Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörkspräcklig hornmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Ochsenheimeria mediopectinella
Mörkspräcklig hornmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mörkspräcklig hornmal är ett exempel på en art med könsdimorfism, dvs. hane och hona ser olika ut. Huvudet är täckt med gråbruna eller rostfärgade fjäll med kluvna spetsar. Antennerna är till ungefär mitten täckta med utspärrade, svartbruna fjäll, medan den yttre halvan ser mer normal ut med tilltryckta fjäll i en taktegelliknande struktur. Hanen har för blotta ögat mörkbruna framvingar med grova, flerfärgade fjäll, så att vingarna under stark förstoring ser spräckliga ut och dessutom finns ett par svaga, mer eller mindre oregelbundna, skugglika tvärband. Bakvingarna är bruna men ljusnar gradvis in mot roten, där fjällen sitter märkbart glesare. Bakkroppen är mörkbrun med en vit ring på femte segmentet. Honans framvingar är tydligt ljusare än hos hanen och kan vara beige till mörkt brunbeige. Mörkspräcklig hornmal är mycket lik kohornsmal O. taurella (D. & S.), som av flera anses vara samma art. Kohornsmalens bakvingar är mycket ljusare i den inre delen och vingroten är vitaktig (Bengtsson & Johansson 2011). Även den betydligt vanligare uroxhornmal O. urella (F. v. R.) kan förväxlas med mediopectinella, men antennerna saknar utspärrade fjäll. Den fjärde svenska arten i släktet, stråtakshornmal O. vacculella, har också enkla antenner och framvingarna har tydliga, sneda, mörka tvärband samt relativt ljusa bakvingar. Vingspann 10-13 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörkspräcklig hornmal Observationer i Sverige för mörkspräcklig hornmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mörkspräcklig hornmal förekommer sällsynt i kustnära trakter i Bohuslän, Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Gotland och Uppland. Den är också funnen i Västergötland. Då den håller till i högt gräs, som på hög- och eftersommaren lätt släpper sina agnar, är det svårt att se små insekter i botten på håven, och därför är mörkertalet troligen relativt stort. Trots detta anses arten både lokal och ganska ovanlig i naturen. I Danmark är den känd från de flesta provinser, men i Norge är den ännu inte funnen. I Finland har den påträffats i den sydligaste delen. I övrigt är den bara med säkerhet känd från Irland, Storbritannien, Holland, Tyskland, Frankrike och Österrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Mörkspräcklig hornmal är en sällsynt hornmal som är dagaktiv och påträffas i gräsrika marker under högsommaren. Enligt engelska uppgifter lever larven på hundäxing, Dactylis glomerata, samt andra gräs. Antalet lokalområden i landet skattas till 18 (12-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 72 (48-300) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Mörkspräcklig hornmal håller till på soliga platser med högt gräs. Det finns inga svenska observationer av fjärilens förstadier, men i exempelvis Storbritannien har artens levnadcykel undersökts. Larven lever i maj inuti stängeln av hundäxing Dactylis glomerata eller andra grövre gräsarter. Förpuppningen sker i en vit kokong som fästs vid grässtrået.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· egentliga växter
· egentliga växter
· lostor
· lostor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Ypsolophidae (höstmalar), Släkte Ochsenheimeria, Art Ochsenheimeria mediopectinella (Haworth, 1828) - mörkspräcklig hornmal Synonymer Ypsolophus mediopectinellus Haworth, 1828, Ochsenheimeria mediopectinellus (Haworth, 1828)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Mörkspräcklig hornmal är en sällsynt hornmal som är dagaktiv och påträffas i gräsrika marker under högsommaren. Enligt engelska uppgifter lever larven på hundäxing, Dactylis glomerata, samt andra gräs. Antalet lokalområden i landet skattas till 18 (12-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 72 (48-300) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Mörkspräcklig hornmal är ett exempel på en art med könsdimorfism, dvs. hane och hona ser olika ut. Huvudet är täckt med gråbruna eller rostfärgade fjäll med kluvna spetsar. Antennerna är till ungefär mitten täckta med utspärrade, svartbruna fjäll, medan den yttre halvan ser mer normal ut med tilltryckta fjäll i en taktegelliknande struktur. Hanen har för blotta ögat mörkbruna framvingar med grova, flerfärgade fjäll, så att vingarna under stark förstoring ser spräckliga ut och dessutom finns ett par svaga, mer eller mindre oregelbundna, skugglika tvärband. Bakvingarna är bruna men ljusnar gradvis in mot roten, där fjällen sitter märkbart glesare. Bakkroppen är mörkbrun med en vit ring på femte segmentet. Honans framvingar är tydligt ljusare än hos hanen och kan vara beige till mörkt brunbeige. Mörkspräcklig hornmal är mycket lik kohornsmal O. taurella (D. & S.), som av flera anses vara samma art. Kohornsmalens bakvingar är mycket ljusare i den inre delen och vingroten är vitaktig (Bengtsson & Johansson 2011). Även den betydligt vanligare uroxhornmal O. urella (F. v. R.) kan förväxlas med mediopectinella, men antennerna saknar utspärrade fjäll. Den fjärde svenska arten i släktet, stråtakshornmal O. vacculella, har också enkla antenner och framvingarna har tydliga, sneda, mörka tvärband samt relativt ljusa bakvingar. Vingspann 10-13 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörkspräcklig hornmal

