Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörkspräcklig hornmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Ochsenheimeria mediopectinella
Mörkspräcklig hornmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En sällsynt hornmal som har gråbruna, svagt tvärvattrade framvingar och grova, utstående fjäll på åtminstone de inre två tredjedelarna av antennerna. Honan är oftast ljusare än hanen. Fjärilen är dagaktiv och påträffas i gräsrika marker under högsommaren.

Vingspann 10–12,5 mm, honan undantagsvis upp till 15 mm utanför Sverige. Fjärilen är ytterst snarlik kohornsmal Ochsenheimeria taurella, men bakvingen är vit bara invid basen. Hos hanen är antennernas inre två tredjedelar täckta av grova, utstående fjäll, hos honan de inre fyra femtedelarna. Se beskrivningen av kohornsmal för ytterligare skillnader mellan arterna.

Larven är lång, smal och gulvit med ljusbrunt huvud. På vardera sidan av varje segment finns en mörk fläck.

Genitalier: Genitalierna är praktisk taget identiska med dem hos O. taurella. Möjligen är ytterkanten på hanens genitalklaffar kantigare, och saccus är lika lång som genitalklaffarna (längre hos O. taurella). Den bakre delen av honans ductus bursae (colliculum) är längre än hos O. taurella, och spetsen på åttonde segmentets trekantiga ryggplåt är inbuktad.

I de flesta verk som behandlar släktet Ochsenheimeria har O. mediopectinella synonymiserats med O. taurella, men det finns en del argument som talar mot att slå ihop arterna (Bengtsson & Johansson 2011). Till dess molekylära undersökningar har avgjort frågan behålls de två som goda arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörkspräcklig hornmal Observationer i Sverige för mörkspräcklig hornmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är mörkspräcklig hornmal funnen i Skåne, Blekinge och Småland, på Öland och Gotland samt i Östergötland, Västergötland, Bohuslän och Uppland. I Danmark saknas arten bara på nordvästra Jylland och på Bornholm. I Norge har den rapporterats från Vestfold, men då belägg saknas har arten strukits från den norska artlistan. I Finland är den funnen i landets sydligaste del. På grund av senare års sammanslagning med O. taurella är världsutbredningen osäker. Arten uppges vara påträffad i Storbritannien, Irland, Holland, Tyskland, Frankrike och Österrike.

Då den håller till i högt gräs, som på hög- och eftersommaren lätt släpper sina agnar, är det svårt att se små insekter i botten på håven, och därför är mörkertalet troligen relativt stort. Trots detta anses arten både lokal och ganska ovanlig i naturen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Mörkspräcklig hornmal är en sällsynt hornmal som är dagaktiv och påträffas i gräsrika marker under högsommaren. Enligt engelska uppgifter lever larven på hundäxing, Dactylis glomerata, samt andra gräs. Antalet lokalområden i landet skattas till 18 (12-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 72 (48-300) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Mörkspräcklig hornmal finns på igenväxande öppna fält med högt gräs. Fjärilen flyger mitt på dagen och tidigt på eftermiddagen under juli–augusti. Vid andra tider på dygnet sitter den ofta nere vid gräsets rotsystem. Förstadierna är ofullständigt kända, och inga observationer finns från Sverige. Enligt engelska uppgifter lever larven på hundäxing Dactylis glomerata samt andra gräs som gröen Poa spp., lostor Bromus spp. och kavle Alopecurus spp. Fram till maj lever larven minerande i den lägre delen av stjälken, så att särskilt det mittersta bladet missfärgas och slokar. Larven kan gå från en växt till en annan. Den ljusbruna puppan ligger i en vit, spolformig kokong som fästs vid värdplantan eller ett grässtrå i närheten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· egentliga växter
· egentliga växter
· lostor
· lostor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Ypsolophidae (höstmalar), Släkte Ochsenheimeria, Art Ochsenheimeria mediopectinella (Haworth, 1828) - mörkspräcklig hornmal Synonymer Ypsolophus mediopectinellus Haworth, 1828, Ochsenheimeria mediopectinellus (Haworth, 1828)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Mörkspräcklig hornmal är en sällsynt hornmal som är dagaktiv och påträffas i gräsrika marker under högsommaren. Enligt engelska uppgifter lever larven på hundäxing, Dactylis glomerata, samt andra gräs. Antalet lokalområden i landet skattas till 18 (12-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 72 (48-300) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En sällsynt hornmal som har gråbruna, svagt tvärvattrade framvingar och grova, utstående fjäll på åtminstone de inre två tredjedelarna av antennerna. Honan är oftast ljusare än hanen. Fjärilen är dagaktiv och påträffas i gräsrika marker under högsommaren.

Vingspann 10–12,5 mm, honan undantagsvis upp till 15 mm utanför Sverige. Fjärilen är ytterst snarlik kohornsmal Ochsenheimeria taurella, men bakvingen är vit bara invid basen. Hos hanen är antennernas inre två tredjedelar täckta av grova, utstående fjäll, hos honan de inre fyra femtedelarna. Se beskrivningen av kohornsmal för ytterligare skillnader mellan arterna.

