Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Opilo mollis

Organismgrupp Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl. Opilo mollis
  Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsträckt, gulbrun skalbagge med en kroppslängd av cirka 12 mm. På varje täckvinge finns tre ljusa tvärfläckar. På täckvingarna finns även längsgående punktrader samt en tydlig behåring. Ben och antenner är långa.
Utbredning
Länsvis förekomst för Opilo mollis Observationer i Sverige för Opilo mollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Dalarna och Hälsingland. Närmast i Norge, Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är kosmopolitisk.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever som rovdjur på vedlevande skalbaggslarver, främst i grenar och klena stammar av olika löv- och barrträd, men också inomhus. Utbredd från Skåne till Dalarna och Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (400-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever som rovdjur på vedlevande skalbaggslarver, främst i grenar och klena stammar av olika löv- och barrträd men även inomhus. Larven jagar främst larverna av trägnagare, långhorningar och diverse olikfotade skalbaggar. Under sin jakt på bytesdjur skjuter larven ofta ut mängder med gnagmjöl ur veden. Larvutvecklingen sträcker sig ofta över två år och den fullvuxna larven förpuppar sig under försommaren. Den fullbildade skalbaggen, som är nattaktiv, springer omkring på torrt virke från mitten av juni till slutet av juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp
· asp
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· hagtornar
· hagtornar
· hassel
· hassel
· oxel
· oxel
· popplar
· popplar
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
· tall
· tall
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
· långhorningar
· långhorningar
· trägnagare
· trägnagare
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cleridae (brokbaggar), Släkte Opilo, Art Opilo mollis (Linnaeus, 1758) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever som rovdjur på vedlevande skalbaggslarver, främst i grenar och klena stammar av olika löv- och barrträd, men också inomhus. Utbredd från Skåne till Dalarna och Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (400-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En långsträckt, gulbrun skalbagge med en kroppslängd av cirka 12 mm. På varje täckvinge finns tre ljusa tvärfläckar. På täckvingarna finns även längsgående punktrader samt en tydlig behåring. Ben och antenner är långa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Opilo mollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Opilo mollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Dalarna och Hälsingland. Närmast i Norge, Danmark och Baltikum. Världsutbredningen är kosmopolitisk.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Cleridae - brokbaggar 
 • Underfamilj
  Clerinae  
 • Släkte
  Opilo  
 • Art
  Opilo mollis(Linnaeus, 1758)

Lever som rovdjur på vedlevande skalbaggslarver, främst i grenar och klena stammar av olika löv- och barrträd men även inomhus. Larven jagar främst larverna av trägnagare, långhorningar och diverse olikfotade skalbaggar. Under sin jakt på bytesdjur skjuter larven ofta ut mängder med gnagmjöl ur veden. Larvutvecklingen sträcker sig ofta över två år och den fullvuxna larven förpuppar sig under försommaren. Den fullbildade skalbaggen, som är nattaktiv, springer omkring på torrt virke från mitten av juni till slutet av juli.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Lövskog, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog, Triviallövskog, Inomhusmiljöer

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp - Populus tremula (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· hagtornar - Crataegus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· oxel - Sorbus intermedia (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
· långhorningar - Cerambycidae (Viktig)
· trägnagare - Ptinidae (Viktig)
Arten hotas av bristen på dött, torrt virke med angrepp av olika vedlevande insekter, både utom- och inomhus.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
För att få behålla detta rovdjur i vår fauna,bör man spara mera torrt virke med, angrepp av trägnagande insekter både ute i skogen och inomhus.

Baranowski, R. 1991. En inventering av skalbaggsfaunan vid Maltesholm. Länsstyrelsen i Kristianstad län, Rapp. 32: 61. Kemner, N. A, 1913. Våra Clerider, deras lefnadssätt och larver. Ent. Tidskr. 34: 191–210.

Leiler, T.-E. 1961. Anteckningar om svenska coleopterers utbredning och levnadssätt. Opusc. Ent. 26: 203.

Lundberg, S., Baranowski, R. & Nylander, U. 1971. Några intressanta skalbaggsfynd i Halltorps hage. Ent. Tidskr. 92: 288.

Palm, T. 19595. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 240.

Widenfalk, R. 1975. Skalbaggsfaunan i Strömsholm med angränsande områden. Länsstyr. i Västmanl. län. Rapport 12.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Cleridae - brokbaggar 
 • Underfamilj
  Clerinae  
 • Släkte
  Opilo  
 • Art
  Opilo mollis, (Linnaeus, 1758)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.