov bok och i mulm i en ihålig lönnstubbe, och har möjligen anknytning till bon av smågnagare eller myror. Arterna i familjen Scydmaenidae antas leva som rovdjur på kvalster.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hotsituationen är svårbedömd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Baranowski, R. 1991. En inventering av skalbaggsfaunan vid Maltesholm. Länsstyrelsen i Kristiansstad, 1991.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Scydmaeninae - glattbaggar 
 • Tribus
  Cyrtoscydmini  
 • Släkte
  Neuraphes  
 • Art
  Neuraphes plicicollis, Reitter, 1879
  Synonymer
  Nevraphes plicicollis Reitter, 1879
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.