Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Joannas dvärgdyvel

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Onthophagus joannae
Joannas dvärgdyvel Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4-5,5 mm lång bladhorning med starkt kullrig och knubbig kroppsform och kraftiga grävben. Kroppen är svart med svag bronsglans, och matt p.g.a. kraftig mikroskulptur, med undantag av ett smalt spegelblankt parti vid täckvingarnas sömspets. Detta skiljer den från den närstående O. ovatus, men arterna är ytterst svårskilda, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Joannas dvärgdyvel Observationer i Sverige för Joannas dvärgdyvel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredningen är dåligt känd p.g.a. förväxling med den närstående O. ovatus. Säkra exemplar är kända från Skåne, Blekinge, Halland, Gotland, Östergötland och Västergötland. Starkt minskande under efterkrigstiden. Efter 1960 finns säkra fynd endast från Skåne och Gotland. Närmast i Danmark och Norge, vidare i Mellaneuropa. Rödlistad i Norge (under namnet ”O. ovatus”) och i Danmark som sårbar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever i spillning på torr, öppen betesmark, gärna på extremt mager, stenig mark. Utbredningen har varit dåligt känd p.g.a. förväxling med den närstående O. ovatus men har under de senaste åren klarlagts. Säkra exemplar är kända från Skåne, Halland, Blekinge, Gotland, Östergötland och Västergötland. Starkt minskande under efterkrigstiden. Sentida fynd är kända från Skåne och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i spillning på torr, öppen betesmark. På alvartorrängar eller sandmark, men också i gles betad skog. Påträffad i spillning av häst, nöt och (kanske främst) får, men också i hjortspillning. I Mellaneuropa tycks den i likhet med O. ovatus leva i spillning av huvudsakligen får på öppna, varma marker - helst på sand eller grus. På Gotland, där både O. joannae och O. ovatus förekommer, påträffas de aldrig tillsammans, och O. joannae verkar föredra de kargaste, stenigaste alvarmarkerna, medan O. ovatus påträffas även i torrängsmiljöer. Liksom hos övriga Onthophagus-arter gräver skalbaggen m.el.m. grunda gångar i marken under spillningshögen, vilka fylls med spillning. I dessa gångar läggs sedan äggen. Larvutvecklingen sker under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas främst under våren-försommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
· hjortdjur
· hjortdjur
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scarabaeidae (bladhorningar), Släkte Onthophagus, Art Onthophagus joannae Goljan, 1953 - Joannas dvärgdyvel Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever i spillning på torr, öppen betesmark, gärna på extremt mager, stenig mark. Utbredningen har varit dåligt känd p.g.a. förväxling med den närstående O. ovatus men har under de senaste åren klarlagts. Säkra exemplar är kända från Skåne, Halland, Blekinge, Gotland, Östergötland och Västergötland. Starkt minskande under efterkrigstiden. Sentida fynd är kända från Skåne och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 4-5,5 mm lång bladhorning med starkt kullrig och knubbig kroppsform och kraftiga grävben. Kroppen är svart med svag bronsglans, och matt p.g.a. kraftig mikroskulptur, med undantag av ett smalt spegelblankt parti vid täckvingarnas sömspets. Detta skiljer den från den närstående O. ovatus, men arterna är ytterst svårskilda, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Joannas dvärgdyvel

Länsvis förekomst och status för Joannas dvärgdyvel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Joannas dvärgdyvel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredningen är dåligt känd p.g.a. förväxling med den närstående O. ovatus. Säkra exemplar är kända från Skåne, Blekinge, Halland, Gotland, Östergötland och Västergötland. Starkt minskande under efterkrigstiden. Efter 1960 finns säkra fynd endast från Skåne och Gotland. Närmast i Danmark och Norge, vidare i Mellaneuropa. Rödlistad i Norge (under namnet ”O. ovatus”) och i Danmark som sårbar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Scarabaeinae  
 • Tribus
  Onthophagini  
 • Släkte
  Onthophagus  
 • Art
  Onthophagus joannaeGoljan, 1953 - Joannas dvärgdyvel

Lever i spillning på torr, öppen betesmark. På alvartorrängar eller sandmark, men också i gles betad skog. Påträffad i spillning av häst, nöt och (kanske främst) får, men också i hjortspillning. I Mellaneuropa tycks den i likhet med O. ovatus leva i spillning av huvudsakligen får på öppna, varma marker - helst på sand eller grus. På Gotland, där både O. joannae och O. ovatus förekommer, påträffas de aldrig tillsammans, och O. joannae verkar föredra de kargaste, stenigaste alvarmarkerna, medan O. ovatus påträffas även i torrängsmiljöer. Liksom hos övriga Onthophagus-arter gräver skalbaggen m.el.m. grunda gångar i marken under spillningshögen, vilka fylls med spillning. I dessa gångar läggs sedan äggen. Larvutvecklingen sker under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas främst under våren-försommaren.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· får - Ovis aries (Viktig)
· hjortdjur - Cervidae (Viktig)
· häst - Equus caballus (Har betydelse)
· nötkreatur - Bos taurus (Har betydelse)
Hotas framför allt av nerläggning av betesmark, men också av ändringar i betesdriften. Minskningen av arealen betesmark har slagit särskilt hårt mot de magra, sandiga markerna. Ett generellt sett lägre betestryck leder dessutom till en tätare vegetationsstruktur med färre markblottor. Detta leder till ett mindre gynnsamt mikroklimat, och den tätare grässvålen missgynnar också på ett mer direkt sätt de grävande arterna. Användandet av avmaskningsmedel (avermectiner) utgör en ytterligare belastning på populationer som redan är hårt trängda.

Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Upprätthåll en relativt hård hävd av magra, ogödslade naturbetesmarker, och undvik användandet av avmaskningsmedel.

Landin, B. -O. 1957. Bladhorningar. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Ljungberg, H. 2001. Inventeringsresultat: dyngbaggar. I. Croneborg, H. (red.): Skogsbeten. En metodstudie från Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län, Livsmiljöenheten, rapport 5, 2001.

Ljungberg, H. 2002. Notes on North European Onthophagus Latr. (Coleoptera: Scarabaeidae). Ent. Tidskr. 123: 35–49.

Ljungberg, H. 2006. Inventering av dyngbaggar på Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län, rapporter om natur och miljö 2006:5.

Lundberg, S. 1980. Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1978–79. Ent. Tidskr. 101: 91–93.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Scarabaeinae  
 • Tribus
  Onthophagini  
 • Släkte
  Onthophagus  
 • Art
  Onthophagus joannae, Goljan, 1953 - Joannas dvärgdyvel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.