Larven är lång, smal och gulvit med ljusbrunt huvud. På vardera sidan av varje segment finns en mörk fläck.

Genitalier: Genitalierna är praktisk taget identiska med dem hos O. taurella. Möjligen är ytterkanten på hanens genitalklaffar kantigare, och saccus är lika lång som genitalklaffarna (längre hos O. taurella). Den bakre delen av honans ductus bursae (colliculum) är längre än hos O. taurella, och spetsen på åttonde segmentets trekantiga ryggplåt är inbuktad.

I de flesta verk som behandlar släktet Ochsenheimeria har O. mediopectinella synonymiserats med O. taurella, men det finns en del argument som talar mot att slå ihop arterna (Bengtsson & Johansson 2011). Till dess molekylära undersökningar har avgjort frågan behålls de två som goda arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörkspräcklig hornmal

Länsvis förekomst och status för mörkspräcklig hornmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörkspräcklig hornmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är mörkspräcklig hornmal funnen i Skåne, Blekinge och Småland, på Öland och Gotland samt i Östergötland, Västergötland, Bohuslän och Uppland. I Danmark saknas arten bara på nordvästra Jylland och på Bornholm. I Norge har den rapporterats från Vestfold, men då belägg saknas har arten strukits från den norska artlistan. I Finland är den funnen i landets sydligaste del. På grund av senare års sammanslagning med O. taurella är världsutbredningen osäker. Arten uppges vara påträffad i Storbritannien, Irland, Holland, Tyskland, Frankrike och Österrike.

Då den håller till i högt gräs, som på hög- och eftersommaren lätt släpper sina agnar, är det svårt att se små insekter i botten på håven, och därför är mörkertalet troligen relativt stort. Trots detta anses arten både lokal och ganska ovanlig i naturen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Ypsolophidae - höstmalar 
 • Underfamilj
  Ochsenheimeriinae - hornmalar 
 • Släkte
  Ochsenheimeria  
 • Art
  Ochsenheimeria mediopectinella(Haworth, 1828) - mörkspräcklig hornmal
  Synonymer
  Ypsolophus mediopectinellus Haworth, 1828
  Ochsenheimeria mediopectinellus (Haworth, 1828)

Mörkspräcklig hornmal finns på igenväxande öppna fält med högt gräs. Fjärilen flyger mitt på dagen och tidigt på eftermiddagen under juli–augusti. Vid andra tider på dygnet sitter den ofta nere vid gräsets rotsystem. Förstadierna är ofullständigt kända, och inga observationer finns från Sverige. Enligt engelska uppgifter lever larven på hundäxing Dactylis glomerata samt andra gräs som gröen Poa spp., lostor Bromus spp. och kavle Alopecurus spp. Fram till maj lever larven minerande i den lägre delen av stjälken, så att särskilt det mittersta bladet missfärgas och slokar. Larven kan gå från en växt till en annan. Den ljusbruna puppan ligger i en vit, spolformig kokong som fästs vid värdplantan eller ett grässtrå i närheten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· egentliga växter - Plantae (Viktig)
· lostor - Bromus (Har betydelse)
Det främsta hotet mot arten torde vara igenväxning av marker med högt gräs. Även exploatering för vägbyggen, industriverksamhet och annan bebyggelse kan lokalt vara ett hot.
Kända lokaler bör rapporteras till Artportalen och i framtiden hållas under uppsikt. En fast population skulle kunna följas upp, så att livscykeln för svenska förhållanden blir känd.
Namngivning: Ochsenheimeria mediopectinella (Haworth, [1828]). Originalbeskrivning: Ypsolophus mediopectinellus. Lepid. Br.: 545. Synonym: Lepidocera birdella Curtis, 1831.

Etymologi: mediopectinellus = den lilla med kam på mitten; medius (lat.) = mitt på; pecten (lat.) = kam; syftar på att antennernas mittparti är beklätt med tjocka fjäll; diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Oksenhejméria mediopektinélla]

Bengtsson, B.Å. & Johansson, R. 2011. Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna. Fjärilar: Bronsmalar-rullvingemalar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae-Lyonetiidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Gustafsson, B., Bengtsson, B.Å. & Palmqvist, G. 2015 (in prep.). Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Entomologiska Föreningen, Stockholm.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Internet (Februari 2015)

(Utbredningskarta - Europa)

(Utbredningskarta - Finland)

(Virtuella floran)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning) och Bengt Å. Bengtsson 2015 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder och tillägg till Utbredning).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Ypsolophidae - höstmalar 
 • Underfamilj
  Ochsenheimeriinae - hornmalar 
 • Släkte
  Ochsenheimeria  
 • Art
  Ochsenheimeria mediopectinella, (Haworth, 1828) - mörkspräcklig hornmal
  Synonymer
  Ypsolophus mediopectinellus Haworth, 1828
  Ochsenheimeria mediopectinellus (Haworth, 1828)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning) och Bengt Å. Bengtsson 2015 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder och tillägg till Utbredning).