Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ocalea rivularis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Ocalea rivularis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4–5,5 mm lång, brun kortvinge med långa ben och antenner. Arten är svårskild från närstående arter, och bestämningen måste verifieras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ocalea rivularis Observationer i Sverige för Ocalea rivularis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne (Brönnestad 1954) och Gotland (Fårö 1961). Arten kan dock till viss del vara förbisedd. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever i blöt förna i skogskärr och vid bäckar. Känd från Skåne och Gotland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever i blöt förna i skogskärr och vid bäckar. I Danmark är arten funnen i blöt mossa och lövförna vid bäckar i skogsmark, längre söderut i Mellaneuropa främst vid bergsbäckar.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Ocalea, Art Ocalea rivularis Miller, 1852 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever i blöt förna i skogskärr och vid bäckar. Känd från Skåne och Gotland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 4–5,5 mm lång, brun kortvinge med långa ben och antenner. Arten är svårskild från närstående arter, och bestämningen måste verifieras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ocalea rivularis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ocalea rivularis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Känd från Skåne (Brönnestad 1954) och Gotland (Fårö 1961). Arten kan dock till viss del vara förbisedd. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Oxypodini  
 • Släkte
  Ocalea  
 • Art
  Ocalea rivularisMiller, 1852

Lever i blöt förna i skogskärr och vid bäckar. I Danmark är arten funnen i blöt mossa och lövförna vid bäckar i skogsmark, längre söderut i Mellaneuropa främst vid bergsbäckar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens status och hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskapsläge.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas.

Palm, T. 1972. Kortvingar, häfte 7. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Oxypodini  
 • Släkte
  Ocalea  
 • Art
  Ocalea rivularis, Miller, 1852
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.