Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Nosodendron fasciculare

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Nosodendron fasciculare
  Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4 mm lång, oval och starkt kullrig svart skalbagge med kraftiga ben. Antennerna är rödbruna och de tre sista lederna bildar en tydlig klubba. Täckvingarna är fläckvis grovt punkterade och försedda med rader av hårtofsar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Nosodendron fasciculare Observationer i Sverige för Nosodendron fasciculare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast funnen i Skåne och på en isolerad lokal i Västmanland. Närmast i Danmark och i Lettland. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever vid savflöden på alm, helst på grova träd. Endast funnen i Skåne och på en isolerad lokal i Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i anslutning till savflöden på lövträd, helst på grova almar. De fullbildade skalbaggarna påträffas i samma miljö som larverna, främst under försommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· aplar
· aplar
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· hästkastanj
· hästkastanj
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nosodendridae (almsavbaggar), Släkte Nosodendron, Art Nosodendron fasciculare (Olivier, 1790) Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever vid savflöden på alm, helst på grova träd. Endast funnen i Skåne och på en isolerad lokal i Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
En 4 mm lång, oval och starkt kullrig svart skalbagge med kraftiga ben. Antennerna är rödbruna och de tre sista lederna bildar en tydlig klubba. Täckvingarna är fläckvis grovt punkterade och försedda med rader av hårtofsar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Nosodendron fasciculare

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Nosodendron fasciculare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast funnen i Skåne och på en isolerad lokal i Västmanland. Närmast i Danmark och i Lettland. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Nosodendridae - almsavbaggar 
 • Släkte
  Nosodendron  
 • Art
  Nosodendron fasciculare(Olivier, 1790)

Larvutvecklingen sker i anslutning till savflöden på lövträd, helst på grova almar. De fullbildade skalbaggarna påträffas i samma miljö som larverna, främst under försommaren.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Viktig)
· aplar - Malus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hästkastanj - Aesculus hippocastanum (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas av att äldre lövträdsbestånd med alm ofta avverkas, samt av att ett stort antal almar dött av almsjukan.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla almar bör sparas, inte minst i alléer där arten gärna förekommer.

Palm, T. 1933. Anmärkningsvärda coleopterfynd från Sydskånes kusttrakter. Ent. Tidskr. 54: 89–105.

Palm, T. 1960. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggars biologi och systematik. 36–38. Ent. Tidskr. 81: 98–107.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Nosodendridae - almsavbaggar 
 • Släkte
  Nosodendron  
 • Art
  Nosodendron fasciculare, (Olivier, 1790)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.