Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Notolaemus unifasciatus

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Notolaemus unifasciatus
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En påfallande långsträckt och platt, rödbrun art som är cirka 2 mm lång. Antennerna är påfallande långa och hos hanarna längre än halva kroppslängden. Strax bakom mitten på täckvingarna finns en mörk fläck på vardera vingen som ibland kan bilda ett tvärband över hela bakkroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Notolaemus unifasciatus Observationer i Sverige för Notolaemus unifasciatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Skåne, Småland, Gotland, Östergötland och Västergötland. Den har även påträffats som införd i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Biologin är dåligt känd. Arten har påträffats i gångar av eksplintborre (Scolytus intricatus) i ekris som blivit kvarliggande efter en avverkning, men även under bokbark samt krypande på en trave med asp-, björk- och ekved. Känd från Skåne, Småland, Gotland, Östergötland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Påträffad i gångar av eksplintborre (Scolytus intricatus) i ekris som blivit liggande kvar ett år efter en avverkning. Den har även påträffats under bokbark samt krypande på en trave med asp-, björk- och ekved.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Laemophloeidae (ritsplattbaggar), Släkte Notolaemus, Art Notolaemus unifasciatus (Latreille, 1804) Synonymer Notolaemus bimaculatus (Paykull, 1801) nec (Olivier, 1791)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten har påträffats i gångar av eksplintborre (Scolytus intricatus) i ekris som blivit kvarliggande efter en avverkning, men även under bokbark samt krypande på en trave med asp-, björk- och ekved. Känd från Skåne, Småland, Gotland, Östergötland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
En påfallande långsträckt och platt, rödbrun art som är cirka 2 mm lång. Antennerna är påfallande långa och hos hanarna längre än halva kroppslängden. Strax bakom mitten på täckvingarna finns en mörk fläck på vardera vingen som ibland kan bilda ett tvärband över hela bakkroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Notolaemus unifasciatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Notolaemus unifasciatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Skåne, Småland, Gotland, Östergötland och Västergötland. Den har även påträffats som införd i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Laemophloeidae - ritsplattbaggar 
 • Underfamilj
  Laemophloeinae  
 • Släkte
  Notolaemus  
 • Art
  Notolaemus unifasciatus(Latreille, 1804)
  Synonymer
  Notolaemus bimaculatus (Paykull, 1801) nec (Olivier, 1791)

Biologin är dåligt känd. Påträffad i gångar av eksplintborre (Scolytus intricatus) i ekris som blivit liggande kvar ett år efter en avverkning. Den har även påträffats under bokbark samt krypande på en trave med asp-, björk- och ekved.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Ersättande av ädellövskog med barrskog, samt flisning av hyggesavfall av ek.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara ädellövskogsbestånd i görligaste mån. Avstå från att utnyttja ekavfall för flisframställning.

Baranowski, R. 1982. Intressanta skalbaggsfynd 6. Ent. Tidskr. 103: 130–136.

Lundblad, O. 1943. Några skalbaggsfynd. Ent. Tidskr. 64: 177–194.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Laemophloeidae - ritsplattbaggar 
 • Underfamilj
  Laemophloeinae  
 • Släkte
  Notolaemus  
 • Art
  Notolaemus unifasciatus, (Latreille, 1804)
  Synonymer
  Notolaemus bimaculatus (Paykull, 1801) nec (Olivier, 1791)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.