Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Olisthaerus megacephalus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Olisthaerus megacephalus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5,5-6,5 mm lång, glänsande, långsmal och platt skalbagge. Färgen är roströd med huvud och bakkroppsledernas bas svarta. Även täckvingarna är ibland svarta. Huvudet är påfallande stort. Täckvingarna täcker knappt hälften av bakkroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Olisthaerus megacephalus Observationer i Sverige för Olisthaerus megacephalus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från norra Värmland till Torne Lappmark. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig genom det boreala barrskogsområdet från Nordeuropa genom Sibirien till Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever under död trädbark, främst ganska grova, liggande barrträd men sällsynt även på björk, även på brända stående tallar. Den föredrar fuktigt kambium och finns gärna på skuggsidan av träd i ganska täta bestånd. Utbredd från norra Värmland till Torne Lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Lever under barken på döda träd, främst ganska grova, liggande barrträd men sällsynt även på björk, även på brända stående tallar. Arten föredrar beskuggade lågor med fuktig bark inne i ganska täta bestånd. Larverna påträffas ofta tillsammans med de fullbildade skalbaggarna. Förmodligen lever de som rovdjur på andra leddjur.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· popplar
· popplar
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
· violticka
· violticka
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Olisthaerus, Art Olisthaerus megacephalus (Zetterstedt, 1828) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever under död trädbark, främst ganska grova, liggande barrträd men sällsynt även på björk, även på brända stående tallar. Den föredrar fuktigt kambium och finns gärna på skuggsidan av träd i ganska täta bestånd. Utbredd från norra Värmland till Torne Lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En 5,5-6,5 mm lång, glänsande, långsmal och platt skalbagge. Färgen är roströd med huvud och bakkroppsledernas bas svarta. Även täckvingarna är ibland svarta. Huvudet är påfallande stort. Täckvingarna täcker knappt hälften av bakkroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Olisthaerus megacephalus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Olisthaerus megacephalus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från norra Värmland till Torne Lappmark. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig genom det boreala barrskogsområdet från Nordeuropa genom Sibirien till Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Olisthaerinae - bastkortvingar 
 • Släkte
  Olisthaerus  
 • Art
  Olisthaerus megacephalus(Zetterstedt, 1828)

Lever under barken på döda träd, främst ganska grova, liggande barrträd men sällsynt även på björk, även på brända stående tallar. Arten föredrar beskuggade lågor med fuktig bark inne i ganska täta bestånd. Larverna påträffas ofta tillsammans med de fullbildade skalbaggarna. Förmodligen lever de som rovdjur på andra leddjur.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
· violticka - Trichaptum abietinum (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Olisthaerinae - bastkortvingar 
 • Släkte
  Olisthaerus  
 • Art
  Olisthaerus megacephalus, (Zetterstedt, 1828)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015