Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Oligomerus brunneus

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Oligomerus brunneus
  Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6 mm lång, brun, långsträckt och cylindrisk skalbagge. Täckvingarna har tydliga punktrader. De tre sista antennlederna är kraftigt förlängda.
Utbredning
Länsvis förekomst för Oligomerus brunneus Observationer i Sverige för Oligomerus brunneus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från östra Småland, Öland, Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Ej känd från övriga Norden, närmast i Litauen, vidare utbredd från Mellan- och Sydeuropa österut till Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i mycket hård, död ekved på barklösa gren- och stamdelar, främst i kronan på vidkroniga, fristående gamla ekar. Känd från östra Småland, Öland, Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 45 (30-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 180 (120-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i mycket hård, död ekved på barklösa gren- och stamdelar. Angreppen påträffas mest i kronregionen på fristående ekar och fortgår under en lång tid i samma veddelar. Larvutvecklingen är flerårig. Den fullbildade skalbaggen kan ses krypande omkring på utvecklingsplatsen under försommaren. Den är övervägande nattaktiv.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ptinidae (trägnagare), Släkte Oligomerus, Art Oligomerus brunneus (Olivier, 1790) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i mycket hård, död ekved på barklösa gren- och stamdelar, främst i kronan på vidkroniga, fristående gamla ekar. Känd från östra Småland, Öland, Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 45 (30-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 180 (120-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 6 mm lång, brun, långsträckt och cylindrisk skalbagge. Täckvingarna har tydliga punktrader. De tre sista antennlederna är kraftigt förlängda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Oligomerus brunneus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Oligomerus brunneus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från östra Småland, Öland, Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Ej känd från övriga Norden, närmast i Litauen, vidare utbredd från Mellan- och Sydeuropa österut till Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Anobiinae  
 • Tribus
  Stegobiini  
 • Släkte
  Oligomerus  
 • Art
  Oligomerus brunneus(Olivier, 1790)

Larvutvecklingen sker i mycket hård, död ekved på barklösa gren- och stamdelar. Angreppen påträffas mest i kronregionen på fristående ekar och fortgår under en lång tid i samma veddelar. Larvutvecklingen är flerårig. Den fullbildade skalbaggen kan ses krypande omkring på utvecklingsplatsen under försommaren. Den är övervägande nattaktiv.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
O. brunneus är knuten till glesa ekbestånd med mycket grova gamla träd. Sådana bestånd är numera sällsynta och areellt mycket begränsade. I ett par fall förekommer arten i naturreservat, och har något större chans att klara sig där än på andra lokaler, där bl.a. igenväxning utgör ett hot. Bortstädnade av döda ekgrenar och stamdelar, liksom av hela döda träd, är ett hot även i hagmarker som får ekonomiskt stöd för sin skötsel från EU.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Områden med grova gamla ekar i öppet eller halvöppet läge bör bevaras i ursprungligt skick. Viktigt är att igenväxningen av sådana områden stoppas. Döda stående ekar samt döda stam- och grendelar på marken bör ej städas bort på lokaler där O. brunneus förekommer.

Dahlgren, G. 1953. Tre för landet nya skalbaggar. Ent. Tidskr. 74: 159.

Lundberg, S. 1963. Bidrag till kännedomen om svenska Coleoptera. 6. Ent. Tidskr. 84: 123.

Palm, T. 1956. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi och systematik. 15–19. Ent. Tidskr. 77: 154-156.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 276.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Anobiinae  
 • Tribus
  Stegobiini  
 • Släkte
  Oligomerus  
 • Art
  Oligomerus brunneus, (Olivier, 1790)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.