Länsvis förekomst och status för mörkspräcklig hornmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörkspräcklig hornmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mörkspräcklig hornmal förekommer sällsynt i kustnära trakter i Bohuslän, Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Gotland och Uppland. Den är också funnen i Västergötland. Då den håller till i högt gräs, som på hög- och eftersommaren lätt släpper sina agnar, är det svårt att se små insekter i botten på håven, och därför är mörkertalet troligen relativt stort. Trots detta anses arten både lokal och ganska ovanlig i naturen. I Danmark är den känd från de flesta provinser, men i Norge är den ännu inte funnen. I Finland har den påträffats i den sydligaste delen. I övrigt är den bara med säkerhet känd från Irland, Storbritannien, Holland, Tyskland, Frankrike och Österrike.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Ypsolophidae - höstmalar 
 • Underfamilj
  Ochsenheimeriinae - hornmalar 
 • Släkte
  Ochsenheimeria  
 • Art
  Ochsenheimeria mediopectinella(Haworth, 1828) - mörkspräcklig hornmal
  Synonymer
  Ypsolophus mediopectinellus Haworth, 1828
  Ochsenheimeria mediopectinellus (Haworth, 1828)

Mörkspräcklig hornmal håller till på soliga platser med högt gräs. Det finns inga svenska observationer av fjärilens förstadier, men i exempelvis Storbritannien har artens levnadcykel undersökts. Larven lever i maj inuti stängeln av hundäxing Dactylis glomerata eller andra grövre gräsarter. Förpuppningen sker i en vit kokong som fästs vid grässtrået.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· egentliga växter - Plantae (Viktig)
· lostor - Bromus (Har betydelse)
Det främsta hotet mot arten torde vara igenväxning av marker med högt gräs. Även exploatering för vägbyggen, industriverksamhet och annan bebyggelse kan lokalt vara ett hot.
Kända lokaler bör rapporteras till Artportalen och i framtiden hållas under uppsikt. En fast population skulle kunna följas upp, så att livscykeln för svenska förhållanden blir känd.
I de flesta verk som behandlar släktet Ochsenheimeria har O. mediopectinella synonymiserats med O. taurella, men det finns en del argument som talar mot att slå ihop arterna (Bengtsson & Johansson 2011). Till dess molekylära undersökningar har avgjort frågan behålls de två som goda arter.

Bengtsson, B. Å. & Johansson, R. 2011. Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna. Fjärilar: Bronsmalar-rullvingemalar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae-Lyonetiidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Gustafsson, B., Bengtsson, B. Å. & Palmqvist, G. 2015 (in prep.). Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Entomologiska Föreningen, Stockholm.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Internet (Februari 2015)

[http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

[https://koivu.luomus.fi/english/zoology/entomology/lepidoptera/3.htm] (Utbredningskarta - Finland)

[http://linnaeus.nrm.se/cgi-bin/virtflor/search.pl?Match=1&Realm=virtflor&Terms=od%F6rt] (Virtuella floran)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Ypsolophidae - höstmalar 
 • Underfamilj
  Ochsenheimeriinae - hornmalar 
 • Släkte
  Ochsenheimeria  
 • Art
  Ochsenheimeria mediopectinella, (Haworth, 1828) - mörkspräcklig hornmal
  Synonymer
  Ypsolophus mediopectinellus Haworth, 1828
  Ochsenheimeria mediopectinellus (Haworth, 1828)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.