Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Nicrophorus vestigator

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Nicrophorus vestigator
  Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 14–22 mm lång, svart art med två breda röda tvärband över täckvingarna. Benen är mycket kraftigt byggda. Antennernas yttersta leder bildar en rund klubba, där den yttre delen är rödgul. Arten skiljs från våra andra rödbandade dödgrävare på att halssköldens sidor är gult behårade. De tre sista rygglederna täcks ej av täckvingarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Nicrophorus vestigator Observationer i Sverige för Nicrophorus vestigator
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Skåne, Halland och Västergötland. Den har minskat starkt, och från de två sistnämnda landskapen finns endast gamla fynd. Aktuella fyndlokaler är endast kända från östra Skåne (Degeberga, Hörröd och Maglehem) och Vombsänkan (Veberöd). Arten finns närmast i Danmark och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa över Turkiet och Ryssland till mellersta Asien. Även i t.ex. Danmark och Storbritannien har arten minskat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever av as, främst på torra och varma sandmarker. Tidigare påträffad i Skåne, Halland och Västergötland. Nutida fynd föreligger endast från enstaka lokaler i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever av olika slags as på torra, solexponerade sandmarker med vegetation av borsttåtelhed eller ljung. I Danmark är den även påträffad i flygsanddyner. Liksom övriga dödgrävare gräver den ner kadaver av t.ex. fåglar och smådäggdjur i marken, och föder där upp sina larver. Den kan även mer tillfälligtvis påträffas på t.ex ruttnande svamp. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas främst under maj–juni samt i augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· ryggradsdjur
· ryggradsdjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Silphidae (asbaggar), Släkte Nicrophorus, Art Nicrophorus vestigator Herschel, 1807 Synonymer Necrophorus vestigator Herschel, 1807

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever av as, främst på torra och varma sandmarker. Tidigare påträffad i Skåne, Halland och Västergötland. Nutida fynd föreligger endast från enstaka lokaler i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 14–22 mm lång, svart art med två breda röda tvärband över täckvingarna. Benen är mycket kraftigt byggda. Antennernas yttersta leder bildar en rund klubba, där den yttre delen är rödgul. Arten skiljs från våra andra rödbandade dödgrävare på att halssköldens sidor är gult behårade. De tre sista rygglederna täcks ej av täckvingarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Nicrophorus vestigator

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Nicrophorus vestigator

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Skåne, Halland och Västergötland. Den har minskat starkt, och från de två sistnämnda landskapen finns endast gamla fynd. Aktuella fyndlokaler är endast kända från östra Skåne (Degeberga, Hörröd och Maglehem) och Vombsänkan (Veberöd). Arten finns närmast i Danmark och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa över Turkiet och Ryssland till mellersta Asien. Även i t.ex. Danmark och Storbritannien har arten minskat.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Silphidae - asbaggar 
 • Underfamilj
  Nicrophorinae  
 • Släkte
  Nicrophorus  
 • Art
  Nicrophorus vestigatorHerschel, 1807
  Synonymer
  Necrophorus vestigator Herschel, 1807

Lever av olika slags as på torra, solexponerade sandmarker med vegetation av borsttåtelhed eller ljung. I Danmark är den även påträffad i flygsanddyner. Liksom övriga dödgrävare gräver den ner kadaver av t.ex. fåglar och smådäggdjur i marken, och föder där upp sina larver. Den kan även mer tillfälligtvis påträffas på t.ex ruttnande svamp. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas främst under maj–juni samt i augusti.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· ryggradsdjur - Vertebrata (Viktig)
Artens beroende av en sporadiskt och oberäkneligt uppträdande födoresurs gör att den sannolikt kräver stora arealer av lämpligt habitat för sin överlevnad. Det främsta hotet är troligen igenväxning av sandmarker p.g.a. upphörd hävd.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Upprätthållen beteshävd eller annan störning på öppna sandmarker.

Baranowski, R. 1982. Intressanta skalbaggsfynd 6. Ent. Tidskr. 103: 130–136.

Hansen, V. 1968. Biller XXV. Adselbiller, stumpbiller m.fl. Danmarks Fauna 77.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Silphidae - asbaggar 
 • Underfamilj
  Nicrophorinae  
 • Släkte
  Nicrophorus  
 • Art
  Nicrophorus vestigator, Herschel, 1807
  Synonymer
  Necrophorus vestigator Herschel, 1807
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.