Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tasgius globulifer

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Tasgius globulifer
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 11–16 mm lång kortvinge med långsträckt kropp. Kropp och ben är svarta. Arten kan vara svår att skilja från närstående, allmännare arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tasgius globulifer Observationer i Sverige för Tasgius globulifer
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekommer endast i västra Skåne från Vellinge till Helsingborg, främst i backsluttningarna ner mot Öresund vid Ålabodarna och på Ven. Närmast utanför Sverige förekommer arten i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Syrien och Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Ett rovdjur som lever på torra öppna marker. Förekommer endast i västra Skåne från Vellinge till Helsingborg, främst i backsluttningarna ner mot Öresund vid Ålabodarna och på Ven. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1000-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (120-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).
Ekologi
Ett marklevande rovdjur, som påträffas under stenar och vid växtrötter på torra, öppna sandmarker. I Sverige främst i kustklintar (backafall) med torrmarksvegetation, men också i liknande miljöer i grustag.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Tasgius, Art Tasgius globulifer (Geoffroy, 1785) Synonymer Ocypus globulifer (Geoffroy, 1785), Staphylinus siculus (Stierlin, 1864)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii)+2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på torra öppna marker. Förekommer endast i västra Skåne från Vellinge till Helsingborg, främst i backsluttningarna ner mot Öresund vid Ålabodarna och på Ven. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1000-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (120-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii)+2b(iii)).

Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet
En 11–16 mm lång kortvinge med långsträckt kropp. Kropp och ben är svarta. Arten kan vara svår att skilja från närstående, allmännare arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tasgius globulifer

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tasgius globulifer

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekommer endast i västra Skåne från Vellinge till Helsingborg, främst i backsluttningarna ner mot Öresund vid Ålabodarna och på Ven. Närmast utanför Sverige förekommer arten i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Syrien och Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Tasgius  
 • Art
  Tasgius globulifer(Geoffroy, 1785)
  Synonymer
  Ocypus globulifer (Geoffroy, 1785)
  Staphylinus siculus (Stierlin, 1864)

Ett marklevande rovdjur, som påträffas under stenar och vid växtrötter på torra, öppna sandmarker. I Sverige främst i kustklintar (backafall) med torrmarksvegetation, men också i liknande miljöer i grustag.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö, Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Den svenska populationen är av allt att döma individfattig och begränsad till en liten areal. De särpräglade branterna (backafallen) vid Öresund hotas dessutom av igenväxning och uttorkning som en följd av upphörd beteshävd och sänkt grundvattennivå orsakad av ett intensivt utnyttjande av angränsande jordbruksmark. Även täktrestaurering kan utgöra ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Backafallen på Ven och vid Ålabodarna måste hävdas så att igenväxning förhindras. Skyddszonen mot angränsande jordbruksmark bör breddas. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och lertäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Tasgius  
 • Art
  Tasgius globulifer, (Geoffroy, 1785)
  Synonymer
  Ocypus globulifer (Geoffroy, 1785)
  Staphylinus siculus (Stierlin, 1864)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.