Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Notothecta confusa

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Notothecta confusa
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En svart och ganska långsmal skalbagge som blir 2,5–3,2 mm lång. Kroppen är ganska glänsande. Antennerna är kraftigt byggda och yttre leder är delvis tvärbreda. Täckvingarna är starkt förkortade och täcker enbart ett par ryggleder. Rygglederna är tydligt kantade. Atheta-arterna är svåra att skilja från varandra och därför bör en specialist göra en säker artbestämning av denna art. Arten liknar dessutom mycket de små mörka Zyras-arter som finns hos samma myrart.
Utbredning
Länsvis förekomst för Notothecta confusa Observationer i Sverige för Notothecta confusa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Tycks nästan uteslutande vara knuten till blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus), främst i ihåliga trädstammar av bl.a. pil, ek, björk, klibbal, gran och tall. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker troligen främst i anslutning till bon av blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus). Ofta i gamla ihåliga träd, bl.a. pil, ek, björk, klibbal, gran och tall. De flesta fynden är gjorda i myrsamhällen eller i anslutning till träd med myrsamhällen. I Danmark skall arten även vara påträffad en gång hos röd skogsmyra (Formica rufa). Troligen lever larven som rovdjur på myrornas larver eller på andra insekter som lever tillsammans med myrorna. Fullbildade skalbaggar påträffas från maj till september, nykläckta exemplar i slutet av juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Notothecta, Art Notothecta confusa (Märkel, 1845) Synonymer Atheta confusa (Märkel, 1845)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Tycks nästan uteslutande vara knuten till blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus), främst i ihåliga trädstammar av bl.a. pil, ek, björk, klibbal, gran och tall. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En svart och ganska långsmal skalbagge som blir 2,5–3,2 mm lång. Kroppen är ganska glänsande. Antennerna är kraftigt byggda och yttre leder är delvis tvärbreda. Täckvingarna är starkt förkortade och täcker enbart ett par ryggleder. Rygglederna är tydligt kantade. Atheta-arterna är svåra att skilja från varandra och därför bör en specialist göra en säker artbestämning av denna art. Arten liknar dessutom mycket de små mörka Zyras-arter som finns hos samma myrart.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Notothecta confusa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Notothecta confusa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Notothecta  
 • Art
  Notothecta confusa(Märkel, 1845)
  Synonymer
  Atheta confusa (Märkel, 1845)

Larvutvecklingen sker troligen främst i anslutning till bon av blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus). Ofta i gamla ihåliga träd, bl.a. pil, ek, björk, klibbal, gran och tall. De flesta fynden är gjorda i myrsamhällen eller i anslutning till träd med myrsamhällen. I Danmark skall arten även vara påträffad en gång hos röd skogsmyra (Formica rufa). Troligen lever larven som rovdjur på myrornas larver eller på andra insekter som lever tillsammans med myrorna. Fullbildade skalbaggar påträffas från maj till september, nykläckta exemplar i slutet av juli.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Genom att skalbaggens värd är knuten till ihåliga träd är detta en bristvara i den välskötta skogen. Myrorna påträffar man främst i naturskogar med gamla träd, trädbevuxna naturbetesmarker med gamla träd samt i sumpskogar med gamla klibbalar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör spara gamla rötskadade träd generellt och speciellt träd som har bon av blanksvart trämyra.

Hansen, V. 1969. Fortegnelse over Danmarks biller. Ent. Meddel. 33: 159.

Palm, T. 1968. Svensk Insektfauna. Skalbaggar, Kortvingar Häfte 5: 105.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Notothecta  
 • Art
  Notothecta confusa, (Märkel, 1845)
  Synonymer
  Atheta confusa (Märkel, 1845)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.