Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  öländsk kamklobagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Omophlus pubescens
Öländsk kamklobagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En blanksvart skalbagge som är 8–11 mm lång. Täckvingarna är skarpt gulröda. Benen och antennerna är kraftiga. Fötterna är påtagligt långa och kraftigt byggda med tydliga klor. På täckvingarna finns tydliga längsrader med punkter.
Utbredning
Länsvis förekomst för öländsk kamklobagge Observationer i Sverige för öländsk kamklobagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Norden endast känd från mellersta Öland. I övrigt förekommer den i Karelen, Lettland och Litauen samt i Syd- och Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Larven lever i marken av döda växtrötter på torra, varma marker, t.ex. sandmark i tallskogsbryn. I hela Norden endast funnen på mellersta Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (150-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (60-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Larven lever i marken av döda växtrötter på torra, varma marker, t.ex. sandmark i tallskogsbryn. Den fullbildade skalbaggen påträffas under juni i vegetationen, bland annat på blommande tallar, i blommor och blommande gräs.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tenebrionidae (svartbaggar), Släkte Omophlus, Art Omophlus pubescens (Linnaeus, 1758) - öländsk kamklobagge Synonymer Omophlus rufitarsis (Leske, 1785), Omophlus betulae (Herbst, 1783)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Larven lever i marken av döda växtrötter på torra, varma marker, t.ex. sandmark i tallskogsbryn. I hela Norden endast funnen på mellersta Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (150-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (60-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En blanksvart skalbagge som är 8–11 mm lång. Täckvingarna är skarpt gulröda. Benen och antennerna är kraftiga. Fötterna är påtagligt långa och kraftigt byggda med tydliga klor. På täckvingarna finns tydliga längsrader med punkter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för öländsk kamklobagge

Länsvis förekomst och status för öländsk kamklobagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för öländsk kamklobagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Norden endast känd från mellersta Öland. I övrigt förekommer den i Karelen, Lettland och Litauen samt i Syd- och Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Alleculinae  
 • Tribus
  Cteniopini  
 • Släkte
  Omophlus  
 • Art
  Omophlus pubescens(Linnaeus, 1758) - öländsk kamklobagge
  Synonymer
  Omophlus rufitarsis (Leske, 1785)
  Omophlus betulae (Herbst, 1783)

Larven lever i marken av döda växtrötter på torra, varma marker, t.ex. sandmark i tallskogsbryn. Den fullbildade skalbaggen påträffas under juni i vegetationen, bland annat på blommande tallar, i blommor och blommande gräs.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Trädbärande gräsmark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Igenväxning av sandmarker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)

Lindroth, C. H. 1924. Coleopterologiska notiser. Ent. Tidskr. 45: 131–138.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Mjöberg, E. 1912. Om en syd- och mellaneuropeisk relikt insektsfauna på Gottland och Öland jämte en del allmännare insektsgeografiska spörsmål. Ent. Tidskr. 33: 177–207.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Alleculinae  
 • Tribus
  Cteniopini  
 • Släkte
  Omophlus  
 • Art
  Omophlus pubescens, (Linnaeus, 1758) - öländsk kamklobagge
  Synonymer
  Omophlus rufitarsis (Leske, 1785)
  Omophlus betulae (Herbst, 1783)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.